Новый год

В новогодние каникулы поездами воспользовались пять миллионов человек

Погода

В Бурятии предстоящей ночью до 42 градусов мороза

Отопительный сезон

В Бурятии выделят миллион на котел для котельной Тарбагатая

Будь бдителен

В Иркутской области нашли тело мужчины, завернутое в ковер

Новости Азии

СМИ: В Монголии создали первый космический спутник

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Редактор «Восток-Телеинформ» награждена почетной грамотой Народного Хурала Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо «Улаан-Үдэ – Турунтаево - Хурамхаан – Шэнэ Уоян» замай 11 км. харгы нээгдэбэ

Новости на бурятском языке 29 Октября 2014 г., 10:10

Баргажанай аймагта «Улаан-Үдэ – Турунтаево - Хурамхаан – Шэнэ Уоян»  замай 11 км. харгы нээлгын баяр ёһолол үнгэрөө. Арадай Хуралай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, харгы заһабарилгада дүн хамта 971 млн. түхэриг дамжуулагдаһан байгаа.

Ёһололдо Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич, Тэбэриин,элшэ хүсэнэй болон харгы ажахын яаманай дарга Сергей Козлов, ажалда татагдаһан «Труд» фирмын гендиректор Сергей Томшин, гүрэнэй һангай «Бурятрегионавтодор» зургаанай хүтэлбэрилэгшэ Виктор Замкин, Баргажанай ба Хурамхаанай аймагуудай гулваанар Иван Мельников ба Владисав Суслов гэгшэд хабаадалсаба.
- Улан-Үдэһөө Баргажан хүрэтэр харгы анхан сагта 12-15 саг эзэлэгшэ һэн, - гээд Гершевич хөөрэнэ.  -  Мүнөө юумэн хубилаа байна даа, нютагаархидни Улаан-Үдэ ошоод нэгэ үдэр соо бусахаар болоо гэлсэдэг.

Харгы һэльбэн шэнэлэлгэ ганса Баргажанаархидайш бэшэ, зүгөөр бүхы республикын ажабайдалда ехэ нүлөө үзүүлхэ удхатай. «Баргажанай аймагай байра байдал хүдөө ажахыһаа сэхэ дулдыдаг гээд мэдээжэ. Харин тэрэниие хүгжөөхэ, илангаяа, эдеэ хоолой зүйлнүүдые худалдаха хэрэгтэ муу харгынууд ехэ харша һүйд асарагша бэлэй, - гээд Матвей Гершевич тэмдэглээ. – Мүнөөдэр, харгын заһагдахада, энэ бэрхэшээлнүүд ирагдаа.

«Восток-Телеинформ» агентствын дуулгаһаар, «Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан – Шэнэ Уоян» харгын 39 км. зай холбохын  барилгын ажалнууд амин шухала удхатай. Юун бэ гэбэл, 215-дахи км-һээ Баргажан голой хүүргэ хүрэтэр харгы таһархай. «Энээхэн зай хүнүүдые һайса сухалдуулдаг. Бидэшье тэндэ оньһон техникэеэ бариха баатайбди. Үргэлжэ грейдер ябуулха хэрэгтэй бшуу», - гээд гулвааниинь үгэ алдаха юм.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
16.01.2017

12:14 Погода

В Бурятии предстоящей ночью до 42 градусов мороза

12:11 Город

В Улан-Удэ поблагодарили участников ликвидации коммунальной аварии

12:06 Территории

В Бурятии выделят миллион на котел для котельной Тарбагатая

11:55 Общество

В бутылки с байкальской водой предлагают добавлять пищевой газ

11:50 Монголия

СМИ: В Монголии создали первый космический спутник

11:48 Спорт

Ирина Ологонова стала заслуженным мастером спорта России

11:45 Происшествия

Семь человек спасли из огня спасатели Бурятии

11:38 Общество

В Бурятии количество уведомлений должникам за тепло сократили до одного

11:17 Экономика, бизнес

Глава Бурятии попросил Германа Грефа сохранить филиалы Сбербанка в селах

11:11 Эко-Новости

В Бурятии проверят результативность разведения омуля

10:41 Актуально

Власти Бурятии выступают против запрета на лов омуля, подробности

09:58 Политика и власть

В марте состоятся в Бурятии общественные слушания по строительству ГЭС в Монголии

09:55 Экономика, бизнес

Проезд в поездах РЖД с января подорожал почти на 4%

09:27 Общество

В новогодние каникулы поездами воспользовались пять миллионов человек

09:26 Город

Жители Улан-Удэ сообщают об эксгибиционисте

09:16 Общество

50 тысяч человек в 2016 году воспользовались Wi-Fi на вокзалах ВСЖД

09:07 Город

В Улан-Удэ откроется международная ярмарка “Город Мастеров”

08:31 Здравоохранение

Роспотребнадзор: вспышку ОРВИ в Бурятии зарегистрировали немного раньше

08:20 Территории

Житель Бурятии нарубил сосны на 200 тысяч рублей

08:15 Происшествия

В Бурятии подросток со старшим братом украли корову

08:12 Происшествия

В Улан-Удэ мужчина с «белой» горячкой выпал из окна

08:07 Здравоохранение

Гонконгским гриппом в Бурятии заболело 11 человек

08:05 Происшествия

В Бурятии девушка с ножом похитила у пенсионерки кошелек

07:51 Происшествия

У иркутянина украли сумку с 22 миллионами рублей

07:46 Спорт

Лучники из Забайкалья увезли «золото» бурятского турнира

07:19 Происшествия

В МЧС Бурятии рассказали, как тушили пожар, в котором погибло два человека

06:49 Происшествия

В Улан-Удэ полицейская машина попала в ДТП

06:49 Общество

Жителей Бурятии предупреждают о мошенниках, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда

06:36 Культура

В Улан-Удэ в четвертый раз выступят стипендиаты фонда Владимира Спивакова

06:33 Политика и власть

Глава Бурятии предложил купить медицинский вертолет

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

костя

12.01 04:52

вам же сказали виноват хозяин , чего вы испугались!
Причиной пожара стало нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств, виновным лицом оказался сам хозяин

Три пожара произошло в Улан-Удэ за минувшие сутки

Надежда Аюшевна

11.01 18:02

Здравствуйте
9 января утром по каналу Россия 1 около 10 утра была передача с участием гостей из ВЬЕТНАМА.
Один из гостей интересовался судьбой сына вьетнамского поэта  Нгуена ВАН Маня.
Я очень хочу найти этих людей из Вьетнама.я знаю этого сына.он уже большой и не знает ничего об отце.
если есть возможность помогите связаться с ними
     с уважением
        Иринчеева Надежда Аюшевна  тел 89148439705

В марте в Улан-Удэ прилетит певец Стас Михайлов

Лёля

11.01 15:11

А что они сделали,чтобы наша жизнь улучшилась?Ровным счётом ничего.А их,таких, миллионы.Им тоже  назначить пенсию в 10-15 тыс.руб.совесть поимели бы,ещё вздумали судиться!От жадности,презрения к простому народу жёлчь их разъедает изнутри.Мы тоже всю жизнь работали и с пользой,а за это-мизер пенсия.

В Бурятии вип-пенсионеры через суд хотят вернуть сокращенные доплаты

Система Orphus