Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

Молодые ученые Бурятии - научное поколение или современные предприниматели, обсудили в Народном Хурале

Погода

В Бурятии завтра воздух прогреется до 20 градусов

Выборы в Бурятии

В Бурятии «Единая Россия» утвердила результаты предварительных праймериз по выборам на депутатское кресло

Будь бдителен

В Улан-Удэ снова убита молодая девушка

Новости Азии

В Бурятии российские и монгольские спасатели подписали план по ликвидации трансграничных ЧС

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

В Бурятии предлагают вернуть финансирование программы развития лечебно-оздоровительных местностей

Новости на бурятском языке | Главное

Юлия Жамбалова Арадай Хуралай удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудаа тушааха

Новости на бурятском языке 06 Ноября 2014 г., 10:11

Арадай Хуралай депутат Юлия Жамбалова парламентын удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудай тушааха. Энээн тухай Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов дуулгаба.

Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын анхан дуулгаһанай ёһоор, Жамбалова ноябриин 5-да үнгэрһэн наймадахи сесси дээрэ Хүн зоной эрхэнүүдые хамгаалагшаар томилогдоо һэн гээд һануулая. Тиигэхэдэ 40 депутат «зүбшөөнэб» гэжэ, харин 16 хүн «буруушаанаб» гэжэ дуугаа үгэһэн байгаа. Мүнөө сагта Юлия Жамбалов улад зондо юридическэ туһаламжа олгуулдаг мэдээсэлэй-эрхэ хамгаалгын нютаг можын түбэй юрэнхылэгшээр хүдэлнэ. Тиишээ жэл бүри 800-аад хүн хандадаг аабза. Олон тоото мэдүүлгэнүүдэй харуулһаар, республикын олонхи зон хайшаа хандахаяа, хайшан гэжэ мүргэл гуйлта зохёодог юм гэжэ мэдэхэгүй ябана.

- Жамбалова депутадай ажалаа орхихо баатай. Тэрэнь шэнэ ажалдань харша болохо болоно бшуу. Удаадахи сесси дээрэ энээн тухай асуудал табигдаха, - гээд Павлов тэмдэглэхэ юм.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
30.03.2017

12:50 Происшествия

В Бурятии поймали первого в этом году виновника степного пожара

12:24 Экономика, бизнес

Врио главы Бурятии: создание благоприятного инвестиционного климата - моя личная цель

12:04 Погода

В Бурятии завтра воздух прогреется до 20 градусов

11:53 Общество

Рынок недвижимости Бурятии продолжает падать

11:25 Происшествия

В Улан-Удэ снова убита молодая девушка

11:20 Город

Школу №2 в Улан-Удэ обещают сдать к 1 сентября

11:15 Город

У избиркома Улан-Удэ сменился председатель

10:57 Экономика, бизнес

Бурятский хлеб признали лучшим в России

10:51 Эко-Новости

Врио главы предложит федеральному правительству исключить села и ОЭЗ из водоохранной зоны Байкала

10:44 Город

Улан-удэнец остался без горячей воды из-за 20-тысячного долга за тепло

10:26 Город

Улан-удэнская школа №2 готова дополнительно принять до 200 детей

10:17 Общество

В улан-удэнском СИЗО появился новый священник

10:07 Эко-Новости

В Байкальском заповеднике начались брачные танцы у глухаря

09:56 Экономика, бизнес

В Бурятии предлагают вернуть финансирование программы развития лечебно-оздоровительных местностей

09:18 Монголия

В Бурятии российские и монгольские спасатели подписали план по ликвидации трансграничных ЧС

09:01 Политика и власть

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов предложил эксперту «Опоры России» возглавить фонд регионального развития

08:43 Город

Неизвестные в Улан-Удэ погнули стрелы у скульптуры Мэргэну

07:33 Экономика, бизнес

Фермеры Бурятии бесплатно получат неиспользуемые земли

07:26 Экономика, бизнес

Рабочая группа общественного контроля посетит скандальный автокластер «Тункинская долина»

07:08 Общество

В Улан-Удэ ищут студентку второго курса

07:00 Политика и власть

В Бурятии обсудили, как будут распределяться 200 миллионов рублей на благоустройство

06:31 Происшествия

Сотрудник одного из офисов Улан-Удэ стрелял из обреза на работе

06:27 Общество

В Бурятии сотрудники психоневрологического диспансера распоряжались пенсиями пациентов

06:14 Общество

Фонд дикой природы помог Тункинскому нацпарку купить полевое снаряжение

06:02 Общество

Школьники Бурятии напишут письмо в Монголию против строительства ГЭС на Селенге

06:00 Экономика, бизнес

Бурятия добилась снижения стоимости авиабилетов из Улан-Удэ

05:43 Общество

Особому отделу судебных приставов Бурятии передали крупные производства

05:22 Экономика, бизнес

Гендиректор ТГК-14 Виктор Мясник принял участие в инфраструктурном конгрессе в Москве

05:15 Политика и власть

Сенатор Вячеслав Мархаев предложил начать расследование о доходах Медведева

04:49 Происшествия

В Бурятии двое друзей ограбили 48 домов на сумму более двух миллионов рублей

«« Март 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
31
 
 

Опрос

  1. Будете ли Вы пользоваться мобильным приложением Интернет-магазин Мегатитан?

Галина

30.03 09:33

а к кому нам  нищим пенсионерам обратиться ..во время выборов  работали в районе в штабе  Слипенчука ..но он до сих пор  не имеет ни капли совести  рассчитаться с нами...а мы народ ---ждем

Михаил Слипенчук заявил, что пока не обсуждал выборы главы Бурятии с руководителем партии Роста

Сказка

24.03 06:43

хахах видимо везде кроме Главпочтамта, там он сломан уже больше полугода

Почта России внедряет электронные очереди в отделениях Улан-Удэ

Иван

24.03 04:12

Ерунда!
Это было мое обращение. Лесхоз вообще обнаглел. Им вообще на все и на всех наплевать, ломают изгороди, уничтожают имущество людей. Это какой-то беспредел. Ни полиция, ни прокуратура, ни агентство лесного хозяйства, никто никаких мер не принимает. Говорят, что нарушений нет. Я даже через депутата хурала обращался во ВСЕ структуры в республике, отреагировал только минсельхоз. Я не заметил, чтоб кто-то понес наказание. Все очень нагло себя ведут!

В Бурятии наказали начальника лесхоза, который завалил участок местного жителя бревнами

Система Orphus