Новый год

Агентство лесного хозяйство подвело итоги охраны елочек в предновогодний период

Погода

В ближайшие сутки в Бурятии ожидается снег, поземок, ночью до 38 мороза

Отопительный сезон

ТГК-14: В Бурятии запасы угля на всех ТЭЦ превышают плановый норматив

Будь бдителен

В Бурятии мужчина угнал автомобиль, бросил его на даче и обморозил ноги

Новости Азии

Бурятская таможня завела два дела по фактам незаконной продажи временно ввезенных автомобилей

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Праймериз в Бурятии станут обязательными для выборов в Народный Хурал

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хуралай депутатууд Түнхэнэй аймагай улад зоной ажабайдал хангалтын һалбариин хэр хүгжэжэ байһантай танилсаба

Новости на бурятском языке 29 Октября 2014 г., 10:10

Фото: с сайта risk.ru

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд сентябриин 29-һөө октябриин 1 болотор Түнхэнэй аймагаар айлшалба. Улас ороноймнай Зүблэлэй хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Арадай Хуралай спикер Матвей Гершевич түрүүтэй делегациин бүридэлдэ Мүнгэн һангай хорооной түрүүлэгшэ Цырен Доржиев, мүн Түнхэнэй аймагһаа дэбжүүлэгдээшэ: Ким Галсанов, тиихэдэ Гүрэн түрын байгуулалтын талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоев гэгшэд ороһон байгаа.

Арадай һунгамалнууд зоной байдал хангалтын зарим тэды газарнуудые эрьеэ: Талое тосхон, Галбайда һэльбэн шэнэлэгдэжэ байһан спортын байшан. Хэрэндэ тэдэ захиргаанай шэнэ байшан сэгнээ. Тэндэнь ЗАГС, мүн гүрэнэй болоод бусадшье хангамжа үзүүлдэг олон үүргэтэ түб байрлахаар хараалагданхай. Аймагай түбтэ депутатууд октябриин хуушаар нээгдэхээр түсэблэгдэһэн 100 һууритай хүүгэдэй сэсэрлигэй хэр баригдажа байһые хараа. Энэ сагта барилгашад дотор ажалыень дүүргэжэ, тойронхи газарыень болбосон түхэлдэнь оруулжа байнхай. Матвей Гершевичэй тэмдэглэһээр, энэ «хүүгэдэй ёһотой ордон» бодобо.

Һунгамалнууд Түнхэнэй үргэл ехэтэй «Бурхан баабай – Шаргай ноён» гэжэ газарта бараалхаа. Мэнэ һаяхан эндэ шэнэ дасан нээгдээ һэн. Тэрээниие барилгада хамаг зон хандиб оруулаа, Арадай Хуралай депутат Ким Галсановшье хубитаяа оруулһан байна.
- Дасан хоёр жэл шахуу хугасаа соо бүтөө. Туһаламжа гэхэһээ, үдэр бүри гэхээр орожол байгаа, - гээд тэрэ тэмдэглэхэ юм. – Мүнөө болоходо Сибириин, Россиин түбэй орон нютагуудһаа олон тоото мүргэгшэд наашаа ябадаг, зон һонирхоно, манай соёл заншал мэдэхэ болоно.

Ажалай хэрэгээр ябаһан тула Арадай Хуралай һунгамалнууд аймагай эдэбхитэдтэй, хүдөө һуурингуудай толгойлогшонортой, шэнэ бүридэлэй зүблэлэйнь депутадуудтай уулзаһан байха юм. Матвей Гершевич һаяар аймагай зүблэлэй түрүүлэгшээр һунгагдаһан Аламжи Сыреновые амаршалаа. Уулзалгада хабаадагшад газар яажа үмсэлхэ тухай, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин зургаанууд тухай, хүдөө нютагуудай соёлой байшангуудые дэмжэхэ тухай, элүүржүүлгын Аршан курортын саашанхи ажал тухай асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ. Айлшалгынгаа дүнгүүдые согсолхо дээрээ Матвей Гершевич ехэ урмашаһан тухайгаа тэмдэглээ.

-Аймагай хүтэлбэрилхы зургаан яагаад хүдэлдэг бэ мэдэнэб, гэбэшье шагнаһан дуулаһанһаа нэгэ дахин хараһан дээрэ. Хэрбээ 2011 ондо Түнхэнэй аймаг республика дотороо 19-дэхи һуурида байһан һаа, нёдондоной дүнгүүдээр эрхим табанай дунда орохо аргатай. Эндэ аймагай хүтэлбэрилэгшэдэй аша габья ехэ, - гэжэ республикын парламентын түрүүлэгшэ эсэслэхэ юм.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
24.01.2017

11:58 Здравоохранение

Роспотребнадзор Бурятии в связи с подъемом ОРВИ опубликовал требования к микроклимату в школах

11:24 Город

В столице Бурятии сломали надпись «Я люблю Улан-Удэ»

11:03 Политика и власть

Жителей Бурятии просят оценить работу органов местного самоуправления

10:42 Политика и власть

Праймериз в Бурятии станут обязательными для выборов в Народный Хурал

10:25 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщает о росте популярности электричек в Бурятии в полтора раза

10:20 Экономика, бизнес

Свыше 14 миллионов пассажиров перевезла ВСЖД поездами дальнего и пригородного сообщения в прошлом году

10:05 Политика и власть

В Бурятии рассказали подробности проведения праймериз перед выборами главы региона

09:21 Экономика, бизнес

Уровень Байкала за месяц понизился на 20 сантиметров

09:13 Общество

В Иркутске ввели особый противопожарный режим

08:57 Общество

Почти полмиллиона взыскали в Бурятии с автомобилиста, врезавшегося в Lexus

08:50 Экономика, бизнес

До 200 тысяч вырастут в Бурятии штрафы для ИП за нарушение правил безопасности в лесах

08:37 Общество

Женщина, убившая своих детей в Братске, была сотрудницей мэрии и сидела в декрете

08:21 Общество

В ближайшие сутки в Бурятии ожидается снег, поземок, ночью до 38 мороза

07:42 Экономика, бизнес

Незаконная рубка леса пресечена полицейскими в Бичурском районе

07:36 Происшествия

В Бурятии мужчина угнал автомобиль, бросил его на даче и обморозил ноги

07:27 Экономика, бизнес

53 миллиона выделили в прошлом году районам Бурятии на ремонт и закуп топлива

07:10 Происшествия

В Бурятии в среду пройдет проверка системы оповещения

07:00 Происшествия

О риске отрыва льдин на Байкале предупреждают рыбаков в Бурятии

06:48 Экономика, бизнес

Селенгинску в Бурятии выделят 76 миллионов рублей на канализацию и водопровод

06:40 Экономика, бизнес

На ВСЖД открыли остановки пассажирских поездов на станции Заудинский и Заиграево

06:35 Экономика, бизнес

ТГК-14 и правительство Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве

06:26 Общество

В Улан-Удэ шлаконакопители вынесут за границы города

06:15 Общество

Из-за обильного снега в Сибири и на Урале начали подготовку к паводку

05:59 Общество

Бурятская таможня завела два дела по фактам незаконной продажи временно ввезенных автомобилей

05:37 Политика и власть

Отложить запрет на вылов омуля попросил Рослыболовство глава Бурятии

05:29 Город

В Бурятии запретят повсеместный выгул домашних животных

05:19 Общество

Жителям Бурятии придется регистрировать и чипировать домашних животных

04:47 Экономика, бизнес

В Бурятии лучшему экскаваторщику Тугнуйского разреза подарили новенький автомобиль

04:37 Происшествия

27 аварий и более 700 нарушений ПДД зарегистрировано в Бурятии за сутки

04:34 Происшествия

В Бурятии задержали водителя Лэнд Крузера с поддельным ПТС

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Вильгельм

24.01 04:08

Всё как всегда - у нас в России кто виноват? Кризис, форс-мажор и классный руководитель!

В школе Бурятии, где покончила с собой девушка, выявили нарушения в работе по профилактике детских суицидов

Аларелий Гимаев

23.01 15:54

Ура друзья! Наконец-то у этого Чепика хватило духа признать, что своими действиями или скорее противодействиями довёл нашу Республику до экономического краха. Наговицин добрый человек и не мог за ним уследить конечно, просто он ему почему-то доверял, но зря. Дальше , если Чепик уйдёт, то у Наговицина есть шанс пройти на новый срок и свои обещания выполняить.

Александр Чепик прокомментировал свой возможный уход с поста зампреда по экономике в Бурятии

Слава Недавака

23.01 12:27

Интересно, сколько людей пошлют его куда - подальше?

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын проведет "прямую линию" с населением

Людмила Тимофеева

20.01 05:19

Уважаемый Арнольд Кириллович! Я глубоко уважаю Вашу активную деятельность в высших эшелонах власти! Выражаю благодарность за высокую оценку Вашей  работы. Горда за всю Бурятию! Ждём у себя на Родине. Международный форум, который пройдёт в июле на Байкале, даст новый импульс к развитию нашей республики!  

Арнольд Тулохонов: Я не Барак Обама

Система Orphus