Погода

В Улан-Удэ сегодня 15 мороза, сегодня День футбола

Отопительный сезон

Пресс-служба ВВО: На котельные военных городков в Бурятии начал поступать уголь

Последние новости по БайкалБанку

Проверка выявила вывод активов БайкалБанка на 4,2 миллиарда рублей

Будь бдителен

В Бурятии во время уроков покончила жизнь самоубийством 15-летняя девочка

Новости Азии

Российско-монгольские учения «Селенга-2017» пройдут в Монголии

Новости на бурятском языке

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии попросит Счетную палату проверить эффективность работы фонда капремонта

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хурал Улаан-Үдын мэрые сэхэ һунгалтые тэхэрюулхэ тухай ажаһуугшадһаа асууха үүсхэл баадхана

Новости на бурятском языке 29 Октября 2014 г., 10:10

Фото: с сайта www.t-l.ru

Буряадай Арадай Хурал Улаан-Үдын мэрые сэхэ һунгаха тухай асуудал зүбшэхэ зорилготойгоор олониитын хабаадалгатай уншалгануудые, асуултануудые ба “дүхэриг шэрээнүүдые” үнгэргэхэ һанаатай. Энээн тухай республикын парламентын сессиин дүнгүүдээр үнгэрһэн пресс-хуралдаан дээрэ депутат Борис Ботоев дуулгаа.

Хотын Зүблэлэй соведтэ депутадуудые һунгалта хуулиин ёһоор үнгэрөө гэжэ депутадууд юрэнхыдөө тэмдэглэнэ.
-Гэбэшье арад зоной хотын ехэ даргые өөһэдөө һунгаха хүсэлтэй һаань, Арадай Хурал һунгалта тухай хуулида хубилалтануудые оруулхаар бэлэн. Хэрбээ Хотын Зүблэлэй уставтаа тиимэ хубилалта оруулхаяа арсаашье һаань, республикын парламент хотын засаг зургааниие һунгалтын аргаар бүридхэхэ гурим нэбтэрүүлхэ дүүрэн эрхэтэй, - гээд Ботоев тайлбарилба.

Депутадай тэмдэглэһээр, иимэрхүү ябуулганууд республикын зарим аймагуудта хэгдэһэн байна. Жэшээнь, Сэлэнгын аймагта улад зон аймагайнгаа гулваае сэхэ һунгалтаар томилоо. Үнгэрэгшэ һунгалтада тэдэ Вячеслав Цыбикжаповые гулваагаар һунгаа һэн.
- Би тушаалаа эзэлхэ ёһололдонь байлсаа һэм. Ажаглахадамни ажаһуугшад тэрэниие яһала һайнаар угтажа абаа. Хүтэлхэ хүниие өөһэдөө һунгаһан хадаа тиигэнэ ха. Анхандаа гулвааниинь Аймагай зүблэлэй депутадуудай дундаһаа томилогдодог бэлэй. Би хотын ба аймагай байдал сасуулжа хараад, хотынгоо хутэлбэрилэгшые сэхэ һунгахые дахин бусаажа туршахаар байна гэжэ бодоод байнаб, - гээд Ботоев эсэслээ.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

17 Марта 2016 г.

Буряад уласта квадроцикл болон саһан дээгүүр ябадаг унаануудай жолоодогшодые бэлдэлгын һургуули нээгдэжэ магад

Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой һургуули Шэнэ Элхиин һалбаринууд хоорондын техникумдэ нээгдэхэ һурагтай. Энээн тухай айлшаар бууһан Арадай Хуралай һунгамалнуудта тус техникумай зарлал Виктор Киреев мэдээсэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр нютагай засаг зургаанай талаһаа иимэ захил ороһон байна.

04 Декабря 2015 г.

Буряад Уласта «Байгалай онтохонууд» интернет-түсэл эрхилэгдэбэ

«Байкальские сказки» - «Байгалай онтохонууд» - «Baikal-tales» гэһэн мэдээсэлэй, соёл-һуралсалай шэнэ интернет-сайт Буряад орондо бии болобо. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Восток-Телеинформ» агенство энэ түсэл болбосоруулна. Түсэл зохёожо хүтэлэгшэ мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын генеральна директор Анжелика Мешковагай хөөрэһөөр, иимэ сайт байгуулха тухай һанаан үнихэнэй, үшөө буряад хэлэн дээрэ хүүгэдэй номуудые гаргажа байха үеһөө буйлуулагдажа байгаа. Айл бүхэндэ энэ сайт нээжэ үльгэр онтохонуудые хамтаараа уншажа байбал бултанай байдал нарижан һайжарха һэн. Олон үндэһэ яһатанай гуламта болохо Байгалай мужын оршондо энэ ябуулга илангаяа тааруу.

18 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ урид зүбшэгдэһэн байгаа.

14 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта Арадай Хуралай гурбан шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд элирбэ

Хоёр единорос, мүн нэгэ өөрыгөө дэбжүүлэгшэ Буряадай Арадай Хуралай шэнэ депутадууд боложо тодорбо. Һунгалтын онсо үдэртэ, сентябриин 13-да парламентада гурбан тойрогоор нэмэлтэ һунгалта үнгэрөө. Улас түрын Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин мэдээсэһээр, һунгалтанууд болбосон ёһоор үнгэрөө гээд тоологдожо, Арадай Хуралда сүлөө үлэһэн гурбан мандат эзэлэгдэбэ.

Лента новостей
10.12.2016

07:08 Город

Добровольцем года в Улан-Удэ стал председатель Центра молодежного туризма «Байкал»

07:02 Общество

В 2017 году в Улан-Удэ сохранят льготные проездные для дачников-пенсионеров

06:51 Общество

Роскомнадзор предупреждает об "опасных письмах" к Деду Морозу

06:39 Спорт

В Улан-Удэ пройдет турнир по боксу среди юношей

06:24 Общество

Стельки из орехов: В Бурятии молодые предприниматели представили Наговицыну свои проекты

06:19 Общество

Как безопасно украсить новогоднюю елку советует МЧС Бурятии

06:07 Спорт

В Бурятии сформируют команду по вольной борьбе для участия в первенстве СФО

05:56 Общество

В январе Почта России начнет доставку единовременных выплат пенсионерам Бурятии

05:36 Происшествия

В Бурятии у черных лесорубов отобрали бензопилу и срубленный лес

05:27 Общество

29-летнюю женщину, выбросившую новорожденного ребенка в туалет, судят в Иркутской области

05:07 Погода

В Улан-Удэ сегодня 15 мороза, сегодня День футбола

04:20 Происшествия

Два пожара на дачах произошло за минувшие сутки в Улан-Удэ

09.12.2016

12:02 Город

Пресс-служба ВВО: На котельные военных городков в Бурятии начал поступать уголь

12:00 Общество

В Бурятии полицейские поймали БОМЖа с наркотиками

11:40 Политика и власть

В Бурятии Вячеслав Наговицын встретился с молодыми бизнесменами

11:32 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем до -17

11:25 Общество

В Бурятии во время уроков покончила жизнь самоубийством 15-летняя девочка

11:25 Экономика, бизнес

В Бурятии обсудили увеличение поставок продукции местного производства в районы

11:20 Экономика, бизнес

Вячеслав Наговицын и глава Муйского района обсудили помощь в закупке угля

10:49 Город

Жителей Улан-Удэ предлагают наказывать за балконы и покраску фасадов

10:34 Политика и власть

Дмитрий Ивайловский вновь возглавил Избирком Бурятии

10:25 Общество

30% населения понятия не имеют, какой праздник отмечается в России 12 декабря

10:07 Культура

Русский драматический театр приглашает жителей Бурятии на «Ночь в театре»

09:57 Культура

В Улан-Удэ стартовал Международный фестиваль хорового искусства

09:45 Политика и власть

В Бурятии ужесточат борьбу с экстремизмом в интернете

09:30 Общество

Российско-монгольские учения «Селенга-2017» пройдут в Монголии

09:18 Происшествия

В Бурятии с 2013 года идет рост числа убийств

09:10 Экономика, бизнес

УФАС проверило работу АО «Разрез Тугнуйский», нарушений нет

08:58 Экономика, бизнес

Народный Хурал Бурятии попросит Счетную палату проверить эффективность работы фонда капремонта

08:05 Общество

Московские ученые нашли уникальные полезные микробы в молоке из Бурятии

«« Декабрь 2016 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Редакция

08.12 10:39

Спасибо за информацию, авторство указали.

2012: шаман из Бурятии рассказал, будет ли конец света

лена

07.12 08:44

ни че не знает наше командование,пнули туда солдат  на пушечное мясо ,какгого-то асада защищать ,на хрен нам он нужен,путь дума воююет,

В Сирии погиб командир танковой воинской части из Улан-Удэ

Олег Кузнецов

06.12 03:40

Это фотография была сделана мною в Агинском бурятском округе Забайкальского края, вами взята с сайта Забайкальского краеведческого музея, где была размещена информация о моей фото выставке. Раз уж размещаете на своем сайте должны указать авторство

2012: шаман из Бурятии рассказал, будет ли конец света

Система Orphus