Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В Бурятии завтра воздух прогреется до +26, местами дожди

Выборы в Бурятии

Кандидат на пост главы Бурятии Батодалай Багдаев получил угрозы убийством

Сельское хозяйство Бурятии

И камыш, и ветки, и крапиву: в Бурятии подняли вопрос об альтернативных кормах для скота

Лесные пожары

Крупный пожар действует в Баргузинском районе Бурятии

Будь бдителен

Два мешка марихуаны изъяли в Бурятии

Новости Азии

Шесть медалей выиграли бурятские спортсмены на детских спортивных играх в Монголии

Парламентское обозрение

В Бурятии предложили учредить грант главы для разработок молодых ученых

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Улаан-Үдын Түбэй дэлгүүр шалгаба

Новости на бурятском языке 29 Октября 2014 г., 10:10

Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов Улаан-Үдын Түбэй дэлгүүр шалгаха зорилготогоор тиишээ эрьебэ. Депутадые дэлгээгдэһэн эд эдеэнэй янза ба сэнгүүдынь нэн түрүүн һонирхуулаа. Парламентын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, наймаагай газараар ябахадань тэрэниие Буркопсоюзай хүтэлбэрилэгшэ, Арадай Хуралай депутат Леонид Бляхер нүхэсэн дахалсаһан байна.

Һунгамалнуудай тэмдэглэһээр, дэлгүүр дээрэхи байдал тогтонижоронхой. Зондо хэрэгтэй хоол (мяхан, һүн, овощ г.м.) наймаанда хуу бии. Үлүү сэнгээ бодхоохо ушарнууд үзэгдэнэгүй. Худалдагдажа байһан эдеэ хоолой ехэнхинь республика дотороо фермернүүдэй ургуулһан, үгышье һаа Россиин бусад регионуудһаа гарбалтай. Хари гүрэнүүдһээ оруулһан эдеэн үгы шахуу.
Фермернүүдтэ үдэр бүри худалдаа наймаанай 10 һуури үгтэдэг гэжэ Леонид Бляхер бата найдуулба. Гэбэшье, тэдэ һууринуудые эзэлхэ һанаатайшуул хомор. Хүдөөгэй үйлэдбэрилэгшэдтэ наймаа эрхилхэнь хэсүү. Олонхинь үнөөхёол дам худалдаашадта мяхаяа тушаахые забададаг, үгы гэбэл, хоол баридаг газарнуудар тараахые оролдоно. Тиигэбэшье, фермер, таряашадай һонирхол Түбэй дэлгүүр татадаг зангаараа татаһаар.

Владимир Павловай хэлэһээр, хүдөөгэй эдеэ хоол үйлэдбэрилэгшэдэй ба наймаашадай хоорондо сэн тогтоолгын тэнсүүри олдонхойл хаш.

- Дэлгүүр дээрэ яһала һайн харилсаан тогтонхой. Үйлэдбэрилэгшэд ба наймаашад удаан сагай хэлсээнэй ёһоор хүдэлнэ, - гэжэ Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо тэмдэглээ.

Буряадай таряашад ба мал баряашад хэһээлтын хэмжээнүүдэй хэды соносхогдоошье һаань республикынгээ улад зониие мяхан, һүн, овощ гэхэ мэтэ эдеэ хоолоор дууһан хангаха арга шадалтай гээд дүн согсолхо дээрээ Владимир Павлов онсолһон байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
17.08.2017

04:41 Город

Жителей микрорайона Стеклозавод из-за аварии отключили от горячей воды

04:28 Происшествия

Пожилой мужчина с отравлением госпитализирован из горящего флигеля в Улан-Удэ

04:20 Происшествия

В Бурятии погиб под опорой, в которую врезался на УАЗе

16.08.2017

11:49 Погода

В Бурятии завтра воздух прогреется до +26, местами дожди

11:15 Общество

Свыше 65 тысяч семей Бурятии улучшили жилищные условия за счет материнского капитала

10:33 Общество

Паралимпийцы России перед чемпионатом мира приедут на сборы в Бурятию

10:18 Город

В Улан-Удэ начали асфальтировать улицу Бограда

10:14 Город

В Улан-Удэ с 1 сентября ужесточат комендантский час

10:08 Происшествия

Два мешка марихуаны изъяли в Бурятии

09:40 Город

В Улан-Удэ приняли в эксплуатацию школу №2

09:26 Город

Три кинокартины из Бурятии будут представлены на всероссийском кинофестивале «Киношок»

09:23 Город

В детских лагерях Бурятии усилили меры безопасности после гибели девочки

09:15 Город

Мэр Улан-Удэ: Реконструкция очистных сооружений города начнется в этом году

09:14 Город

В Улан-Удэ Авиазавод проведёт День открытых дверей в честь воздушного флота России

09:08 Город

В Улан-Удэ ищут вандала, сломавшего скульптуру в парке Юбилейный

08:45 Общество

Школьники придумали новый туристический маршрут в Забайкалье в рамках всероссийского проекта «Заповедная смена»

08:21 Культура

Бурятский сериал вошел в список лучших студенческих проектов России

08:06 Политика и власть

В Бурятии предложили учредить грант главы для разработок молодых ученых

07:29 Общество

Житель Улан-Удэ возместил моральный вред сбитой им на пешеходном переходе женщине

07:01 Происшествия

Полиция Бурятия сообщает о серии краж сотовых телефонов

06:53 Происшествия

Житель Улан-Удэ прямо на улице лишился сотового телефона

06:40 Общество

В Улан-Удэ благодаря фотовыставке у восьми детей-сирот появится семья

06:11 Город

В Улан-Удэ пройдёт ярмарка нового урожая

05:56 Город

Житель Улан-Удэ возмущен многолетней свалкой в самом центре города

05:14 Эко-Новости

Крупный пожар действует в Баргузинском районе Бурятии

04:56 Образование

Педагог детсада из Улан-Удэ выиграла грант Выготского в 100 тысяч рублей

04:50 Происшествия

В Бурятии перевернулся 16-летний мотоциклист без прав

04:19 Территории

В Бурятии глава поселения незаконно распорядился имуществом на миллион рублей

04:09 Происшествия

В Бурятии на берегу Байкала потерялись два оставленных без присмотра ребенка

04:00

Багдаев: Время побеждать

«« Август 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

виктор

10.08 12:09

К сожалению в давние времена выполненные тампонажные работы не устранили накопление воды на дне карьера.трубки МИР

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Людмила

10.08 09:07

Этого выходца из Бурятии надо выпороть публично за это интервью. Как можно делать вывод о том, что четверо горняков "скорее всего погибли". Да и Восток-Телеинформ зачем публикует бред. Ведь, как официальные источники, так и неофициальные подтверждают, что местоположение пропавших горняков найдено на уровнях -210 и -310. Я на сайте ОК в группе "мирный" ищу и публикую материалы о благополучных исходах аварий на шахтах разных стран. Шахтеры выживали и после 6, 17, 23 дней заточения под землей, и без воды, и стоящие по пояс в холодной воде.

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Дари

09.08 13:56

Можно ли ещё подать заявку? Я могу стать организатором

В Бурятии не нашлось желающих провести национальный сойотский праздник «Улаг-Даг»

Владимир

08.08 10:27

В наших детях культ жестокости, безучастности к жизни другого человека, воспитывается с 90 годов. Это целенаправленная политика, которая внедряется через радио, телевидение, кино и игры. В этих продуктах (в основном американского производства) убить человека, это то же самое, что раздавить муху. А что показывает НТВ. Ведь это бесконечные "пукалки", уродуют наших детей.Власти Государства Российского, где вы, куда подевались?

Руководство МВД взяло под контроль расследование убийства Юрия Власко

Система Orphus