Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Вопрос о кадрах и финансах поднимут на съезде депутатов всех уровней в Улан-Удэ

Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, ночью до 24 мороза

Выборы в Бурятии

Нового главу Селенгинского района Бурятии выберут в декабре

Сельское хозяйство Бурятии

Зампред по АПК Бурятии: надо, чтобы сельхозпродукция из Бурятии попала на мировой рынок

Лесные пожары

В Бурятии не зарегистрированы лесные пожары

Будь бдителен

В Бурятии пьяная беременная женщина убила сожителя и пыталась выдать это за суицид

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Буряад уласта хүдөө ажахын «Гарантия-2» бүлгэмдэ ушаруулагдаһан гарзын мүрдэлгэ эдэбхижүүлэгдэбэ

Новости на бурятском языке | Главное

Матвей Гершевич: Дашиевые Арадай Хуралай үзэмжэдэ дахин дэбжүүлээн боложо магадгүй

Новости на бурятском языке 29 Октября 2014 г., 10:10

Республикын олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалагшын тушаалда Анатолий Дашиевые Арадай Хуралай депутадуудай үзэмжэдэ дахин дэбжүүлээн боложо магад. Иигэжэ республикын парламентын түрүүлэгшэ Матвей Гершевич хуралдаанайнгаа дүнгүүд тушаа пресс-конференци дээрэ хэлээ.

Анхан, сентябриин 25-да Арадай Хурал Анатолий Дашиевые бизнес-омбудсменэй тушаалда дэмжээгүй һэн гээд һануулая. Нюуса һунгалтын дүнгүүдээр тэрэ хүрэхэ дуу абаагүй бэлэй. 33 депутат “зүбшөөгөө”, харин 16-ниинь “буруушаагаа”, мүн хоёр һунгамал «бэеэ баряа» һэн. Дашиевые тушаалда баталхын тула хоёр лэ дуун дутаһан байгаа.

- Һунгалтамнай иимээр дүүрэхэ гэжэ бишье хараалаагүй байгааб. Би өөрөө Дашиевай түлөө дуугаа үгөө һэм, - гээд республикын парламентын спикер тэмдэглээ, - юуб гэхэдэ, Буряадай Толгойлогшын зууршалжа байгааша тэрэ хүн энэ тушаалда яһала таараха гэжэ тоолоноб. Удаадахи хуралдаанда Анатолий Дашиевай нэрэ дахин дэбжүүлэгдэхэ байха гээд һанананаб.

Энээнһээ гадуур, Дашиевай булигдахань депутадуудай үнгэрэгшэ хуралдаанда үсөөн байһанһаа һабагшатай байжа магад гээд Гершевич онсолхо юм. Тэрэ сессидэ 66 һунгамалай 56-ниинь хабаадаа һэн. Гэхэ зуура, буруушаагшад олзын хэрэг эрхилэгшын тушаалда дэбжүүлэгдэжэ байһан хүнэй программатай танилсажа үрдеэшьегүй байхадаа болохо гэжэ тэрэ һанамжална.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
17.10.2017

09:15 Политика и власть

Глава Бурятии принимает участие в форуме в Сколково

08:58 Эко-Новости

Активисты ОНФ убрали свалку в Кяхте

08:51 Культура

В Бурятии выбирают лучшего учителя музыки

08:20 Экономика, бизнес

Буряад уласта хүдөө ажахын «Гарантия-2» бүлгэмдэ ушаруулагдаһан гарзын мүрдэлгэ эдэбхижүүлэгдэбэ

07:49 Общество

Буряад уласта энэ сагһаа наһа гүйсөөгүйшүүлдэ электрон тамхи худалдаһанай түлөө ялада татагдадаг болохо

07:44 Политика и власть

Нового главу Селенгинского района Бурятии выберут в декабре

07:36 Город

Мэрия Улан-Удэ сообщила, где в городе расширили дороги и перекрестки

07:29 Город

На главной площади Улан-Удэ посадили голубые ели

07:23 Город

В Улан-Удэ представили варианты строительства третьего моста через Уду

07:08 Общество

В Бурятии бесследно пропала мать троих детей

07:02 Культура

Минкульт России намерен «заморозить» пристрой к Национальной библиотеке в Улан-Удэ

06:22 Территории

ВСЖД снова меняет расписание поездов дальнего следования

06:17 Общество

Команда Бурятэнерго прошла в финал республиканской лиги КВН

06:09 Общество

«Эмхи гуримшуулха шухала»: Буряадай улад зон балконоо тусхай хэбээр шэллэхээр уялгалагдаба

06:08 Общество

В Бурятии военный обманом получил компенсацию за авиабилеты, который не покупал

05:55 Общество

«Сдвинул с места трамвай»: Улан-удэнец установил рекорд России

05:49 Происшествия

В Бурятии мужчина получил 2,5 года условно за кражу двух тонн омуля и 14 тонн угля

05:23 Экономика, бизнес

Более 10 миллионов пассажиров перевезла ВСЖД с начала года

04:48 Экономика, бизнес

Бурятэнерго начало разработку программы развития электросетевого комплекса

04:23 Общество

В Бурятии в третий раз пройдет Гражданский форум

04:00 Экономика, бизнес

Глава Бурятии Алексей Цыденов устроит «мозговой штурм» по развитию животноводства

03:58 Происшествия

«Восемь погибших»: В Иркутске будут судить женщин, продававших смертельно опасный «Боярышник»

03:40 Экономика, бизнес

Повышенные неустойки и нарушение сроков: Прокуратура Бурятии установила, как обманывают дольщиков

03:28 Эко-Новости

В Бурятии «черного» лесоруба обязали возместить полмиллиона ущерба

03:24 Происшествия

В Бурятии пьяная беременная женщина убила сожителя и пыталась выдать это за суицид

03:15 Происшествия

В деле Юрия Власко задержан еще один человек, во время убийства он стрелял по людям

16.10.2017

11:30 Здравоохранение

В Иркутской области более 80 детей подхватили кишечную инфекцию, возбуждено уголовное дело

11:26 Экономика, бизнес

Районам Бурятии выделили дополнительно 71 миллион рублей на сбалансированность бюджетов

11:23 Экономика, бизнес

Минстрою Бурятии поручили разобраться с компаниями, поострившими некачественное жилье для переселенцев в Кабанском районе

11:20 Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, ночью до 24 мороза

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Александр

09.10 12:27

Закон конечно нужный. Фасады многих жилых домов выглядят пестро и негармонично. Но вид города портят в большей степени хрущевки и неблагоустройки, а также мусор во дворах. Мне кажется нужно начать с уборки и причем генеральной, а балконы....

Мэрия Улан-Удэ рассказала, как будет работать новый закон «о балконах»

Парфирич

08.10 14:17

Константин Коханов: Позор властям, на несогласованных митингах «по всей России», в поддержку Алексея Навального, задержали почти триста человек.
#####
Как жаль, что только задержали,
Пора сажать и высылать,
Всех тех, кто раньше не сбежали,
Туда, где «божья благодать».
Где пуль резиновых не жалко,
И водомёты всюду есть,
И митингующим не жарко,
И лет на двадцать можно сесть.

В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку Алексея Навального

Система Orphus