Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Как ослабить гнет контрольных органов на местное самоуправление, обсудят на съезде депутатов в Народном Хурале

Погода

В Улан-Удэ в пятницу без осадков, до +17, отмечается день без автомобиля

Выборы в Бурятии

Владимир Путин встретится с победившим на выборах главы Бурятии Алексеем Цыденовым

Сельское хозяйство Бурятии

«Недофинансированные сельхозвузы»: в Госдуме обсудили финансирование отраслевых вузов

Лесные пожары

В Улан-Удэ противопожарный режим продлили до конца сентября

Будь бдителен

Житель Бурятии убил сожителя своей сестры и выбросил его тело на свалку

Новости Азии

В Улан-Удэ открылась уникальная выставка восковых фигур Чингисхана

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии решили не отменять льготы по налогу для предприятий

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай мүнгэн һангай олзын хуби 812 млн. түхэригөөр агшаа

Новости на бурятском языке 30 Октября 2014 г., 10:10

Фото: с сайта korolev1.ru

Буряадай бюджедэй олзын хуби агшаха тээшээ. Арадай Хуралай депутат Бато Семеновай мэдүүлһээр, 2014 оной эхинһээ һангай хэмжээн 812 млн. түхэригөөр хороо. Гэхэ зуура, республикын бюджедтэ 44,6 млрд. түхэригэй олзо оруулагдаа, гэбэшье 49,1 млрд. түхэригэй гаргаша үзүүлэгдээ. Тиин хоорондохи илгаань 5,1 млрд. түхэриг бүридүүлһэн жэшээтэй.

Ботоевай хэлэһээр, республикын һангай олзо оршын доошолхонь 15 жэлэй туршада түрүүшынхиеэ үзэгдэжэ байна. Юунһөө энэ болобоб гэхэдэ, хэдэн ушарһаа олзо оршын татагдахань бага болоо. Жэшээнь, олзо оршын хэмжээнһээ татагдадаг налог, мүн тиихэдэ архиин зүйлнүүдһээ ородог акцизууд доошолоо.

- 2014ондо бюжедэй агшаха тээшэ байдал депутадуудай һанаа зобооно. Тиимэһээ октябриин 10-да республикын мүнгэн һангай 2015 оной проект харагдаха байха. Доошолхо һэдэлгыень уламжалхада, бюдджедөө бэелүүлхэ гээшэмнай нилээд хэсүү байха гээд хэлэмээр байна. Тиигээдшье һунгагшадайнгаа захилнуудые ерэхэ жэлдэ дүүргэхэмнай гайтайхан лэ байха ха. Эгээл тиимэһээ һаяын сагта бюджедэй гаргашын хубиие бага болгохын тула эдэбхитэйгээр хүдэлхэ хэрэгтэй, - гээд Семенов тэмдэглээ.
Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич хойто жэлдэ алта мүнгэмнай экономикын тон шухала һалбаринуудта нэн түрүүн дамжуулагдаха гээд өөрын талаһаа ойлгуулаа. Буряад орондо энэмнай хүдөө ажахы ба хүндэ промышленность хоёр болоно. «Энээнһээ боложо хүн зоной ажабайдал хангалтын һалбаринууд бага зэргэ гарзатажа, бэлэн бэшэ байдалда орожо магад», - гээд тэрэ эсэслэхэ юм.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
21.09.2017

12:36 Город

УФАС нашла нарушения в продаже участков в Улан-Удэ

12:07 Погода

По Бурятии в пятницу обещают дожди со снегом, утром туманы

11:59 Культура

В Улан-Удэ открылась уникальная выставка восковых фигур Чингисхана

11:50 Экономика, бизнес

Депутаты Народного Хурала Бурятии решили не отменять льготы по налогу для предприятий

11:38 Спорт

Тхэквондист из Бурятии стал первым в истории четырехкратным чемпионом мира

11:33 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ пройдет сельскохозяйственная ярмарка

11:24 Культура

В русском драматическом театре Улан-Удэ - новая актриса

10:27 Культура

В Бурятии покажут фильм «Послание Хамбо ламы Этигэлова»

10:20 Культура

В Бурятии деятели литературы и искусства получат государственные стипендии

10:10 Общество

В Бурятии с виновника ДТП, в котором умер пожилой мужчина, взыскали 600 тысяч рублей

09:47 Происшествия

Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор улан-удэнке, устроившей поножовщину на остановке

09:45 Культура

В Бурятии пройдет праздник Хамбо ламы Этигэлова

09:38 Экономика, бизнес

В Бурятии проходит выставка инновационного оборудования связи

09:32 Общество

Житель Иркутской области погиб в Сирии

08:38 Общество

СМИ: мэр Улан-Удэ Александр Голков выдает замуж дочь

08:12 Экономика, бизнес

Жители Бурятии задолжали 700 миллионов рублей налогов на имущество

08:11 Происшествия

Житель Бурятии убил сожителя своей сестры и выбросил его тело на свалку

08:00 Экономика, бизнес

Спасатели Сибири готовы вылететь на помощь Мексике

07:02 Происшествия

В Бурятии на Байкале задержали браконьеров

07:00 Общество

Владимир Путин поддержал предложение выделить сэкономленные на тушении пожаров Черёмушках средства жителям Северомуйска

06:46 Общество

В Бурятии с женщины, ранившей сожителя, взыскали деньги на его лечение

06:30 Экономика, бизнес

Бурятия презентовала туристический потенциал жителям и инвесторам Китая

06:15 Экономика, бизнес

Сбербанк запускает для клиентов бесплатную CRM-систему

06:15 Политика и власть

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй

06:00 Политика и власть

«Улан-Удэстальмост» гүрэн түрын хэмжээндэ харюусалгата эмхи зургаа байгуулха тухай Арадай Хуралда дурадхаба

05:45 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщает об изменении расписания ряда пригородных поездов

05:32 Происшествия

В Бурятии за сутки пострадали трое человек в ДТП с мотоциклами

05:30 Политика и власть

Дороги, Интернет и Черемушки: Алексей Цыденов отчитался перед Владимиром Путиным

05:30 Спорт

Сотрудники «ТГК-14» приняли участие в сдаче норм ГТО

05:19 Экономика, бизнес

В Бурятии полицейские нашли мешки с марихуаной на крыльце дома наркомана

«« Сентябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Гость

21.09 07:33

мой знакомый контрагент Читаэнергосбыт, они ему не платят, так же он узнал что они никому не платят: ни сетевым ни контагентам, даже за арендованое здание, этот нужен для вывода денег для дальнейшего банкроства, так что ждите скоро МРСК станет гарантирующим поставщиком на год пока не пройдут выборы нового гарантирующего поставщика. И как всегда будут при смене ГП трудности с переводом показаний приборов учета, зависанием (двойным взысканием) авансовых платежей.

В Бурятском филиале «Читаэнергосбыта» меняется руководство

Сергей

19.09 07:36

Дада, именно потому, что г.Тинлей и Далай-Лама в дружеских отношениях, г.Тинлей никак не принимал участия в подготовке / проведении ежегодных Учений Далай-Ламы для буддистов России в Индии. И на этих Учениях не присутствовал, в отличие от, скажем, Еше Лодой Ринпоче или Тэло Тулку Ринпоче.

Жители Бурятии обеспокоены возможным появлением новой секты

Геннадий

15.09 06:06

Главное чтобы вернули на место информационное табло. Ждешь поезд и не знаешь на какой перрон идти, а то что возле справочного стоит индукционная катушка, я по ней ничего не слышу, пробовал переключать слуховой аппарат в разные режимы. А так если вышел не на тот путь, то перейти на другой это проблема, надо вернуться обратно на вокзал, подняться на высоту третьего этажа и спустится вниз. С чемоданами очень трудно. Вот в Иркутске все сделано для людей. Не глубокий подземный переход прямо напротив входа, а над ним информационное табло, сразу видно куда идти.

ВСЖД обновит железнодорожный вокзал Улан-Удэ до 2019 года

Система Orphus