Погода

В Бурятии обещают снежные выходные

Туризм в Бурятии

В Бурятии резко вырос спрос на персонал в туротрасли и снизился на госслужащих

Новый год

Минтуризма Бурятии подвело итоги новогодних каникул

Дежурная часть. Происшествия

В Бурятии священник провел молебен на опасном участке дороги

Зурхай

Зурхай на 21 января от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

В Улан-Удэ прошло первое в этом году заседание Совета Народного Хурала

Образование | Главное

Гүрэнэй үндэһэн түсэлнүүд хүүгэдтэ: Буряад Уласта “Точки роста” болон кванториумууд нээгдэнэ

Образование 5 Декабря 2021 г., 09:06

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай һурагшадай болбосоролой оршон эрид ондоо болоно. Һургуулиин юрын хэшээлнүүдтэ орохонь ехэ гүнзэгы болоо. Харин гол шухалань гэхэдэ, хүүгэдтэ өөһэдтэнь һонирхолтой, ойлгомжотой болоо. Һурагшад хаана ба яажа нэмэлтэ болбосорол абажа байһан тухай  - энэ манай материал соо үгтэнэ.

Эрдэм ухаанайколлаборациин (хамтаран ажаллаха)байшан кванториум, «IT-cube» - эдэ бүгэдэ хэн нэгэнэй шэхэндэ дуулдахадаа, хари хэлэнэй хүндэ ойлгосогүй үгэнүүд лэ гэжэ һанагдаха байха. Зүгөөр “Болбосорол” гэһэн гүрэнэй үндэһэн түсэлэй аша туһаар Буряад Уласай һурагшадай ажабайдалда бата бүхөөр лэ иимэ үгэнүүд нэбтэрэн орожо байна. Тиин, Улаан-Үдэдэ Буряадай уласай үндэһэн 1 дүгээр лицей-интернадай дэргэдэ байгша оной сентябрь соо хүүгэдэй анха түрүүшын технопарк «Кванториум» нээгдээ һэн гэжэ һануулая. Эндэ мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүд, хэрэглэхэ материалнууд ба һуралсалай болон хүмүүжүүлгын хэрэгсэлнүүдбии болоо юм.

Ехэ заһабарилга хэгдэһэн уужам һаруул танхимууд соо «Физика», «Хими», «Биологи», «Технологи» гэһэн предмедүүдээр, мүн баһа эрдэм ухаанай болон техникын шэглэлэй нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүдтэһурагшад ороно.

- Хүүгэд түрэл һургуули соогоо мүнөөнэй инновационно тоног түхеэрэмжэнүүдые хэрэглэжэ һурадаг болоо. Һурагшад шэнэ технологинуудтай танилсаха аргатай болоо бшуу. Энэнь ехэл һайшаалтай юм, мүнөөнэй хүүгэдтэ түрүү технологи харуулжа үгэхэнь ехэ шухала, - гэжэ 1 дүгээр лицей–интернадай захирал Булат Шойнжонов хэлэнэ.

Һургуулида хүүгэдэй технопаркнууд нээгдэхэдээ, үхибүүнэй мэргэжэл шэлэхэдэ, элдэб урилдаан олимпиадануудта бэлдэхэдэ, өөрынгөө талаан бэлигые хүгжөөхэдэ ехэ хэрэгтэй байна. Буряад Уласта һургуулиин «Кванториум» байгуулга болбол “Мүнөөнэй һургуули” гэһэн федеральна үндэһэн түсэлэй һайгаар бии болоо. Энээндэ 21 сая түхэриг һомологдоо.

Энэ жэл Улаан-Үдэ хотын 4 дүгээр һургуулиин юһэдэхи ангиин һурагшадүшөө нэгэ һонирхойлтой нэмэлтэ болбосорол абаха аргатай болоо. Тэндэ Эрдэм ухаанай коллаборациин байшан нээгдээ. Хүүгэд “Своя игра” гэһэн интерактивна наада наадана, «Робототехника болон IT», «XXI дугаар зуун жэлэй биологи”ба «3Д программировани болон прототипировани» гэһэн шэглэлнүүдээр мастер-һургалтанууд үнгэргэгдэнэ.

- Билогиин танхим соо микроскопуудаар хүдэлнэбди, Үдэ голой уһанай дээжэ абажа шэнжэлээбди, хорхой шумуулые бүри дүтэхэнһөө хараабди. “Хайтек” танхим соо электрон механизмуудай схемэ хэжэ һураабди, 3D принтерэй болон лазерна граверай ажалтай танил болообди, - гэжэ юһэдэхи ангиин һурагшад хөөрэнэ.

Жэл бүри Эрдэм ухаанай коллаборациин байшанда 400 хүүгэд оньһото мэдээсэлэй, технологиин, робототехникын, биологиин болон анагааха ухаанай клеточно технологиин талаар һайн мэдэсэ түлбэригүй абаха аргатай юм. Эндэ 5-һаа 11 анги хүрэтэр һурагшад, дунда мэргэжэлэй болбосоролой эмхи зургаануудай һурагшад һураха боломжотой.

- Иимэ түбүүдэй нээлтэ хүүгэдтэ шэнэ ухаа бүрилдүүлхэ зорилготой. Хүүгэдэй ухаан хүгжэжэ, өөһэдтөө хэрэгтэй мэдээсэл абажа һурана, - гэжэ болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай үүргэ гүйсэдхэгшэ Валерий Поздняков тайлбарилна.

Гүрэнэй үндэһэн түсэл болбол элдэб шэглэлээр болон түхэлөөр нэмэлтэ болбосоролой сүлжээ үргэн болгоходо туһа болоно. Тэдэнэй нэгэниинь гэхэдэ, 2020 онһоо Буряад Уласта “Точки роста” гэһэн түбүүд нээгдэнэ. Энэ жэл шэнэ “Точко” Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуулида бии болоо. Тиимэ түбүүд болбосоролой инфраструктура хүгжөөнэ, тэрэ тоодо һургуули тоногжуулна: «Физика», «Биологи», «Хими» үзэхэдэ түхеэрэмжэнүүдтэй болгоно, робототехникэ, механика, мехатроника, программировани, техническэ болон естественно-эрдэм ухаанай шэглэлээр нэмэлтэ болбосоролой хүтэлбэринүүдые бэелүүлжэ шадаха болгоно. 2021 оной эсэс болотор Сэлэнгэ аймагта үшөө 3 “Точки роста” - Ацуулын һургуулида, Харганаагай һургуулида болон  6 дугаар һургуулиданээгдэхэ.

Естественно-научнаболон технологическашэглэлэй «Точка роста»гэһэн шэнэ түб Бэшүүрэй аймагай Охин-Булагай һургуулиин дэргэдэ нээгдээ.

- Энэ түбтэ манай һурагшад ехэ юумэндэ һурана: һургуулиһаа гарангүй байгаад лэ  мүнөөнэй шэнэ техникэтэй хүдэлнэ, лабораторно шэнжэлгэнүүдые хэнэ, супер рободуудые суглуулна, шатар наадана, - гэжэ һургуулиин захирал Евгения Иванова хөөрэнэ.

2021 ондо “Точка роста” гээн түбүүд Бэшүүрэй №1, №2, №4, №5, Хэрээтын, Новосретинскын, Поселиин болон Шэбэртын һургуулинуудта нээгдэхээр түсэблэгдэнэ.

2021 ондо 95 “Точка роста” түбүүд нээгдэхэ юм. Харин 2022 оной һүүл болотор Буряад Уласта  долоон IT-кубууд бүрин тоногжуулагдаха.

«IT-cube» гэһэн хүүгэдэй цифровой болбосоролой түбүүд “Цифровой болбосоролой оршон» гэһэн федеральна түсэл бэелүүлхэ хүреэндэ байгуулагдана. Нэгэ «IT-cube» байгуулха хэрэгтэ 12 сая түхэриг һомологдоно. Тон түрүүшын тиимэ түб 2020 ондо Гусиноозерск хотодо “Сэлэнгэ” гэһэн ЦДО-гой дэргэдэ нээгдэһэн байна. Мүнөө дээрээ тэрэ һуралсалай түбтэ 1000 хүүгэд элдэб шэглэлээр һурана. IT-кубууд һаяын сагта Захааминай, Загарайн, Хориин, Зэдын болон Мухар-Шэбэрэй аймагуудта байгуулагдаха. Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһөө юрэнхы дээрээ 115,8 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ юм.    

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

20 Января 2022 г.

В Улан-Удэ закрывается центр по присмотру и уходу за детьми «Боровичок»

В Улан-Удэ закрывается центр по присмотру и уходу за детьми «Боровичок»

20 Января 2022 г.

Школы Иволгинского района перевели на дистант

Школы Иволгинского района перевели на дистант

20 Января 2022 г.

В Сосновом бору в Улан-Удэ после капремонта открыли школу

В Сосновом бору в Улан-Удэ после капремонта открыли школу

19 Января 2022 г.

В Улан-Удэ студентам продемонстрировали, как задерживают наркоманов

В Улан-Удэ студентам продемонстрировали, как задерживают наркоманов

14 Января 2022 г.

Улицу Ранжурова могут превратить в место отдыха студентов

Улицу Ранжурова могут превратить в место отдыха студентов  

Лента новостей
21.01.2022

17:00 Общество

В Бурятии священник провел молебен на опасном участке дороги

16:47 Происшествия

В Бурятии стали меньше насиловать, убивать и грабить

16:16 Общество

В Улан-Удэ оцепили дом из-за дорожной сумки

16:10 Политика и власть

Глава Бурятии отчитал министерство образования за недоплаты учителям бурятского языка

15:32 Происшествия

Жительница Бурятии, которая сожгла знакомого, получила 17 лет тюрьмы

15:24 Погода

В Бурятии обещают снежные выходные

15:15 Происшествия

В Бурятии пенсионер зарубил собутыльника топором

15:00 Общество

Федеральные дорожники рассказали о своей работе студентам

14:47 Общество

ВСЖД выбрала лучший проект памятки по соблюдению ПДД на железнодорожных переездах

14:41 Общество

В Улан-Удэ почти месяц назад пропала мать двоих детей

14:32 Экономика, бизнес

Директор ЭкоАльянс Дмитрий Дружинин: очень удобно сделать из регоператора главное зло

14:26 Общество

В Слюдянском районе обсудят капремонт моста

14:22 Погода

В Улан-Удэ завтра небольшой снег, днем до 13 мороза

14:15 Происшествия

В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадали дети

12:47 Происшествия

Жители Забайкальского края собирали в Бурятии коноплю

12:43 Общество

Налоговые органы Бурятии временно будут обслуживать жителей только по онлайн-записи

12:37 Общество

Жители Бурятии в ближайшее время не получат миллион за третьего ребенка

12:11 Общество

Лама Иволгинского дацана призвал жителей Бурятии оставаться дома и не посещать обряды

12:07 Общество

70 миллионов рублей выделено на капремонт двух объектов теплоснабжения в Бурятии

11:49 Город

«Лови момент»: В Улан-Удэ студенты бесплатно покатаются на коньках, лыжах и сноубордах

11:40 Город

Улан-удэнцы не спешат оплачивать штрафы за своих собак

11:27 Город

В «сотых» кварталах Улан-Удэ устроили внеплановый рейд по собакам

11:13 Общество

Искусственный интеллект нарисовал портреты 19 российских городов, в том числе Иркутска

10:57 Общество

В Заиграевском районе Бурятии образовалась наледь из-за ручья Грязнуха

10:44 Экономика, бизнес

В Бурятии резко вырос спрос на персонал в туротрасли и снизился на госслужащих

10:18 Культура

В Улан-Удэ театр оперы и балеты переносит спектакли из-за ухудшения эпидобстановки

10:15 Общество

Более 20 новых каналов появятся в пакетах спутникового ТВ МТС

10:06 Общество

Увеличение транзитного грузопотока и снижение пассажиропотока отмечают таможенники Бурятии

10:00 Общество

Выставка-ярмарка «Белый месяц-2022» пройдет в Улан-Удэ

09:59 Здравоохранение

В Бурятии суточная заболеваемость COVID-19 превысила максимум за последние полгода«« Январь 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus