Новый год

В новогодние каникулы поездами воспользовались пять миллионов человек

Погода

По Бурятии в ночь на Крещение ожидается до 45 градусов мороза

Отопительный сезон

С 19 января ТГК-14 отключит от тепла объекты Минобороны в Бурятии и Забайкальском крае

Будь бдителен

В Бурятии около 600 полицейских будут работать в Крещенскую ночь

Новости Азии

На границе с Монголией обнаружили сгоревший труп в багажнике автомобиля

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

В Народном Хурале обсудили поддержку малых инновационных предприятий

Новости на бурятском языке | Главное

Украинаһаа тэрьедэһэн хүнүүд Буряадта олоор ерээ

Новости на бурятском языке 22 Декабря 2014 г., 08:12

Фото: с сайта ozonline.ru

2014 ондо Буряад Республикада 331 хүн хари гүрэнһөө зөөжэ ерээ. Тэдэ булта харида түбхинэһэн нютагаархидаа гэдэргэнь буусааха гэһэн программын бүридэлдэ оролсоо.

Хүн зониие ажалаар хангалгын республиканска түбэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо Николай Пивоваровай хэлэһээр, Украинада тогтоод байһан байдалһаа ехээр дулдыдаа. Тэрэ муухай хоморёолдоонһоо тэрьелжэ гарагшадай 306-ниинь Буряад Республикада түбхинөө. Үшөө тиихэдэ Кыргызстан болон Казахстан гүрэнүүдһээ хүнүүд олоор ерээ.

2013 ондо Буряадта 200 хүнүүдые нүүлгэхэ тухай 107 мэдүүлгэ ороһон байна. Оройдоол 57 хүн ерээ гээд хэлэхэ хэрэгтэй. 2014 оной хугасаа соо иимэ мэдүүлгэнүүдэй тоо 249 хүрэтэр нэмээ, 500 гаран ажаһуугшадые хүлеэн абахаар хараалагдаа.

- Энэ ушарһаа боложо харида түбхинэһэн нютагаархидаа гэдэргэнь буусааха гэһэн программа мүнгөөр багаар һомологдодог болохо. Юуб гэхэдэ, тэрэнэй гуримаар гурбан жэл соо 300 хүнүүдые дэмжэхэ гэжэ бэшээтэй байгаа. Харин ганса 2014 ондо Буряадтамнай 300 гаран хүн ерээ бшуу. Харин программада үгтэдэг мүнгэ алтан бага болгогдоогүй һаа, манай нютаг ерэгшэдэй тоо үшөө олошорхо, - гээд Николай Пивоваров мэдүүлбэ.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
18.01.2017

12:45 Общество

В Бурятии с 17 одинокими пенсионерами заключили договоры пожизненной ренты

12:21 Общество

Жительница Бурятии, пострадавшая в ДТП, получила 115 тысяч рублей компенсации

12:11 Политика

Арнольд Тулохонов: Я не Барак Обама

11:56 Актуально

ВСГУТУ ждут выборы ректора, подробности

11:51 Политика и власть

На прощание Арнольд Тулохонов пригласил весь Совет Федерации на Байкал

11:44 Культура

Ехор на арене Большого московского цирка может стать рекордным по количеству участников

11:35 Политика и власть

Валентина Матвиенко предложила Тулохонову стать членом экспертного совета Совета Федерации

11:21 Политика и власть

Арнольд Тулохонов: не Барак Обама, прощальные слова говорить не буду

11:07 Политика и власть

В Народном Хурале обсудили поддержку малых инновационных предприятий

10:57 Город

Водолазы проверили крещенские купели в Улан-Удэ

10:56 Политика и власть

Сенатор от Бурятии Арнольд Тулохонов покинул пост

10:22 Город

ФОТО ДНЯ: в Улан-Удэ скользкий перекресток застелили газеткой

10:22 Общество

Бурят-монгольский зурхай на неделю, с 18 по 24 января

10:00 Общество

РПЦ составила список профессий, несовместимых со священослужением: под запертом врачи, артисты, спортсмены

09:44 Политика и власть

Бывший директор Улан-Удээнерго стал высокопоставленным чиновником мэрии

09:36 Общество

Жителям Бурятии налоговые уведомления на основе кадастровой стоимости недвижимости поступят в 2019 году

09:23 Политика и власть

Вячеслав Наговицын: нужно переходить на адресную поддержку малообеспеченных людей

09:17 Политика и власть

Вячеслав Наговицын провел первое заседание рабочей группы по рассмотрению основных экономических индикаторов роста

09:07 Общество

В Бурятии около 600 полицейских будут работать в Крещенскую ночь

09:00 Общество

На ВСЖД обнаружили более 200 нарушителей правил безопасности

08:48 Погода

По Бурятии в ночь на Крещение ожидается до 45 градусов мороза

08:38 Общество

Жители Сибири после новогодних праздников решили заняться спортом

08:16 Образование

ВСГУТУ в Улан-Удэ весной ожидают выборы ректора

07:25 Общество

В Крещение сотрудники республиканской Госавтоинспекции Бурятии будут работать в усиленном режиме

07:00 Образование

Управление ФСБ приглашает выпускников школ на учебу в пограничные институты

06:45 Образование

Сотрудники технологического университета Бурятии опасаются массовых сокращений

06:31 Экономика, бизнес

Глава Бурятии и гендиректор МРСК Сибири подпишут соглашение

06:24 Политика и власть

Вячеслав Наговицын, вслед за Николаем Будуевым занялся фосфатными стиральными порошками

05:55 Экономика, бизнес

С 19 января ТГК-14 отключит от тепла объекты Минобороны в Бурятии и Забайкальском крае

05:50 Образование

В олимпиаде по физике приняло участие 45 школьников Бурятии

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Сергей

17.01 07:11

Байкало-Ангарская прокуратура проверяла и выявила, что 25 рыболовецких совхозов деньги под квоту получали, обратной связи нет. То есть омуль реально не выпускался. Вот тут вообще не понятно, какая связь между рыбодобывающими предприятиями и рыборазведением? Рыбоводные заводы не могут производителей и икру заготовить только по причине того что омуля в реках нет. Вылавливается он! Посмотрите на трассе М55 сколько икры продается! Запрет нужен тотальный!

В Бурятии проверят результативность разведения омуля

Волан

17.01 01:17

Во-первых Сбер и без помощи главы Бурятии, в сельской местности не собирался делать сокращения офисов и своих устройств. Это они ранее официально заявляли. Во-вторых Наговицин отмечает, что из-за наличия проблем информационно-телекоммуникационного обеспечения некоторая категория населения полноценно не может пользоваться банковскими услугами, а вот уже эта забота непосредственно касается его самого, а не банка, потому что именно текущая власть должна налаживать уровень жизни в регионе.

Глава Бурятии попросил Германа Грефа сохранить филиалы Сбербанка в селах

костя

12.01 04:52

вам же сказали виноват хозяин , чего вы испугались!
Причиной пожара стало нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств, виновным лицом оказался сам хозяин

Три пожара произошло в Улан-Удэ за минувшие сутки

Система Orphus