Поиск по тегу "Арадай Хурал"
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй Байшан гэрнүүдэй нюур талада хабсаргалтануудые барихые буруушааһан «Захиргаанай эрилтэнүүдые хазагайруулха тухай» хуулида хубилалтануудые оруулха тухай түсэл Арадай Хуралай ...

21 сентября 2017, 06:15


«Улан-Удэстальмост» гүрэн түрын хэмжээндэ харюусалгата эмхи зургаа байгуулха тухай Арадай Хуралда дурадхаба

Хаамал түхэлэй «Улан-Удэстальмост» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Суслов Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадуудта гүрэн түрын хэмжээндэ хүүргэ барилгые хинажа байха тусхай эмхи зургаа байгуулха шухала гэжэ дурадхал оруулба. «Зүблэлтэ Холбооной үедэ Тээбэри, барилгын яаман хүдэлдэг байгаа, - гээд ...

21 сентября 2017, 06:00


Арадай Хуралай хуралдаанай үзэмжэдэ 40 гаран асуудал табигдахаар хараалагдана

Буряад Уласай Арадай Хуралай октябриин 3-да үнгэргэгдэхэ хуралдаанда дүн хамта 43 асуудал харагдахаар баталагдаба.Тэрэ тоодо «Буряад Уласта мүнгэн һангай эрьесэ тухай», «Ородой Холбооной хууляар орон можын мэдэлдэ үгтэһэн налог таталгые ...

21 сентября 2017, 04:52


Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряад уласай арадуудай хуралдаа үнгэргэхые дурадхаба

Нютаг можо хоорондын, үндэһэтэдэй асуудалнуудай, залуушуулай түрын, ниитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной августын хуушаар болоһон ажалай зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэгдэбэ. 2018 ондо бэлэдхэлэй ажал эрхилжэ, республикын арадуудай хуралдаа зарлаха тухай дурадхалнууд соностоо. Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласта үндэһэн соëлой 46 эмхи тоологдоно, тэрэнэй тоодо 21-ниинь хүдэлжэ...

10 сентября 2017, 05:49


Буряад уласта аймагай зэргын тушаалтад олзо тухайгаа мүн лэ тоосодог болохо

Буряадай аймагай захиргаануудай тушаалтад олзо тухайгаа тоосолгын декларации бүридхэдэг болохонь. Энээн тухай хуули Арадай Хуралай ээлжээтэ 25 дугаарай хуралдаан дээрэ харагдаха. Хуулин дүримэй ëһоор, аймагай тушаалтад олзо, гаргаша тухай мэдээгээ Буряад Уласай Толгойлогшын үзэмжэдэ оруулдаг болохо жэшээтэй, гээд Арадай Хуралай хэблэлэй албанай ...

08 сентября 2017, 12:43


Балконуудые хотын мэриин зүбшөөлгүйгөөр шэллэхые Арадай Хурал хууляар хорижо магад

Иимэрхүү удхатай дурадхал Улаан-Үдэ хотын депутадуудай Зүблэл оруулба гээд Восток-Телеинформ Арадай Хуралай хэблэлэй албанай соносхоһые дууряан дуулгана. Эндэ юун бэ гэхэдэ, Арадай Хуралай ээлжээтэ 25-р хуралдаанай үзэмжэтэ табигдаха асуудалнуудай дунда Буряад Уласай «Захиргаанай хуули хазагайруулха тухай» хуулиин 19-дэхи ниитлэлдэ ...

08 сентября 2017, 05:41


Цырен Доржиев: 2018 оной мүнгэн һангаа бүридхэхэдөө олзо оршодо анхаралаа хандуулха шухала

Улас түрын мүнгэн һан бүридхэхэ талаар ажалаа улам эршэдүүлхэ шухала гээд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев Буряад Уласай Засагай Газарта хандаба. 2016 оной мүнгэн һангай хэр гүйсэдхэгдэһэн тухай олоной зүбшэлгэ боложо, тэндэ иигэжэ хэлэгдэһэн байна. Гэхэ зуура, хуули ...

16 июня 2017, 03:13


Зоригто Цыбигмитов: 2016 ондо Буряад улас аргагүй хямдаар ажамидарха хубитай байгаа

2016 он Буряад уласта нилээд хэсүү жэл болоо, - гэд Арадай Хуралай Мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цыбигмитов мүнгэ ашаглаха тухай асуудалаа олоной зүблөөн дээрэ дуулгаба. Бусад шалтагаануудай тоодо, һан жасада эгээл ехэ налого ...

