Погода

В Бурятии обещают штормовое на ближайшие дни

Туризм в Бурятии

На Щучьем озере могут появиться велодорожки

Отопительный сезон

ТГК-14 напомнила о нормах тепла в квартирах улан-удэнцев

Дежурная часть. Происшествия

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, застреливший мать сожительницы

Зурхай

Зурхай на 23 октября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Парламентское обозрение

Зурхай на 21 октября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Общество | Главное

Арадай һунгамалнууд Захааминай аймагаар ябажа ерэбэ

Общество 3 Августа 2021 г., 19:49

Фото: Народный Хурал

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар  хорооной нүүдэл зүблөөн июлиин 28-30 болотор Захааминай аймагта үнгэрбэ. Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудалнуудай талаар дүхэриг шэрээ эмхидхэгдэжэ, Арадай һунгамалнууд хабаадаһан байна. Һургуулинуудта түрэл хэлэ зааха арга тухай Захааминай аймагай багшанар хөөрэжэ үгэбэ. Буряад хэлэеэ, еһо заншалаа, соел түүхэеэ нангинаар сахижа ябаха, ямар ажал хээ һаа, ажал урагшатайгаар бүтэхэб гэжэ олон һанамжанууд хэлэгдээ.

-Мүнөө үе сагай эрилтэдэ тааруугаар буряад хэлэнэй хэшээлнүүд үнгэрхэ еһотой. Нэн түрүүн үхибүүдтэеэ буряад хэлээрээ хөөрэлдэхэ хэрэгтэй. Хүүгэдэй сэсэрлигһээ эхилжэ, гүнзэгыгөөр ажал ябуулха шухала. Элдэб һонин аргануудые хэрэглэжэ, буряад хэлэн дээрэ ролигуудые зохеон байгуулбал, үхибүүдтэ ехэ һонин байха,- гэжэ Арадай Хуралай һунгамал Леонтий Красовский хэлэнэ.

Нэн түрүүн багшанарые бэлдэхэ, 1-дэхиһээ 4-дэхи анги хүрэтэр хэшээлнүүд буряад хэлэн дээрэ ябуулагдаха тухай хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков тэмдэглэбэ.

Арадай Хуралай һунгамалнууд түхэреэн шэрээдэ хабаадаһанай удаа, Захааминай аймагай ниигэмэй, соелой, тамирай байшангуудые ябажа хараа. Нэн түрүүн Дүтэлүүр нютаг хүрэжэ, тэндэхи ажаһуугшадтай уулзаһан байна. Үшөө 1971 ондо баригдаһан соелой байшан хуушаржа, мүнөө үедэ аюулай гээд тоологдодог болоо. Шэнэ клуб бариха хэрэгтэй гээд тэндэ хүдэлдэг багша Татьяна Шагдурова һунгамалнуудта хандаба:

- Манай нютаг бэлигтэй, бэрхэ зоноороо ехэ мэдээжэ юм. Хүүгэдэй жэшээтэ ансамбль, арадай театр хүдэлдэг. Уласхоорондын, бүхэроссиин мүрысөөн болон фестивальнуудта үхибүүднай эдэбхитэйгээр хабаадажа, ходо түрүүшын һууринуудые эзэлдэг байна. Үшөө тиихэдэ зэр зэмсэгүүднай хуушараа. Энэ талаар туһаламжа хэрэгтэй. Мүнөө үедэ соелой байшамнай хаагданхай. Бидэндэ шэнэ клуб хэрэгтэй болоод байна.

«Больничный городок» гээд нэрэтэй ТОС Закаменск хото дээрэ ажал ябуулдаг юм. Мүнөөдэрэй талаар Захааминай аймагта 158 ТОС бии гээд тоологдоно. Аймагайнгаа хүгжэлтэдэ эдэ зон оролдожо, өөһэдынгөө эдэбхи үүсхэл гаргажа, ехэ ажал ябуулдаг байна. Пандемиин үедэ маскануудые оёжо, хүн зондо миинтээр тарааһан юм.

- Хүдөө нютагуудта ТОС-ууд хүдэлхэдөө, элдэб дурадхалнуудые оруулжа, тэдэнээ бэелүүлхые оролдоно. Зоной ажабайдал һайжаруулха хэрэгтэ энэ ехэ нүлөөтэй. Арад зон тойрог тойрогоороо хубаараад, хэрэгтэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ. Энэ ехэ һайшаалтай, - гэжэ Арадай һунгамал Намсарай Намсараев тэмдэглэнэ.

Аймагай номой сан болон соёлой ордониие заһабарилга хэгдэжэ байһаниие һунгамалнууд ошожо хараба. «Хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программаар 17,36 сая түхэригтэ аймагай номой сангай байшаниие заһабарилга хэгдэнэ. Соелой байшанай заһабарилгада 54 сая түхэриг үгтэһэн байна. Үндэһэтэнэй «Соел» гэһэн программаар 5,7 сая түхэригтэ ДК соо виртуальна танхимай оньһон түхеэрэлгэ недондо жэл асарагдаһан юм.

Нэмэлтэ һуралсалай түб болон хүүгэдэй урлалай һургуулиин ажабайдалтай танилсахаяа, Арадай һунгамалнууд ошоһон байна. Нёдондо жэл тэндэ ехэ заһабарилга хэгдэжэ, шэнэ техникэ, мебель абтаһан юм. Мүнөө үедэ 600 үхибүүд тэндэ һурана.

- 60 жэл соо хүдэлжэ байһан манай һургуули шэнэ байшантай боложо, һаруул, уужам таһалганууд соо хэшээлнүүднай үнгэрдэг болоо. Олон шэглэл бии, ами аминдаа хэшээлнүүд үнгэргэгдэжэ эхилээ. 7 шэглээр ажал ябуулнабди. Хатарай, уран зураашанай, дуунай таһагуудта үхибүүд олоор ябадаг байна. Мүн тиихэдэ фортепиано, ород арадай зэмсэгүүд дээрэ-балалайка, баян, буряад арадай зэмсэгүүд- шаанза, морин хуур, ятага дээрэ үхибүүд һурана,- гэжэ хүүгэдэй урлалай һургуулиин захирал Валентина Будаева хөөрэнэ.

Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиковай тэмдэглэһээр, энэ байшан бүхы эрилтэнүүдтэ таарана. Үхибүүд олон юумэндэ һурана, хүүгэдэй бэлиг, ухаан бодол хүгжөөхэ хэрэгтэ ехэл нүлөөтэй. Арадай Хуралай һунгамалнууд бэлигтэй, бэрхэ үхибүүдые саг үргэлжэ дэмжэжэ байдаг гээшэ.

Июлиин 30-да Санагын «Даша Пунцоглин» дасан хүрэжэ, Арьяа Баала бурханай дүрын бодхоогдоһон газарта аяншалгын проектын хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэржэ, хэдэн шухала шиидхэбэринүүд абтаһан байна.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

25 Октября 2021 г.

На Щучьем озере могут появиться велодорожки

На Щучьем озере могут появиться велодорожки

25 Октября 2021 г.

Плато Чингисхана в Бурятии может стать ООПТ местного значения

Плато Чингисхана в Бурятии может стать ООПТ местного значения

25 Октября 2021 г.

День открытых дверей для старшеклассников организовали в локомотивном депо Северобайкальска

В локомотивном депо станции Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги прошел день открытых дверей. В мероприятии приняли участие ученики средней школы из поселка Кичера. Как сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу компании, им рассказали о работе локомотивных бригад, дежурного по депо, слесаря подвижного состава, показали ремонтные цеха.

25 Октября 2021 г.

Глава Бурятии: Режим нерабочих дней вводится для органов государственной и муниципальной власти

Глава Бурятии Алексей Цыденов разъяснил порядок работы организаций в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. По его словам, прямого закрытия предприятий и организаций различных отраслей не предусматривается. Режим нерабочих дней вводится для органов государственной и муниципальной власти, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства РБ.

25 Октября 2021 г.

В Бурятии женщины чаще оформляют больничные листы

В Бурятии женщины чаще оформляют больничные листы. На них приходится 64,7% оформленных листков нетрудоспособности, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Бурятстат. В среднем действие одного больничного листа составило 13,9 дней.

Лента новостей
25.10.2021

20:58 Общество

На Щучьем озере могут появиться велодорожки

19:47 Общество

Плато Чингисхана в Бурятии может стать ООПТ местного значения

19:21 Политика и власть

Глава Бурятии попросил жителей активнее участвовать в переписи

18:39 Общество

День открытых дверей для старшеклассников организовали в локомотивном депо Северобайкальска

18:02 Экономика, бизнес

Энергоэффективные технологии сэкономили ВСЖД 40 миллионов рублей

17:58 Общество

Глава Бурятии: Режим нерабочих дней вводится для органов государственной и муниципальной власти

17:50 Город

Почти все сотрудники «Водоканала» в Улан-Удэ привились от COVID-19

17:04 Образование

В Иволгинском районе Бурятии по нацпроекту работает земский учитель

16:18

Врио министра образования Бурятии Валерий Поздняков: Стараемся не допустить дистант

15:46 Регионы ДФО-СФО

ВСЖД закроет на ремонт железнодорожный переезд в Култуке

14:52 Происшествия

В Бурятии сотрудник администрации продал выигранный на спортивных играх внедорожник

14:29 Происшествия

В Бурятии сообщение о возможном взрыве в школе оказалось ложным

13:56 Погода

В Бурятии обещают штормовое на ближайшие дни

13:46 Общество

В Бурятии женщины чаще оформляют больничные листы

13:45 Общество

Туристско-ориентированные поселения на Байкале планируют обеспечить инфраструктурой в рамках специальной программы

13:26 Общество

Коронавирус занимает пятое место в числе причин смертей в Бурятии

13:07 Город

Игорь Шутенков посетил репетицию театра народной музыки и танца «Забава»

12:38 Город

Новый светофор с проекцией дорожных знаков появился в центре Улан-Удэ

12:26 Общество

Приставы ввели новый вид обращений для граждан, по ошибке ставших должниками

12:03 Происшествия

Безработный с пистолетом в Улан-Удэ пытался ограбить продуктовый магазин

11:44 Общество

В 2022 году, как ожидается, заработают в полную силу очистные в Выдрино

10:26 Здравоохранение

Число заболевших коронавирусом в Бурятии за сутки превысило 160 человек

10:03 Общество

В Минтуризма Бурятии рассказали, каких показателей собираются достичь к 2026 году

10:01 Общество

55% жителей Бурятии не считают ситуацию с коронавирусом опасной

09:57 Происшествия

В Бурятии на месте пожара обнаружено тело женщины

09:54 Происшествия

За три дня в ДТП в Бурятии пострадало 7 человек, еще один погиб

09:44 Происшествия

В Улан-Удэ пожарные спасли женщину из горящей квартиры

09:14 Общество

В Северобайкальске в Бурятии подрядчик перед зимой не закончил утепление жилого дома

09:03 Общество

Улан-удэнка добилась компенсации затрат на генетическое исследование для своего тяжелобольного ребенка

08:47 Происшествия

В Бурятии пожарные спустили с дерева игравшую на нем девочку«« Октябрь 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Viktor N.

01.09.2021

А что так мало -то?! Они отсидят и выйдут. И снова начнут жрать алкоголь и убивать. Пока не будет око за око, жизнь за жизнь- у нас всё-также будут грабить. убивать, насиловать.

В Бурятии вынесли приговор за зверское убийство

fedor7082

23.08.2021

Скорым поездом надо было отправить...может за четыре бы добрался...

Новый вертолет прилетел на форум в Москву из Улан-Удэ своим ходом

Николай

11.08.2021

Свой МЧС улетел тушить Турцию а  дома хоть всё синем пламенем гори

Дым в Бурятии связан с лесными пожарами в соседних регионах

Наталья

17.07.2021

Добрый день! Хотелось бы знать когда подключат горячую воду? Сроки и даты прошли, понимаем, что сложности, ремонты, неожиданные ситуации - все таки хотелось бы конкретики. Сезон не позволяет, и никакие  кипятильник, кастрюльки, тазики уже не помогают.( Гагарина)

Более 80 тысяч улан-удэнцев сегодня останутся без холодной воды

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus