Погода

В Улан-Удэ сегодня небольшой снег, днем до 8 мороза, отмечается Всемирный день телевидения

Сельское хозяйство Бурятии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»: пять лет на агропромышленном рынке Республики Бурятия

Лесные пожары

Власти Бурятии поблагодарили Сибирский региональный центр МЧС России за помощь в период природных пожаров

Будь бдителен

В Бурятии мужчина, пытавшийся зарезать жену, отсидит 8 лет в колонии

Новости Азии

В Бурятии подорожали поездки в Китай, обучение в вузах и разговоры по сотовым

Новости на бурятском языке

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Парламентское обозрение

«Так мы молоко никогда не увидим»: Перспективы развития молочной отрасли обсудили в Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай мүнгэн һангай олзын хуби 812 млн. түхэригөөр агшаа

Новости на бурятском языке 30 Октября 2014 г., 10:10

Фото: с сайта korolev1.ru

Буряадай бюджедэй олзын хуби агшаха тээшээ. Арадай Хуралай депутат Бато Семеновай мэдүүлһээр, 2014 оной эхинһээ һангай хэмжээн 812 млн. түхэригөөр хороо. Гэхэ зуура, республикын бюджедтэ 44,6 млрд. түхэригэй олзо оруулагдаа, гэбэшье 49,1 млрд. түхэригэй гаргаша үзүүлэгдээ. Тиин хоорондохи илгаань 5,1 млрд. түхэриг бүридүүлһэн жэшээтэй.

Ботоевай хэлэһээр, республикын һангай олзо оршын доошолхонь 15 жэлэй туршада түрүүшынхиеэ үзэгдэжэ байна. Юунһөө энэ болобоб гэхэдэ, хэдэн ушарһаа олзо оршын татагдахань бага болоо. Жэшээнь, олзо оршын хэмжээнһээ татагдадаг налог, мүн тиихэдэ архиин зүйлнүүдһээ ородог акцизууд доошолоо.

- 2014ондо бюжедэй агшаха тээшэ байдал депутадуудай һанаа зобооно. Тиимэһээ октябриин 10-да республикын мүнгэн һангай 2015 оной проект харагдаха байха. Доошолхо һэдэлгыень уламжалхада, бюдджедөө бэелүүлхэ гээшэмнай нилээд хэсүү байха гээд хэлэмээр байна. Тиигээдшье һунгагшадайнгаа захилнуудые ерэхэ жэлдэ дүүргэхэмнай гайтайхан лэ байха ха. Эгээл тиимэһээ һаяын сагта бюджедэй гаргашын хубиие бага болгохын тула эдэбхитэйгээр хүдэлхэ хэрэгтэй, - гээд Семенов тэмдэглээ.
Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич хойто жэлдэ алта мүнгэмнай экономикын тон шухала һалбаринуудта нэн түрүүн дамжуулагдаха гээд өөрын талаһаа ойлгуулаа. Буряад орондо энэмнай хүдөө ажахы ба хүндэ промышленность хоёр болоно. «Энээнһээ боложо хүн зоной ажабайдал хангалтын һалбаринууд бага зэргэ гарзатажа, бэлэн бэшэ байдалда орожо магад», - гээд тэрэ эсэслэхэ юм.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

Лента новостей
20.11.2017

13:19 Общество

Студенты из Бурятии поддержали всероссийский проект «ON RUSSIA»

11:54 Эко-Новости

Депутат Госдумы Сергей Тен призвал бороться за миллиарды федеральной программы по охране Байкала

11:42 Эко-Новости

«Смысла нет»: Бурятия отказалась пользоваться полигонами для отходов в соседних регионах

11:28 Происшествия

В Бурятии произошла массовая драка со стрельбой, один человек ранен

11:05 Происшествия

В Бурятии судмедэксперт на нашёл следов насилия на теле сироты, обморозившего ноги

10:56 Экономика, бизнес

Правительство Бурятии предлагает ввести плату за отдых на Байкале

10:38 Культура

Бурятский театр драмы перед Новым Годом переделал сказку в квест

09:59 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем по северу до 16 мороза

09:55 Происшествия

Превышение скорости остается самым распространенным нарушением ПДД в Бурятии

09:44 Территории

Районам Бурятии поручили до 15 декабря создать нормативный запас топлива

09:34 Политика и власть

Алексей Цыденов поручил отозвать с учебы главу Северобайкальска, где в своих квартирах чуть не замерзли люди

09:14 Общество

Жителей Бурятии просят сообщать о жестоком обращении с детьми

09:08 Общество

В Бурятии снова пропал мужчина

09:00 Общество

Цирк Бурятии готовит новый опасный номер с подкидными досками

08:27 Происшествия

В Бурятии «Тойота» врезалась в дерево, двое человек ранены

08:16 Культура

Бурятская оперная певица Ольга Жигмитова посетила с гастролями Москву

08:11 Происшествия

Житель Бурятии украл телефон, который сам сдал в ломбард

07:51 Культура

Ольга Жигмитова представила Бурятский оперный театр на телеканале «Культура»

07:46 Город

Опрос: Молодых улан-удэнок привлекает профессия программиста

07:46 Город

Росгвардия Улан-Удэ получила новые автомобили

07:42 Экономика, бизнес

Предприятия «Титана» получили золотые награды Агропродмаркета в Улан-Удэ

07:27 Общество

Улан-удэнка отсудила у банка 245 тысяч рублей

07:10 Экономика, бизнес

ТГК-14 дарит потребителям Улан-Удэ «теплые» бонусы

06:20 Происшествия

В Бурятии мужчина, пытавшийся зарезать жену, отсидит 8 лет в колонии

06:05 Общество

В Улан-Удэ дополнили новыми экспонатами тактильную юрту

05:43 Происшествия

Ангарский маньяк рассказал о 84 убийствах в программе Андрея Малахова

05:37 Город

Пристрой к школе № 63 в Улан-Удэ откроют до конца года

05:31 Общество

В Бурятии сироте, сбежавшему от опекуна, ампутируют ноги

05:05 Погода

В Улан-Удэ без осадков, днем до 7 мороза, отмечается Всемирный день детей

04:55 Город

17 жилых домов в Улан-Удэ остались без холодной воды

«« Ноябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus