Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

В Народном Хурале обсудят взаимодействие молодых ученых с бизнес-сообществом

Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, днем около нуля градусов

Выборы в Бурятии

Алексей Цыденов рассказал о возможном участии деструктивных сил в выборах главы Бурятии

Будь бдителен

Жительница Бурятии воткнула ножницы в спину отчима

Новости Азии

Вертолеты Улан-Удэнского авиазвода поставили в Китай на борьбу с лесными пожарами

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Народный Хурал со второй попытки принял отчет о развитии Бурятии за пять лет

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хуралай хотын тойрогуудһаа һунгагдаһан депутадууд байра байдал һайжаруулгада тараагдаха мүнгэнэй яагаад хубаарилагдаһые дахяад буруушааба

Новости на бурятском языке 06 Ноября 2014 г., 10:11

Арадай Хуралай депутат Вячеслав Ирильдеев наймадахи ээлжээтэ сесси дээрэ олониитын байра байдал һайжаруулгада дамжуулагдаха мүнгэнэй хотын захиргаан ба республикын правительство хоёрой хоорондо хубаагдаха гуримые эрид буруушаагаа. Тэрэнэй һанаагаар, хотын зүблэлэйш депутадуудай болон Арадай Хуралайшье һунгамалнуудай захяа бэелүүлгэдэ гэжэ хараалагдаһан мүнгэн нэгэл жасаһаа гаргашалагдана. Иимэ байдал һунгамалнуудай дура гутаангүй байха аргагүй һэн гээд депутат тэмдэглээ.

Вячеслав Ирильдеев республиканска бюджедэй проект соо эдэ мүнгэнүүдэй мүшэхэн тэмдэгээр заагаатай орхигдоһон ушарһаа тус проектые бү абая гэһэн дурадхал оруулаа. Удаань үгэ абахадаа Буряадай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын тиимэрхүү тэмдэгүүд табигдахагүй гээд мэдээсээ.

2015 ондо байдал һайжаруулгада нөөсэлэгдэһэн 168 сая түхэригэй 104-ниинь Арадай Хуралай депутадуудай мэдэлдэ орохоор, харин бусадынь хүдөөгэй нютаг нугануудта дамжуулагдаха болоо һэн гээд эндэ һануулаха шухала. Гэхэтэй хамта, иимэ хубаари хүдөөгэй һунгамалнуудай гайхал һэргээгээ. Юуб гэхэдэ, хуушан аргаар тоологдоһоной ёһоор, хотын депутадуудта оройдоол 70 сая түхэриг үгтэхэ байгаа. Теэд нүгөө талаһаа харахада, хотын зүблэлэй гэшүүдэй өөрын хубита оруулхагүйдэнь Арадай Хуралай һунгамалнууд тэрэ мүнгэнэй түлөө дүүрэн харюусалга юундэ өөр дээрээ дааха болоноб.

Иигээд байхадань, Улаан-Үдэ хотын ойн баярай найр нааданда гэжэ зорюулагдаха зэргэтэй 7 млрд. түхэриг мүнгые шэнээр хубаарилая гэжэ республикын толгойлогшо дурадхаһан байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
01.03.2017

15:11 Экономика, бизнес

Народный Хурал со второй попытки принял отчет о развитии Бурятии за пять лет

13:26 Политика и власть

Александр Чепик официально назначен заместителем главы Карелии

13:12 Экономика, бизнес

Телекомпании «АТВ» отдали «21 кнопку» в Бурятии

13:02 Политика и власть

Новый сенатор от Бурятии Татьяна Мантатова начала работу в Совете Федерации

12:40 Монголия

Смертельный вирус в Монголии массово уничтожает поголовье овец, коз и сайгаков

12:10 Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, днем около нуля градусов

11:39 Культура

Выставка Бальжинимы Доржиева, посвященная женской красоте, откроется в Улан-Удэ

11:25 Экономика, бизнес

WorldSkills Russia поблагодарил «Ростелеком»

11:18 Общество

Больше тонны незаконно ввезенных яблок уничтожили в Бурятии

11:09 Экономика, бизнес

Вертолеты Улан-Удэнского авиазвода поставили в Китай на борьбу с лесными пожарами

10:58 Спорт

Лисенок стал символом зимних сельских игр в Бурятии

10:35 Общество

В Бурятии каждый пятый алиментщик – женщина

10:20 Город

Мэр Улан-Удэ Александр Голков с женой приготовили сига на пару

10:15 Спорт

Сельские игры стартовали в Мухоршибирском районе Бурятии

10:02 Город

В Улан-Удэ выбрали лучшее предложение бурятской кухни

09:37 Общество

Минстрой Бурятии напомнил, как правильно установить общедомовой прибор учета

09:27 Здравоохранение

В Бурятию из-за ОРВИ закрыли три школы и детский сад

09:19 Общество

Восьмую школу в Улан-Удэ через суд обязали сократить смены с трех до двух

08:59 Происшествия

В Бурятии жена ударила мужа ножом и оставила умирать

08:32 Общество

Обманутые дольщики Улан-Удэ устроили встречу у здания республиканского парламента

08:30 Политика и власть

Алексей Цыденов рассказал о возможном участии деструктивных сил в выборах главы Бурятии

07:43 Культура

Хор из Бурятии взял гран-при международного интернет-конкурса

07:31 Здравоохранение

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Бурятии в 3,5 раза превышает среднероссийский показатель

07:25 Происшествия

В Бурятии поймали иркутянина, находившегося в федеральном розыске

07:19 Общество

В одном из иркутских городов выявили 10 детей - участников «групп смерти»

07:18 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала выступили против «тотальной слежки» и контроля за прогулами

06:39 Экономика, бизнес

ОЭЗ «Байкальская гавань» в Бурятии передадут в региональное управление

06:34 Общество

Полиция Бурятии нашла сбежавших из реабилитационного центра детей

06:28 Общество

Жители Бурятии предлагают массово пройти тест ДНК

06:19 Общество

Бурят-монгольский зурхай на неделю, с 1 по 7 марта

«« Март 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Анатолий

28.02 13:30

А что, в детские дома раздать слабо, зачем бульдозером то давить. И при чем тут греки?

В Бурятии на границе с Монголией уничтожили шесть центнеров киви из Греции

георгий

28.02 06:08

Желания сильных для слабых как закон, нарушение
которого карается с большими потерями.
Продадим воду, куда же нам деться, тем более это сделают за нас совсем другие люди и только для себя.  Фильм Андрея Кондрашова " Война за воду"2016

СМИ: Китай предлагает провести на свою территорию трубопровод из Байкала

ner uge

27.02 04:10

последний абзац позабавил конечно, чиновники как всегда живут на своей планете, люди на своей.

Аюр Гармаев: В Бурятии нужно больше переносить инновации в бизнес

Система Orphus