16 июня 2017, 02:11


2016 ондо 3,1 миллиард мүнгэн ашаглагдангүй үлэшөө

Мүнгэн һангаар хараалагдаһан элдэб хараа шэглэлнүүдээр 3,1 миллиард түхэриг ашаглагдаагүй. Олоной зүблөөн дээрэ Эдэй Засагай сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Зандра Сангадиевай хэлэһээр, тэрэнэй олонхи шалтагууд хүнэй хабаагүй. Теэд Тоололгын Палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасовай дуулгаһаар, эндэ «хүнүүдэй шалтаг» булюу олнхи ушарта горитой байгаа. Тиигээд абахада, 2016 ондо...

15 июня 2017, 11:30


Румын Уласай һунгамал Буряад Уласай Арадай Хуралда айлшалан буугаа

Румын Уласай һунгамал Игнат Мирон Демьянович Буряадай Арадай Хуралай спикер Цырен-Даши Доржиевтай уулзаба. Тэрэ «Раздайся, корогод» гэһэн хуушан мүргэл баримталагшадай уран һайханай уласхоорондын урилдаа хараха гэжэ наашаа морилһон байна. Үндэр айлшан Буряад Улас, Байгал далай ...

15 июня 2017, 10:52


Арадай Хуралай һунгамалнууд һунгалтын идхалгын хаһа нээбэ

Улаан-Удэдэ табадахи зарлалай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ хуралдаан июниин 6-да үнгэрбэ. Үзэмжэдэ дүрбэн асуудал табигдаа, тэрэ тоодо Буряад Уласай толгойлогшые һунгалта тухай асуудал оролсобо. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада уласай ...

07 июня 2017, 08:10


Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшо буряад хэлэн дээрэ тангариг бариха

Ерэхэ сентябриин 10-да Улас түрын шэнээр һунгагдаһан Толгойлогшо тангаригаа буряад болон ород хэлэнүүд дээрэ бариха жэшээтэй. Арадай Хуралай Гүрэн түрэ байгууламжын, өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай ээлжээтэ бэшэ хуралдаанай үедэ ...

07 июня 2017, 07:30


Буряад уластай фермернүүд 3-һаа 20 гектар хүрэтэр газар түлбэригүйгөөр абаха аргатай

Хүдөө ажахы эрхилхэ хүсэлтэй зон 3-һаа 20 гектар хүрэтэр газар миинтээр абаха аргатай болохонь. Хэрэглэмжэгүй үлэһэн газарнуудые элдүүрилхэ хараа шэглэлтэй хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэй сесси дээрэ харагдажа абтаба. Тус данса эсэсэй хоëрдохи уншалгаар баталгадаба бшуу. Хүдөө ажахы эрхилхэ хүсэлтэй зон 3-һаа 20 гектар хүрэтэр газар миинтээр абаха аргатай болохонь. Хэрэглэмжэгүй ...

12 мая 2017, 05:49


Буряад уласта Семашкын нэрэмжэтэ больницада вертоледой талмай бии болохо

Вертоледой талмай улас түрын Семашкын нэрэмжэтэ клиникын больницада баригдаха болоо. Энээн тухай заһабари уласай мүнгэн һанда Арадай Хуралай апрелиин 27-до үнгэрһэн хуралдаан дээрэ оруулагдаба. Дүн хамта 8,9 сая түхэриг гаргашалагдаха. Вертоледой талмай улас түрын Семашкын нэрэмжэтэ клиникын больницада баригдаха болоо. Энээн тухай заһабари ...

11 мая 2017, 04:53


Конституциин шүүхын түрүүлэгшын орондо Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшын тангариг абаха

Конституциин шүүхын түрүүлэгшын орондо Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшын тангариг абаха Буряад Уласта шэнэ Толгойлогшын һунгагдаһанай удаа тушаалаа эзэлэлгын ëһололой гурим шэнэлэгдэхэ зэргэтэй. Тиин Арадай ...

11 мая 2017, 03:50


Буряад Уласай мүнгэн һан түгэс нэмээ

Арадай Хуралай депутадууд Буряад Уласай «2017 оной болон 2018, 2019 онуудта хараатай улас түрын мүнгэн һан тухай» хуулида заһалтануудые оруулба. Арадай Хуралай депутадууд Буряад Уласай «2017 оной болон 2018, 2019 онуудта ...

14 марта 2017, 06:57


Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай ойлгуулһаар, түрэлхидэй түлбэри тэхэрюулхэдээ айлай олзо оршо хараада абтадаг болохо. Арадай Хуралай уладай юрэ байдалай талаар хорооной ...

08 декабря 2016, 07:50


Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

Буряад орондо нефрит шулуу олзоборилго хэр ябуулагдажа байнаб гэжэ, мүн һалбариин саашанхи хараа шэглэл тухай зүблэлдөөн Арадай Хуралда үнгэрбэ. Эдэй засагай болон байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалтын талаар хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай онсолһоор, эндэмнай малтамалнуудые ашаглалгын байдал парламентын һүүлшын ...

08 декабря 2016, 07:00


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үхибүү үргэжэ абаһан зондо түлбэри нэмэхэ тухай хуулиие хүсэндэнь үлөөгөө

Үхибүү үргэжэ абаһан айлда туһа хүргэлгын хэмжээнүүд тухай хуулида зарим тэды заһалтануудые Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ сесси дээрээ оруулба. Тиигэжэ табанһаа дээшэ хүүгэдые үргэжэ абаһан тиимэ түрэлхидтэ үгтэдэг урмашуулгада 24025 түхэриг нэмэхэ тухай хуулиин хүсэ һунааба. Тус ...

07 декабря 2016, 11:10


Буряад Уласай 2017 оной мүнгэн һангай бүридэл Арадай Хуралда декабриин 13-да хоёрдохи уншалгаар зүбшэгдэхэ

Декабиин 13-да Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ, 21-дэхи хуралдаа сесси үнгэрхэ. Энээн тухай захиралтада парламентын спикер Цырен Доржиев гар табиба. Сессиин үзэмжэдэ гол асуудал гэжэ 2017 оной мүнгэн һан тухай хуулиин түсэл хоёрдохи уншалгада табигдахаар ...

07 декабря 2016, 10:35


Буряад орондо элүүрые хамгаалгын һалбари хангаха мүнгэн хагсангүй үлэжэ магад

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд 2017 оной мүнгэн һанда элүүрые хамгаалгын һалбариие хангалтын мүнгэнэй хэмжээ бү хагсаая гэһэн дурадхал оруулаа. Депутат Александр Стомичевай тэмдэглэһээр, гансал мэдээсэлэйнь ...

07 декабря 2016, 07:19


Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Гүрэнэй Дүүмын шэнэ депутат Алдар Дамдиновые амаршалба

Арадай Хуралай Түрүүлэгэ Цырен-Даши Доржиев Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Гүрэнэй Дүүмын депутадаар һунгагдаһан ушараар Алдар Дамдиновые амаршалаа. Буряад уласай улад зоной һуралсай сайдтаа ...

23 сентября 2016, 10:57


Арадай Хуралай депутат Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргэ бариха тухай асуудал Шуваловта табиһан байна

Улаан-Үдэдэ Үдэ гол дээгүүр гурбадахи хүүргэ бариха тухай асуудал ОХУ-гай вице-премьер Игорь Шуваловта Буряадай Арадай Хуралай депутат Сергей Бужинаев табиһан байна. Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада тэрэнэй дуулгаһаар, энэ асуудалаа Дмитрий Медведевтэ хандуулха һанаатай байгаа, теэд уулзалгын үедэ үгэ тэрээндэ ...

21 сентября 2016, 11:02


Буряад Уласай Арадай Хурал юһэ дүгээр һарын хуралдаанда харагдаха асуудалнуудые баталба

Буряадай Арадай Хуралай сентябриин 22-то үнгэрхэ сесси дээрэ дүн хамта 51 асуудал харагдахаар оробо. Гурбан асуудал «Засагай Газарай сагай» үедэ зүбшэгдэхөөр баталагдаа. Тиигэжэ зарим депутадууд 2016 ондо мүнгэн һангаа ...

19 сентября 2016, 11:00


Арадай Хуралда мүнгэн һангай урда жэлдэ гүйсэдхэгдэһэн тухай тоосоон шангагдахань

Буряад Уласай «2015 ондо улас түрын мүнгэн һангай гүйсэдхэгдэһэн тухай» хуулиин түсэл Арадай Хуралда июниин 28-да шагнагдахань. Эхиниинь үдын хоёр сагта. Улас түрын парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, тус хуралдаанда хабаадаха, дурадха оруулха гэбэл, июниинь 24 болотор иимэ хаягаар мэдүүлгэ эльгээхэдэ ...

22 июня 2016, 11:40


Буряадта үхибүү үргэжэ абаха гурим шангадхагдаба

«Түрэлхидгүй үлэһэн үншэн үлбэр үхибүүдые айлда даалгаха гурим нарижуулха» гэһэн гаршаг доро дүхэриг шэрээ Арадай Хуралда июниин 15-да үнгэрөө. Буряад уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын олониитэ хүгжөөлтын талаар орлогшо Владимир Матхановай үгөөр, мүнөө сагта хуулиин ...

22 июня 2016, 09:35


Буряадай Арадай Хуралда улас түрын толгойлогшын байра байдал хангалтын гаргашануудые хизаарлаха тухай дурадхагдаба

Улас түрын толгойлогшын байра байдал хангалтын гаргашануудые хизаарлаха тухай Буряадай Арадай Хуралда дурадхагдаба. Иимэрхүү хэмжээн орон можо дотор тогтоһон шахардуу байдалһаа һабагшатай, улас түрын һангай мүнгэ гамнаха ябуулга болоно гээд ойлгууламжын дансо соо хэлэгдэнэ. Улас түрын ...

22 июня 2016, 08:30


Июнь соо үнгэргэгдэхэ сесси дээрээ Буряад Уласай парламент нютаг можын хүгжэлтын хараа бодол тухай хуули зүбшэхэ

Буряад Уласай ажабайдал һайжаруулха талаар 2017-2020 онуудта хараалагдаһан бодолнууд тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ, июнь соо болохо хуралдаан дээрэ зүбшэгдэхэ юм байна. Апрелиин 22-то парламенын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Дорожиевай дуулгаһаар, тус данса урдахи, апрелиин сессиһээ дуудагдаа һэн. «Энэмнай ...

27 мая 2016, 05:25


Тогтоомол сэнгэй хэмжээ Буряадай парламент хинажа байха

Дулаанай, зайн галай, унаа гү, али хүн зониие зөөхын түлөө сэнгүүдэй хэмжээ бүридхэн тогтоохо хэрэгтэ Арадай Хурал анхаралаа хандуулжа байха, - гээд апрелиин 22-то парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев соносхобо. Дулаанай, зайн галай, унаа гү, али хүн зониие зөөхын түлөө сэнгүүдэй ...

26 мая 2016, 05:45


Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд эндэхэ үүлтэрэй эбэртэ бодо мал үдхэхэ һэдэлгэнүүдые дэмжэхэ гэжэ шиидэбэ

Буряад үхэрэй үүлтэр һэргээхэ хэрэгые Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ехэтэ дэмжэнэ. Юрэнхыдээ, энэ хэрэгые Хяагтын аймагай малшад эрхилэн ябуулжа эхилэнхэй. Парламентын һунгамалнууд эрдэмтэдтэй хамта малай үбэлжэлгэ хэр үнгэрөөб гэхэ мэтын тусхай шэнжэлэлгэнүүдые ...

26 мая 2016, 05:16


Буряадай Арадай Хуралай депутадууд Монголдо болоһоно «Алтанбулаг Экспо – 2016» гэһэн хуралдаанда һая хабаадаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай бүлэг һунгамалнууд түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиевтай хамта Монголдо оршодог «Алтан булаг» гэжэ сүлөө харилсаанай бүһэлүүр (зооно) дотор үнгэрһэн Уласхоорондын ...

25 мая 2016, 08:05


Буряад уласта залуушуулай хүгжэлтэ тухай парламентын уншалгануудта хабаадагшад Гүрэнэй Дүүмэдэ дурадхалнуудаа зохёобо

«Буряад Уласай эдэй засагай хүгжэлтэдэ залуушуулай оруулмаар хубита» гэһэн парламантын уншалганууд Арадай Хуралда үнгэргэгдэбэ. Тэндэ һунгамалнуудһаа гадна Засагай Газарай болоод аймаг нютагуудай захиргаанай гэшүүд, залуу эрдэмтэд, олзо эрхилэгшэд ба оюутадай бүлгэмүүдэй түлөөлэгшэд ...

25 мая 2016, 07:45


Буряад уласта оюутад «Бултые буруушаанаб» гэжэ хүсэнэгэй үгыдэ һунгалтада ябанагүй гээд Арадай Хуралай депутадууд элирүүлбэ

Залуушуулай ямарш һунгалтануудта хабаадахагүй бэрхэ байдал Арадай Хуралда зүбшэгдэбэ. «Һунгалтанууд залуушуулай нюдөөр» гэһэн сэдэбтэй «Дүхэриг шэрээдэ» парламентын һунгамалнууд, мүн тиихэдэ дээдэ һургуулинуудай оюутад, залуушуулай эмхинүүдэй түлөөлэгшэд ...

25 мая 2016, 07:15


Буряад Уласай Эдэй сайдаар Зандра Сангадаиев томилогдобо

Буряад Уласай Арадай Хурал улас түрын Эдэй сайдаар ниислэл хотын сити-менеджер Занда Сангадиевые томилхые зүбшөөбэ. Энэ асуудал парламентын 2-р һарын 25-да үнгэрһэн ээлжээтэ сесси дээрэ харагдаһан байгаа. Тэрэн олонхи ...

25 марта 2016, 12:26


Буряад Уласта Аймаг нютагуудай һунгуулиин комиссинууд юридическэ нюрнуудай нэрэ хүндэтэй боложо магад.

(ТИК – территориальная избирательная комиссия) – Аймаг нютагуудай һунгуулиин комиссинууд Буряад Уласта юридическэ нюрнуудай нэрэ хүндэтэй боложо магад. Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гүрэнэй алба хаалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенкын һанамжаар, тиигэбэлнь һунгуулиин ...

23 марта 2016, 13:00


Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ ...

23 марта 2016, 12:15


Буряад Уласта Арадай Хурал тухай хуули ёһо зохёогшодой нэгэн болохо хүндэ хүшөө нээгдэбэ

Буряадай Арадай Хуралай депутадууд гүрэн түрын элитэ ажаябуулагша Владимир Сагановай хүшөө нээлгын ёһололдо хабаадаба. Владимир Саганов хадаа Буряад Уласай засаг түрын байгуулалтада нилээд горитой хубита оруулһан,...

18 марта 2016, 05:20


Гэр байрын бүгэдын хэрэгсээ тухай асуудал Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаанай «Засаг газарай саг» соо харагдаха

Олоной гэрнүүдтэ ажаһуугшадай бүгэдын хэрэгсээ гэжэ зайн галай түлөө түлбэри хэр зүб тоологдоно хаб гэһэн асуудал Арадай Хуралай дүрбэ дүгээр һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ харагдаха. Энэ асуудал хуралдаанай түсэбтэ «Засаг газарай саг» соо хэлсэгдэхээр оруулагдаба. Буряад Уласай Засаг газарай үмэнэһөө ...

18 марта 2016, 04:42


Буряад уласта квадроцикл болон саһан дээгүүр ябадаг унаануудай жолоодогшодые бэлдэлгын һургуули нээгдэжэ магад

Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой һургуули Шэнэ Элхиин һалбаринууд хоорондын техникумдэ нээгдэхэ һурагтай. Энээн тухай айлшаар бууһан Арадай Хуралай һунгамалнуудта тус техникумай зарлал Виктор Киреев мэдээсэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр нютагай засаг зургаанай талаһаа иимэ захил ороһон байна. Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой ...

17 марта 2016, 06:40


Буряад Уласай Засагай Газар мүнгэн һангаа агшаахань

Буряад Уласай Засагай Газар улас түрын мүнгэн һангай гаргашануудые хоёр миллиард түхэригөөр бага болгохо тухай хуулиин түсэл зохёожо байна гээд һурагтай. Тэрэнь Арадай Хуралай апрелиин 21-дэ зарлагдаһан удаадахи хуралдаан дээрэ зүбшэгдэхэ. Буряад Уласай Засагай Газар улас түрын мүнгэн һангай гаргашануудые хоёр миллиард түхэригөөр бага болгохо тухай хуулиин түсэл ...

04 марта 2016, 04:20


2015 ондо Буряад Уласай Арадай Хурал 183 хуули абаа

Арадай Хуралда Буряад Уласай 183 хуули 2015 ондо абтаа. Буряадай парламентын «Единая Россия» фракциин ударидагша Владимир Павловай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ дуулгаһаар, энэ хадаа түсэблэгдэһэнһөө аяар зургаа ...

03 марта 2016, 09:55


Буряадай Арадай Хурал болон Дотоодын хэрэгүүдэй яаман хоёр холбоо харилсаатайгаар ажаллаха тухай хэлсээ баталба.

Тус дансада Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен Доржиев ба Буряадай МВД-гэй сайд Олег Кудинов гэгшэд гараа табяа. «Энэ хэлсээмнай улад зоной аюулгүй байдал сахиха хэрэгтэ аша туһатай байхань дамжаггүй», - гээд Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ ...

03 марта 2016, 09:23


Арадай Хуралай һунгамалнууд Манжа хотын түлөөлэгшэдтэй уулзаба

Арадай Хуралай һунгамалнууд мэр Сюй Айлянь түрүүтэй Манжа хотын түлөөлэгшэдтэй уулзаба. Хоер талын тушаалтад эдэй, аяншалгын һалбаринуудай, мүн ой модоной үйлэдбэриин талаар хараа бодолнууд тухай ...

02 марта 2016, 10:21


Буряад орондо тусхай бүридэлдэ архиин зүйлһээ дулдыданги 200 эдиршүүл абтанхай

Хуулиин наһа гүйсөөгүй 200 эдиршүүл Буряад Уласай накродиспансерай тусхай бүридэлдэ абтанхай. Энээн тухай ноябриин 17-до болоһон Арадай Хуралай эээлжээтэ сесси дээрэ Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман-сайдай орлогшо Александр Занданов дуулгаба. Тэрэнэй мэдээсэһээр, 2012 онһоо 2014 он болотор Улаан-Үдэдэ тэнхээ дээшэлүүлдэг унданһаа ...

25 ноября 2015, 11:41


Буряад Уласта хуули бусаар бариһан 1,5 мянган гэрэй эзэд эзэмдэһэн байраяа бүридхэлдэ оруулха эрхэтэй болохонь

Буряад Уласай Арадай Хурал хоёрдохи уншалгаар 2010 он болотор ёһо бусаар баригдаһан гэрнүүдые дансатай болгохо тухай хуулиин түсэл дэмжэбэ. Тэрэнэй ёһоор гэрэй эзэн гэһэн гэршэдэ үшөө 1,5 мянган хүн ...

25 ноября 2015, 11:10


2016 ондо Буряад Уласай АПК-да 800 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ

... байгуулалтын хүгжэлтэдэ дүн хамта 838,7 сая мүнгэн һомологдохо. Нёдондонойхитой сасуулхада энэ һалбарида гаргашалагдаха мүнгэнэй хэмжээн 30 гаран хубяар агшаа. Гэбэшье, Мүнгэн засагай яаман-сайд Игорь Шутенковай Арадай Хуралай сесси дээрээ дуулгаһаар, эды шэнээн гаргаша республикын һанһаа хангагдадаг бусад һалбаринуудта орходоо тон ехэ болоно. 2016 ондо Буряад Уласай агро-үйлэдбэриин байгуулалтын хүгжэлтэдэ дүн хамта ...

23 ноября 2015, 08:28


Буряад Уласта нэгэдэхи уншалгаар 2016 оной мүнгэн һан баталагдаба

Ээлжээтэ сесси дээрээ Арадай Хуралай һунгамалнууд нэгэдэхи уншалгаар 2016 оной улас түрын мүнгэн һан баталба. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен Доржиевай тэмдэглэһээр, хуулиин ёһоор нэгэдэхи уншалгаар мүнгэ алтан тухай ...

23 ноября 2015, 08:16


Арадай Хуралай депутадууд Вячеслав Наговицындэ долоодохи орлогшые зүбшөөбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман-сайд Даба-Жалсан Чириповые Засагай Газарай Түрүүлэгшын агро-үйлэдбэриин һалбариин ба хүдөө нютагуудые хүгжөөхэ ...

20 ноября 2015, 12:59


Анатолий Кушнарев Арадай Хуралай Эдэй засагай талаар хорооной шэнэ түрүүлэгшээр һунгагдаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай, байгаалиин нөөсэ баялиг хэрэглэмжын болон оршон тойронхи ариг сэбэрые сахилгын талаар хорооной шэнэ түрүүлэгшээр Анатолий Кушнарев һунгагдаба. Анха түрүүн энэ тушаалда ...

20 ноября 2015, 12:35


Буряад Уласай мүнгэн һангай олзо 2015 ондо 700 сая түхэригһөө дээшэ гараа

Улас түрын 2015 оной мүнгэн һангай олзо оршо 765,8 сая түхэригөөр нэмээгдээ. Энээн тушаа хубилалтануудые Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ хуралдаан дээрээ мүнөөдэр, ноябриин 17-до, мүнгэн һан тухай хуулидаа оруулба. Буряад Уласай Мүнгэн засагай яаман-сайд Юрий Шутенковай тэмдэглэһээр, гол түлэб гүрэн ...

20 ноября 2015, 11:05


Гүрэнэй программануудта хараалагдаһан мүнгэн мүртэй үндэһэ гуримгүйгөөр хубаарилагдана гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай спикер бодомжолно

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев улас мужын һанһаа хангагдаха гүрэнэй программануудай зарим хэмжээ ябуулгануудые улам наринаар хаража үзэхэ тухай һанаһанаа мэдүүлбэ. Жэлһээ ...

15 ноября 2015, 22:15


Арадай Хуралай һунгамалнууд эзэгүй нохойнуудта чип-тамга табихые дурадхана

Нохойнуудые чип-тамгатай болгохо шухала гээд Арадай Хуралай депутадууд бодомжолно. Улас түрын парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын хэрэгэй болон эд хэрэглэгшэдэй дэлгүүрэй талаар хорооной гэшүүд, мүн ...

15 ноября 2015, 06:38


Буряадай хүдөө ажахы эрхилэгшэд Улас түрын һанһаа дэмжэлгэдэ хүртэжэ магад

Хүдөө ажахы эрхилэгшэдые дэмжэе гэһэн дурадхал Уласай Засагай Газарһаа ороо. Энэ дурадхалынь ноябриин 17-до үнгэрхэ ээлжээтэ сесси дээрэ хуули боложо буйлуулагдахаар зүбшэгдэхэ. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албанай ойлгуулһаар, ган гасуурһаа хохидоһон ямаршье туһада хүртөөгүй малшадта дэмжэлгэ олгуулха тухай эндэ хэлэгдэнэ. Хүдөө ажахы эрхилэгшэдые дэмжэе гэһэн...

14 ноября 2015, 02:35


Улаан-Yдэдэ агаар сэбэрлэхын тула нэгэ хэды котельнонуудые хааха

Улаан-Үдэдэ агаарай бузарлагдахаһаа зарим тэды бага зэргын котельнонуудые хааха түсэб табигдана. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэргэгдэһэн дүхэриг шэрээ дээрэ Улаан-Үдэ хотын ажахын хорооной түрүүлэгшэ Константин Мошковский дуулгаба. Тэрэнэй үгөөр, хото дотор элдэб эсын түлишээр хэдэн мянган гэрнүүдэй ...

13 ноября 2015, 12:32


Буряад Уласта түбэй байгаалиин ариг сэбэр оршон дайдада ой модо харууһалагшадые олошоруулха түсэб табигданхай

Буряад Уласай түбэй байгаалиин ариг сэбэр оршондохи ой модоной ажахынуудаар харууһалагшадай тоо олошоруулагдажа магад гээд «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада Арадай Хуралай Эд ашаглаха, байгаалиин нөөсэ хэрэглэхэ болон ариг сэбэр сахиха талаар хорооной түрүүлэгшын уялгануудые саг зуура дүүргэжэ байгааша Анатолий Кушнарев дуулгаһан байна. Тэрэнэй хэлэһээр,...

13 ноября 2015, 04:30


Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов «Буряад һүн» хамтаралай ойн баярта хабаадаба

Буряад Уластахи эгээл урданай эмхинүүдэй нэгэн болохо «Буряадай һүн» хамтарал 60 жэлэйнгээ ой угтажа байнхай. Ойн баярай ёһолол Оперо-баледай театр соо арба һарын 22-то үнгэрбэ. Тэндэ Арадай Хуралай вице-спикер Владимир Павлов хабаадажа, һунгамалнуудай нэрэһээ эмхиие хүтэлэгшэ Юрий Тармаевые болоод бүхы ажалшадыень амаршалһан байна. Буряад Уластахи эгээл урданай эмхинүүдэй нэгэн болохо «Буряадай ...

23 октября 2015, 11:27


Зүүн бэеын бэрхэшээлнүүдые Арадай Хуралай депутат ажаһуугшадтаяа хэлсэбэ

Арадай Хуралай депутат Баир Цыренов округайнгоо зүүн бэеын ажаһуугшадтай уулзаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, тэндэ ниислэл хото хүгжөөхэ тухай Улас түрын хараа түсэл ...

23 октября 2015, 11:24


Буряадай үндэһэн арадууд ойн агнуури хорюулһандаа гомдолтой

Хойто Байгалай оротон яһанай бүлгэмүүд агнууриингаа газарнуудые хэрэглэхэ аргагүй болоһондоо гомдолтой. Энээн тухай Арадай Хуралда үнгэрһэн зүблөөн дээрэ Хойто зүгэй үсөөн тоото арадуудай эблэл ударидагша Галина Рогова дуулгаба. Хойто Байгалай оротон яһанай бүлгэмүүд агнууриингаа газарнуудые ...

21 октября 2015, 11:22


Арадай Хуралай депутат Баир Гармаев: тоо бүридхэл хүдөө ажахын гаргашануудые доошолуулха

2016 ондо Буряад уласта үнгэргэгдэхэ тусхай тоо бүридхэл хүдөө ажахын һалбариин гаргашануудые доошолуулха хэрэгтэ туһатай байха зэргэтэй. Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, таряалангын политикын болон эд хэрэглэмжын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Гармаевай бодомжоор, энэ ябадал гол түлэб ветеренариин управлениин ажалай гаргашануудта ...

21 сентября 2015, 01:55


Олимпиин наадануудай тоодо ородоггүй спортын зүйлнүүдые хүгжөөхэ боломжонууд Арадай Хуралда дурадхагдаба

Республика дотор олимпиин наадануудай тоодо ородоггүй спортын зүйлнүүдые хүгжөөхэ арга боломжонуудые зүбшэн хэлсэхэ талаар «дүхэриг шэрээ» Арадай Хуралда зарлаха тухай үүсхэл Арадай Хуралай дэргэдэхи залуушуулай палатын түлөөлэгшэ Алина Гненная һаяхан оруулба: Республика дотор олимпиин наадануудай тоодо ородоггүй спортын зүйлнүүдые ...

18 сентября 2015, 11:47


Цырен Доржиев Буряад Уласай Арадай Хуралай шэнэ спикер болобо

Буряадай Арадай Хуралые Һангай, налогай , мүнгэнэй болон банкнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев энэ удаа толгойлбо. Тэрэнэй нэрээр хүртэмэ 32 дуунай урдаһаа 36 дуун ороһон байна. Берлинагай түлөө ...

31 августа 2015, 11:58Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Лента новостей
07.07.2022

В Забайкалье произошло смертельное ДТП

18:22

Банк «Открытие»: юань впервые стал лидером прироста продаж иностранной наличной валюты

18:20

В Улан-Удэ женщина присвоила себе телефон ребенка

18:00

В Улан-Удэ питерские артисты открыли международный фестиваль «Путь кочевника»

17:40

В Клюевке приступили к благоустройству территории школы-долгостроя

17:27

Куда сходить с ребенком в Улан-Удэ на выходные или в отпуске

17:16

Жителей Хоринска просят не играть на недостроенных детских площадках

17:01

В Бурятии завтра дожди и грозы, днем до 21 тепла

16:53

На Байкале отметят День рыбака

16:41

В Бурятии мужчина украл у односельчанки собаку и съел ее

16:33

В Улан-Удэ горел трамвай

16:09

KION МТС рекомендует: Восемь лиричных фильмов ко Дню семьи, любви и верности для жителей Бурятии

16:08

Граненным стаканом проверят мастерство улан-удэнских таксистов

15:44

В МЧС Бурятии рассказали о пляже на Байкале

15:38

Улан-удэнка едва не убила сожителя, вспомнив былые обиды

15:14

Игорь Шутенков медалистам: «На вас смотрят, как на лидеров»

14:20

Житель Бурятии с помощью сетей выловил омуль на 100 тысяч рублей

14:11

В Улан-Удэ ремонт дорог идёт на 29 объектах

13:25

В Бурятии провели тренировку со связистами

13:05

Журналисты медиахолдинга «NewMediaGroup» получили награды от Минкультуры

12:55

В Еравнинском районе продолжают благоустраивать села

12:49

В Бурятии стала известна полная программа фестиваля «Голос кочевников»

12:34

В Улан-Удэ в садоводческом товариществе пройдёт рейд по собакам

12:30

Более 1,5 тысяч спортсменов собрали сельские спортивные игры в Бурятии

12:19

В Бурятии открыли памятник герою Советского Союза Александру Тюрюмину

12:09

В Бурятии женщину обязали прописать ребенка в приобретенном жилье

12:00

Жителя Бурятии принудили вылечить туберкулез

11:58

Северобайкальск переводят на газовое топливо

11:54

В Бурятии часть жителей может остаться без электроэнергии из-за споров двух компаний

11:44

В Бурятии с начала года утонуло 15 человек

11:09

Количество кредитных СберКарт достигло 5 миллионов

10:46

Улан-удэнца отправили на год в колонию за очередную пьяную езду

10:32

В Бурятии лесники продолжают рейды по лесам

10:25

В Бурятии нет лесных пожаров, сообщает РАЛХ

10:23

Минпромторг Бурятии рассказал о новых требованиях маркировки молочной продукции

10:20

В Иркутске утилизировали 118 килограммов тропических фруктов

10:02

В Бурятии на трассе водитель врезался в дерево

09:45

Как жителям Бурятии не попасть в долговую яму – советы специалиста

09:40

48 ДТП с мотоциклами произошло с начала года в Бурятии

09:30

О поддержке Центробанком бизнеса рассказали в Нацбанке России по Бурятии

09:00

Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчётных листков участникам зарплатных проектов

06:34

В Улан-Удэ сегодня до +26, отмечается Иван Купала

05:12

06.07.2022

Высший класс пожарной опасности объявлен по Бурятии на четверг

18:45

В четверг по Бурятии дожди, в Улан-Удэ без осадков

18:30

В Забайкалье задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве

18:30

В Улан-Удэ закончили бетонировать дамбу в центре города

18:20

В Бурятии женщина после попойки убила сожителя и допила спиртное

18:15

В Иркутской области мужчина убил недруга ножом на фоне кровной мести

18:00

Что делать жителям Бурятии с ипотекой под плавающий процент – советы специалистов

17:45

Жители Кяхты жалуются на разваливающийся мост

17:30

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus