Новый год

В новогодние каникулы поездами воспользовались пять миллионов человек

Погода

В Улан-Удэ снег, -23, сегодня День детских изобретений

Отопительный сезон

Минстрой Бурятии напомнил, сколько продлится отопительный сезон в районах

Будь бдителен

В Бурятии арбалетчику, пытавшемуся перебросить наркотики на зону, грозит 20 лет тюрьмы

Новости Азии

СМИ: В Монголии создали первый космический спутник

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Редактор «Восток-Телеинформ» награждена почетной грамотой Народного Хурала Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай 2015 оной мүнгэнэй һан һүүлэй 20 жэлэй туршада тон хэсүү гээд нэрлэгдээ

Новости на бурятском языке 06 Ноября 2014 г., 10:11

Фото: с сайта uralpolit.ru

Буряадай 2015 оной, мүн 2016-2017 онуудай хугасаа хараалһан республиканска бюджет тухай хуулиин проект аяар 2 хахад саг соо хэлсэгдээ. Арадай Хуралай наймадахи ээлжээтэ сесси дээрэ Мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен Доржиев орон нютагайнгаа жэлэй гол дансые иимэ хүндөөр үни заяанай абаагүйбди. Һүүлшын иимэрхүү ушар 1990-ээд онуудай тэн багта республикын түрүүшын зарлалай парламентын хүдэлхэсагта үзэгдэһэн байха гээд дуулгаха юм.

Сесси дээрэ табигдаһан шухала асуудалнуудай тоодо бюджедэй олзын хубиин һураггүй агшаһан тухай, томо-томо үйлэдбэриин предприятинуудай оруулдаг мүнгэнэй хэмжээнэй бага болоһон тухай, хүдөө ажахые хүгжөөлгэдэ гаргашалагдаха мүнгэн тухай болоод хүн зоной ажаһуудал хангалгын эмхинүүдэй байра байшангуудые барилга тухай асуудалнуудые онсо дурдая.

Гэхэ зуура, Буряад Уласай үри шэри, Тоололгын палатын мэдээгээр, 2016 оной январиин 1-ндэ хүргэжэ боломоор эгээл ехэ хэмжээндэ, 10,2 млрд түхэригтэ хүрэхэ. Бюджедээ эхин уншалгадань бусая гэжэ һанамжалһан депутат Леонид Турбянов бүхы дурадхалнуудай хоёрдохи уншалгада ороһонай удаа республикадамнай тэдэ бүгэдые хангаха ямаршье нөөсэ үлэхэгүй гээд этигэнхэй. Тэрэнэй хэлэһээр, ороһон дурадхалнуудые дахяад хараад, алиндань мүнгэн олдохоб гэжэ нэн түрүүн амяарлаһанай һүүлээр хуули абаха хэрэгтэй. «Мүнгэ алтанай үгы байхын хажуугаар, бюджет хүшэр хүндэ байдалай тохёолдохо сагта ямаршье тулгуури үгы үлэхэ. Тиимэһээ энэ мэтые хараалһан тусхай онол арганууд байха ёһотой бшуу», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Анхан «Восток-Телеинформ» агентствын дуулгаһаар депутадууд забһарай амаралтада гараа. Харин танхим соо Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов түрүүтэй «Единая Россия» фракциин депутадуудай үлэхэдэ, Буряадай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын һунгамалнуудые номгоржо, хуули абахыень баадхан гуйба. Угайдхадаа, фракциин хуралдаануудта удаанай хэлсээнүүд болоо һэмнай, тэрэ тоодо үйлэдбэрииншье эмхинүүд тэндэ хабаадалсаа һэн. Тэдэнһээ татагдаха мүнгэнэй хэмжээн мэдээжэ. Гэхэ зуура, дайнай үеын хүүгэд тухай хуули лаб газаашалагдахагүй байха гээд Толгойлогшо тэмдэглэһэн байна.
Забһарай амаралтын, мүн фракции түлөөлэгшэдэй үгэеэ хэлэһэнээ удаа, үнөхи хуули нэгэдэхи уншалгаар абтаба. 47 депутат тэрэниие зүбшөөгөө, зүгөөр 5 хүн буруушааһанаа мэдүүлһэн байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
17.01.2017

07:43 Общество

Жители Бурятии просят восстановить движение электричек в восточном направлении

07:35 Политика и власть

Очередную сессию Народного Хурала Бурятии назначили на 1 марта

07:26 Образование

Школьники Бурятии приняли участие в олимпиаде по праву и бурятской литературе

07:19 Происшествия

В Бурятии арбалетчику, пытавшемуся перебросить наркотики на зону, грозит 20 лет тюрьмы

07:14 Город

В Улан-Удэ возле мусорных контейнеров нашли артиллерийские снаряды

07:08 Общество

В Бурятии объявили в розыск вымогательницу с татуировкой

07:04 Общество

В Бурятии полиция разыскивает девушку-подростка из Бичуры

06:55 Общество

В Улан-Удэ осудили банду женщин, торговавших опасным для жизни алкоголем

06:54 Происшествия

В Бурятии наледью затопило поселок Гусиное озеро: вода вышла из подполья

06:46 Общество

Правительство Бурятии разработало алгоритм: что делать при авариях на объектах тепло-водоснабжения

06:38 Экономика, бизнес

В Бурятии решают, как распределить субсидии среди фермеров

06:36 Политика и власть

В Забайкальском крае начали выплачивать долги по зарплате за прошлый год бюджетникам

06:32 Образование

Три новые школы обещают построить в Бурятии в 2017 году

06:29 Общество

Уровень воды в Байкале упал за две недели на 17 сантиметров

06:26 Территории

Минстрой Бурятии напомнил, сколько продлится отопительный сезон в районах

06:19 Общество

В Бурятии выделили поддержку центру старообрядцев

05:36 Политика и власть

Чиновникам Бурятии увеличат возраст для выхода на пенсию

05:33 Происшествия

В Бурятии завели уголовное дело по факту токсического загрязнения земель вредными отходами

05:29 Экономика, бизнес

40 миллиардов рублей составил ущерб от мошенничества в ОСАГО в 2016 году

05:17 Общество

28 купелей: в Бурятии определили места для крещенских купаний

05:17 Погода

В Улан-Удэ снег, -23, сегодня День детских изобретений

04:57 Общество

В Бурятии собирают помощь 1,5-годовалому мальчику с опухолью мозга

04:33 Общество

Улан-удэнка взыскала за сломанный телевизор более 200 тысяч рублей

04:24 Происшествия

Житель Бурятии чуть не убил собутыльника лопатой и топором

04:02 Происшествия

В Бурятии за сутки произошло 36 дорожных аварий

03:56 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский авиазавод впервые изготовит вертолет для Пакистана

16.01.2017

12:14 Погода

В Бурятии предстоящей ночью до 42 градусов мороза

12:11 Город

В Улан-Удэ поблагодарили участников ликвидации коммунальной аварии

12:06 Территории

В Бурятии выделят миллион на котел для котельной Тарбагатая

11:55 Общество

В бутылки с байкальской водой предлагают добавлять пищевой газ

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

костя

12.01 04:52

вам же сказали виноват хозяин , чего вы испугались!
Причиной пожара стало нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств, виновным лицом оказался сам хозяин

Три пожара произошло в Улан-Удэ за минувшие сутки

Надежда Аюшевна

11.01 18:02

Здравствуйте
9 января утром по каналу Россия 1 около 10 утра была передача с участием гостей из ВЬЕТНАМА.
Один из гостей интересовался судьбой сына вьетнамского поэта  Нгуена ВАН Маня.
Я очень хочу найти этих людей из Вьетнама.я знаю этого сына.он уже большой и не знает ничего об отце.
если есть возможность помогите связаться с ними
     с уважением
        Иринчеева Надежда Аюшевна  тел 89148439705

В марте в Улан-Удэ прилетит певец Стас Михайлов

Лёля

11.01 15:11

А что они сделали,чтобы наша жизнь улучшилась?Ровным счётом ничего.А их,таких, миллионы.Им тоже  назначить пенсию в 10-15 тыс.руб.совесть поимели бы,ещё вздумали судиться!От жадности,презрения к простому народу жёлчь их разъедает изнутри.Мы тоже всю жизнь работали и с пользой,а за это-мизер пенсия.

В Бурятии вип-пенсионеры через суд хотят вернуть сокращенные доплаты

Система Orphus