Погода

В Бурятии завтра снег, днем до +8

Туризм в Бурятии

В Бурятии проходит инспекшн-тур по маршруту «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула»

Отопительный сезон

В Улан-Удэ котельные юрлиц нарушают закон

Дежурная часть. Происшествия

В Улан-Удэ невнимательная сотрудница книжного магазина лишилась телефона

Зурхай

Зурхай на 15 октября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Парламентское обозрение

Спикер Хурала Бурятии поздравил с днем работников дорожного хозяйства

Политика и власть | Главное

Арадай Хуралай һунгамалнууд Санагын дасан хүрэжэ ошобо

Политика и власть 3 Августа 2021 г., 17:52

Фото: Народный Хурал

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар  хорооной гэшүүд, Аркадий Цыбиков түрүүлэгшэтэеэ Санагын «Даша Пунцоглинг» дасан хүрэһэн байна. Дасанай дэргэдэ хүдэлдэг «Арьяа Бренд» гэһэн уран дархашуулай мастерскойн ажабайдалтай танилсаа. Нютагай уран гартай зоной хэһэн модоор, арһаар, нооһоор, түмэрөөр хэһэн бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн Арадай һунгамалнуудай анхарал татаһан байна.

- Элдэб сувенирнуудые хэнэбди. Хүдөөгэй соелой байшангууд соо табигдадаг креслэнүүдые хэжэ гаргаабди. Ерээдүйдэ үйлэдбэриеэ бүри үргэдхэхэ зорилго табигданхай. Нэн түрүүн шанар дээшэлүүлгын талаар ажал ябуулагдана. Энэ цех нээжэ, нютагайнгаа зониие арадай уран һайханай соелтой дүтөөр танилсуулха гэжэ оролдонобди, - гэжэ дасанай шэрээтэ Сультим лама хөөрэнэ.

Дасан соо эмхидхэгдэһэн уулзалгын удаа, Арьяа Баала бурханай табигдаһан Улаан Зураа гэжэ нангин газарта хүрэжэ ошоһон байна. Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков хэгдэһэн ажалые хараад, аргагүй ехээр сэгнээ. Энэ буянтай хэрэгтэ хабаадажа, барилга хэжэ байһан ажал сэгнэшэгүй ехэ байна гээд хэлэһэн байна.

- Үнэхөөрөөшье, ямар ехэ ажал хэгдээд байна гээшэб! Энэ һайхан газарта ерээд, зүрхэ сэдьхэлни ехээр доһолно. Бандида Хамба лама Дамба-Даржаа Заяаев энэ һайхан нютагые Диваажинай орон гэжэ нэрлэһэн түүхэтэй. Арьяа Баала бурхан залагдажа, Санага нютаг саашадаа хүгжэжэ, ажаһуугшад аза талаантай, амгалан мэндэ, элүүр энхэ ажаһууха удхатай, -гэжэ Аркадий Цыбиков хэлэнэ.

        «Арьяа Баала» гэһэн проектын хэрэгтэ өөрынгөө гэр бүлын зүгһөө ехэ мүнгэ оруулба. Монлом лама баяраа мэдүүлжэ, хүхэ номин хадагтайгаар дасанай дэргэдэ хэгдэһэн бүтээлнүүдые ерэһэн айлшадта бэлэглээ.

Россиин габьяата уран зураашан, Арьяа Баала бурханай дүрсэ бүтээгшэ Юрий Мандагановтай Арадай Хуралай һунгамалнууд уулзаһан байна.

- Хада өөдэ дээшэнь гаргаха ажал хэгдэхэдээ, 15-һаа 45 хүн нэгэ дороо хабаадуулагдаа. Ажалай эхилхэһээ, эндэ байлсажа, суг хүдэлнэб. Бүхы ажал һайнаар хэхэ хэрэгтэй, шангалха, мушхаха. Аймагай зон олоороо энэ хэрэгтэ хабаадана. Алтан намартаа энэ һайхан хэрэг бүтэхэ гээд ехэтэ найданаб, - гэжэ Юрий Мандаганов хэлэнэ.

Арадай һунгамалнууд Улаан Зураа һууринда суглаа зарлажа, мүнөө үедэ ямар бэрхэшээлнүүд дайралданаб, ямар туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэйб гэжэ зүбшэн хэлсэбэ. Шажан мүргэлэй аяншалгын сэсэрлиг болбосон түхэлтэй болгохо хэрэгтэ хэды мүнгэн хэрэгтэйб, үшөө ямар ажал ябуулагдаха еһотойб гэжэ санагынхид хөөрэжэ үгэһэн байна.

- Буряад ороной хэдэн зуун зоной хабаадалгатайгаар Арьяа Баала бурхамнай һуурида заларжа ерээ. Барилгын болон тодхолгын ажалда Захааминай аймагай зон, нютаг нугаараа олоороо хабаадаа. Урдамнай үшөө ехэ ажал хүлеэнэ. Һайн дуратанда хандажа, энэ буянтай хэрэгтэ хабаадахыень уряалнабди, - гэжэ «Нэгэдэл» гэһэн нигүүлэсхы жасын түрүүлэгшэ Солбон Будаев хэлэнэ.

Шажан мүргэлэй-аяншалгын газар эндэ байгуулагдахаар хараалагдана.

- Ехэл ажал хэгдэжэ байна гээд харанабди. Бидэ, Арадай Хуралай һунгамалнууд энэ хэрэгые дэмжэжэ байһанаа мэдүүлнэбди. 2018 онһоо аргагүй ехэ ажал хэгдэнэ. Иимэ гое газарта ерээд, эдэ бүгэдые хаража, суг хүдэлдэг һунгамалнуудтайгаа зүбшэн хэлсэжэ, өөһэдынгөө талаһаа шиидхэбэринүүдые абахабди, - гэжэ Виталий Лыгденов һанамжаараа хубаалдаба.

Проектын еһоор, хүн зоной амарха талмай хэгдэхэ, тиишээ ябажа хүрэхэ харгы баригдаха. Мэдээсэл үгтэһэн стенд захигдаха түсэбтэй. Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнуудай үнгэргэһэн суглаанда Санагын зон хабаадажа, бүхы һанаһан хүсэлөө дуулгаа. Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков уулзалгын түгэсхэлдэ олзын хэрэг эрхилэгшэдые, ажаһуугшадые тон эдэбхитэйгээр энэ буянтай хэрэгтэ хабаадажа, шадаха зэргээрээ өөрынгөө хубитые оруулжа туһалхыень уряалһан байна.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

16 Октября 2021 г.

Спикер Хурала Бурятии поздравил с днем работников дорожного хозяйства

Спикер Хурала Бурятии поздравил с днем работников дорожного хозяйства

15 Октября 2021 г.

Глава Бурятии призвал принять участие в переписи населения

Глава Бурятии призвал принять участие во Всероссийской переписи населения

14 Октября 2021 г.

Министр промышленности Бурятии Антон Виноградов переходит на работу в Москву

Министр промышленности Бурятии Антон Виноградов переходит на работу в Москву

14 Октября 2021 г.

Антон Виноградов покидает пост министра промышленности Бурятии

Антон Виноградов покидает пост министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. Должность он освобождает 15 октября в связи с переходом в крупную бизнес-структуру, основное направление которой реализация проектов в сфере информационных технологий в России и по всему миру, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу министерства.  

13 Октября 2021 г.

В октябре пройдет встреча депутатов Хурала Бурятии с парламентариями Монголии

В октябре пройдет встреча депутатов Хурала Бурятии парламентариями Монголии

Лента новостей
16.10.2021

17:00 Эко-Новости

В Улан-Удэ котельные юрлиц нарушают закон

16:46 Образование

В Бурятии проходит межрегиональный конкурс сочинений в честь 85-летия со дня рождения Дондока Улзытуева

15:49 Общество

В Бурятии проходит инстаграм-челлендж среди школьников

13:09 Культура

В Бурятии пройдет седьмой республиканский творческий конкурс имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ…»

13:08 Происшествия

В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп

13:02 Эко-Новости

В Улан-Удэ в Селенгу выпустили тысячу байкальских осетров

12:45 Общество

В Бурятии проходит инспекшн-тур по маршруту «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула»

12:44 Общество

Два проекта от Бурятии борются за главный приз всероссийского проекта «Открой свою Россию»

11:36 Общество

В Бурятии росгвардейцы будут охранять переписчиков

11:06 Город

В Улан-Удэ закончили строить два детских сада

09:34 Общество

Бурятия попала в число проблемных регионов по жилью для сирот

07:00 Политика и власть

Спикер Хурала Бурятии поздравил с днем работников дорожного хозяйства

15.10.2021

18:12 Общество

Юных журналистов и блогеров Бурятии приглашают принять участие в конкурсе «Золотое перо»

17:49 Общество

Состоялась премьера трейлера сериала «Отец Сергий» с Лукерьей Ильяшенко и Романом Маякиным

17:20 Общество

В Бурятии хотят издать сборник работ победителей конкурса «Уран гуурhан» - «Искусное перо»

17:11 Город

Вандалы испортили водоколонку и оставили без воды жителей Левобережья

16:54 Политика и власть

Глава Бурятии призвал принять участие в переписи населения

16:22 Погода

В Бурятии завтра снег, днем до +8

16:10 Общество

На ВСЖД снизилось количество случаев травмирования людей

16:02 Общество

В пожарной части Бурятии живет «культурная» кошка Муся

15:36 Общество

Улан-удэнец с росгвардейцами поймал своего грабителя

15:28 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский авиазавод вышел в финал Кубка по программе Worldskills Russia

15:14 Эко-Новости

В 8 лесничествах Бурятии в этом году не горел лес

14:50 Культура

Национальный оркестр Бурятии спустя два года вновь выступит с группой «Намгар»

14:42 Происшествия

Спасатели ищут пропавшего рыбака на озере Борже в Бурятии

14:37 Происшествия

В Бурятии девочка обнаружила пожар и спасла семью

14:16 Образование

В Бурятии обсуждают проведение следующего конкурса литературного творчества «Уран гуурhан» для школьников

14:09 Общество

В Бурятии стартовала Всероссийская перепись населения

14:00 Общество

На трассе «Байкал» в Тарбагатайском районе Бурятии ввели реверс из-за ДТП

13:48 Город

В Центре допризывной подготовки Улан-Удэ открылся музей



«« Октябрь 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Viktor N.

01.09.2021

А что так мало -то?! Они отсидят и выйдут. И снова начнут жрать алкоголь и убивать. Пока не будет око за око, жизнь за жизнь- у нас всё-также будут грабить. убивать, насиловать.

В Бурятии вынесли приговор за зверское убийство

fedor7082

23.08.2021

Скорым поездом надо было отправить...может за четыре бы добрался...

Новый вертолет прилетел на форум в Москву из Улан-Удэ своим ходом

Николай

11.08.2021

Свой МЧС улетел тушить Турцию а  дома хоть всё синем пламенем гори

Дым в Бурятии связан с лесными пожарами в соседних регионах

Наталья

17.07.2021

Добрый день! Хотелось бы знать когда подключат горячую воду? Сроки и даты прошли, понимаем, что сложности, ремонты, неожиданные ситуации - все таки хотелось бы конкретики. Сезон не позволяет, и никакие  кипятильник, кастрюльки, тазики уже не помогают.( Гагарина)

Более 80 тысяч улан-удэнцев сегодня останутся без холодной воды

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus