Погода

В Улан-Удэ температура поднимется выше 30 градусов, отмечается день славянской письменности, дни рождения Шолохова и Бродского

Сельское хозяйство Бурятии

Федеральный бюджет выделил Бурятии деньги на ликвидацию последствий засухи

Лесные пожары

В Бурятии за сутки потушили три лесных пожара

Будь бдителен

Еще один перекресток Улан-Удэ оснастят комплексом автофиксации

Новости Азии

Два жителя Монголии пытались ввести в Бурятию 12 килограммов мяса

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралда «Байгал» театрта нөөсэ жасаһаа мүнгэ гаргашалха тухай дурадхал оруулагдаба

Парламентское обозрение

Молодежная палата проведет в Усть-Баргузине игру-квест «Моя Родина»

Новости на бурятском языке | Главное

Юлия Жамбалова Арадай Хуралай удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудаа тушааха

Новости на бурятском языке 06 Ноября 2014 г., 10:11

Арадай Хуралай депутат Юлия Жамбалова парламентын удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудай тушааха. Энээн тухай Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов дуулгаба.

Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын анхан дуулгаһанай ёһоор, Жамбалова ноябриин 5-да үнгэрһэн наймадахи сесси дээрэ Хүн зоной эрхэнүүдые хамгаалагшаар томилогдоо һэн гээд һануулая. Тиигэхэдэ 40 депутат «зүбшөөнэб» гэжэ, харин 16 хүн «буруушаанаб» гэжэ дуугаа үгэһэн байгаа. Мүнөө сагта Юлия Жамбалов улад зондо юридическэ туһаламжа олгуулдаг мэдээсэлэй-эрхэ хамгаалгын нютаг можын түбэй юрэнхылэгшээр хүдэлнэ. Тиишээ жэл бүри 800-аад хүн хандадаг аабза. Олон тоото мэдүүлгэнүүдэй харуулһаар, республикын олонхи зон хайшаа хандахаяа, хайшан гэжэ мүргэл гуйлта зохёодог юм гэжэ мэдэхэгүй ябана.

- Жамбалова депутадай ажалаа орхихо баатай. Тэрэнь шэнэ ажалдань харша болохо болоно бшуу. Удаадахи сесси дээрэ энээн тухай асуудал табигдаха, - гээд Павлов тэмдэглэхэ юм.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
24.05.2017

07:13 Общество

В Бурятии почти 60 пожаров рядом с населёнными пунктами удалось потушить благодаря старостам

06:57 Происшествия

В Улан-Удэ водитель КАМАЗа за рулем умер от удара током

06:47 Город

Две тысячи кубометров свалок планируют убрать в пригороде Улан-Удэ

06:39 Экономика, бизнес

Более миллиарда рублей заплатила в бюджет Бурятии Восточно-Сибирская железная дорога

06:20 Общество

В Улан-Удэ День защиты детей отметят благотворительной акцией

06:14 Общество

Улан-удэнские школьники стали первыми среди юниоров на национальном чемпионате WorldSkills Russia

06:07 Общество

В Улан-Удэ в день Последнего звонка и в выпускной запретят продажу алкоголя

05:59 Спорт

Дмитрий Штэпа о бурятских спортсменах: «балласт» на соревнования мы не отправляем

05:57 Политика и власть

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов начал поездку в Джидинский район с посещения племзавода «Боргойский»

05:42 Погода

В Улан-Удэ температура поднимется выше 30 градусов, отмечается день славянской письменности, дни рождения Шолохова и Бродского

05:25 Общество

Бурят-монгольский зурхай на неделю, благоприятные дни для стрижки

05:20 Происшествия

В Бурятии шестиклассник впал в кому после наезда «Тойоты»

05:14 Эко-Новости

В Бурятии за сутки потушили три лесных пожара

05:05 Происшествия

Три человека погибли, еще двое ранены в ДТП в Забайкальском крае

03:58 Экономика, бизнес

Сервис Android Pay теперь доступен и для клиентов Сбербанка

03:54 Территории

Два жителя Монголии пытались ввести в Бурятию 12 килограммов мяса

03:43 Эко-Новости

В Бурятии эвенкийская община занималась бесконтрольным выловом рыбы

03:34 Общество

Улан-удэнское ТСЖ заплатило за протекающую крышу

03:21 Экономика, бизнес

Больше 8 миллионов рублей похитил руководитель фонда по поддержке бизнеса в Бурятии

03:14 Эко-Новости

Из-за нехватки работников авиабазы в Бурятии лесной пожар увеличился в 11 раз

03:03 Общество

Житель Бурятии поджег лес почти на миллион рублей

02:56 Общество

В Бурятии признали бесхозным нефрит на 300 тысяч рублей

23.05.2017

12:29 Спорт

Владимир Гранат примет участие в закрытии детской футбольной лиги в Улан-Удэ

12:25 Спорт

21 медаль привезли бурятские спортсмены с чемпионата Европы по ушу

11:43 Экономика, бизнес

В Бурятии наградили работников Бурятэнерго

11:32 Погода

В Бурятии завтра местами кратковременный дождь, днем +34

11:23 Общество

В Бурятии из-за жары ожидается высокая пожароопасность

11:17 Эко-Новости

В Бурятии заиграевские лесничие за день поймали двух «черных» лесорубов

11:11 Происшествия

Шесть человек пострадало в результате лобового столкновение иномарок в Бурятии

11:02 Культура

В Улан-Удэ сняли документальный фильм о театре кукол «Ульгэр»

«« Май 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Антон

22.05 20:50

Смена инвестора произошла в Бурятии при реализации проекта, заключенного с Фондом моногородов который курирует Шувалов.Всего в Селенгинске запланирована реализация 4 инвестпроектов на 10 млрд рублей, самое большое финансирование предусмотрено - 7 млрд рублей - на строительство птицефабрике

Итоги «ста дней после приказа» подвел врио главы Бурятии

Виктория

21.05 16:22

Много бродячих собак находится в районе Саян: ул.Цыбикова( д.6 и 1,2- у школы № 25, у полиции) Надо обратить внимание, что стая больших собак бродит у школы №25( там дети идут в школу одни).

В Улан-Удэ опубликовали места отлова безнадзорных собак

Ольга

19.05 15:44

Утеряла удостоверение донора. Сейчас живу в Подмосковье. Не подскажете как восстановить?
Я - Коновалова Наталия Владимировна. Заранее спасибо

Доноры из Бурятии могут попасть в национальную карту донорства

тима

19.05 09:44

Это говорит о том, что Наговицын не обеспечивал себе тылы...  не был самостоятельным в выборе решений... теперь не нужен тем, кого обеспечивал...

СМИ: Экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын не может найти работу

Система Orphus