Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

В Народном Хурале прорабатывают механизмы внедрения научных разработок бурятских ученых в массовое применение

Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем 6 градусов

Выборы в Бурятии

Праймериз на главу Бурятии единороссы проведут по закрытой модели

Будь бдителен

В Бурятии за сутки произошло 28 дорожных аварий

Новости Азии

Общественные слушания по монгольским ГЭС пройдут в Улан-Удэ 21 и 31 марта

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

В Бурятии на рубль господдержки привлекли почти 25 рублей инвестиций

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хурал оршон тойронхи байгаали хамгаалха программын зүйл болохо өөрын программа зохёохо тухай дурадхал оруулба

Новости на бурятском языке 05 Ноября 2014 г., 10:11

Фото: с сайта www.vblagodarnost.ru

Арадай Хурал «Оршон тойронхи байгаали хамгаалха ба нөөсэ баялигуудыень гамтайгаар ашаглаха тухай» гүрэнэй программа дотор өөрын тусхай программа зохёое гэжэ Буряад Уласай правительствэдэ дурдхал оруулба. Экономическэ политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба оршон тойронхиие хамгаалгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Кушнаревай октябриин 30-да дуулгаһаар, тус программа юрэнхы дээрээ үйлэдбэриин болон эд хэрэглэлгын үлөөдэһэнүүдые аша үрэтэйгөөр хэрэглэхые баадхаха жэшээтэй.

«Буряад Улас дотор үйлэдбэриин ба эд хэрэглэлгын үлөөдэһэнүүд тухай» 2010 оной республиканска хуулиин бэелүүлгые Арадай Хурал «бараг» гэжэ сэгнэһэн байна. Гэбэшье, правительствын абаһан хэмжээнүүд үшөөл дутуу гээд депутадууд тоолоно. Жэшээнь, үйлэдбэриһээ сугларһан үлөөдэһэ хоёрдохёо хэрэглэжэ буйлуулха хэрэгтэ олзын хэрэг эрхилэгшэдые улам эдэбхитэйгээр хабаадуулха шухала гээд һунгамалнууд нэн түрүүн һанамжална һэн.

- Жэлэй туршада республика дотор 60-аад сая тоонно үлдөөсэ сугларна,тэдэнэй 90 – ээд хубинь малтамал ашаглалгын хойшолон мүн. Гэхэ зуура, Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин ба хүтэлбэрилгын университедэй эрдэмтэдэй баримтануудай ёһоор, малтамал ашаглалгын хойшолонгуудһаа мүнөөнэй, хямдахан сэнтэй барилгын эд материал буйлуулан гаргахада ехэ таатай. Буряад уласта энэ хэрэгтэ анхарал огтолон хандуулагданагүй, - гэжэ Кушнарев тэмдэглэхэ юм.

Тэрэнэй хэлэһээр, байгаалиин баялигуудай айдхарай түргөөр хорожо байгаа сагта сугларжал байгааша үлдөөсэнүүдые дахяад хэрэглэхэ гээшэ амин шухала  болоод байна. «Тиимэһээ энэ талаар хуули дансануудые дары абажа шиидхэхэ гээшэ гүрэн түрыншье, нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэйшье гол зорилгонуудай нэгэндэ тоологдохо ёһотой, - гээд депутат бодомжолно.Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
21.02.2017

06:53 Политика и власть

Алексей Цыденов остался недоволен ходом строительства перинатального центра в Улан-Удэ

06:26 Происшествия

Житель Бурятии украл из магазина блок сигарет и буханку хлеба

06:20 Общество

Бурятский фильм «Байкальские каникулы» посмотрели воспитанники Ангарской колонии для несовершеннолетних

06:10 Экономика, бизнес

«Почта России» нашла интернет-мошенников, отправлявших клиентам стаканы вместо смартфонов

06:04 Экономика, бизнес

Резиденты «Сколково» приедут в Улан-Удэ в апреле

05:54 Общество

Бурятия занимает 76- е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

05:51 Спорт

Сборная Бурятии по плаванию отправится на чемпионат Сибири

05:39 Город

Власти Улан-Удэ договорились с японскими коллегами провести летом международный бизнес –форум

05:34 Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Тункинском районе Бурятии

05:29 Город

Железнодорожный вокзал Улан-Удэ украсят современной подсветкой и разместят там библиотеку

05:21 Общество

Женевьева и Принс Давид: ЗАГС опубликовал необычные имена для детей в Бурятии

05:15 Происшествия

В Улан-Удэ сгорел цех сувенирной продукции

05:05 Общество

В Бурятии восемь работников детсада через прокуратуру выбили пособия

04:20 Происшествия

В Бурятии глава поселения незаконно продал купленный для мэрии на благотворительные деньги УАЗик

04:09 Происшествия

В Улан-Удэ водитель «Паджеро» сбила девятилетнего школьника и скрылась с места ДТП

03:59 Город

В Улан-Удэ восстановили движение трамваев на кольцевой развязке

03:54 Общество

В Бурятии мужчину, накопившего по алиментам полмиллиона, признали без вести пропавшим

20.02.2017

12:20 Экономика, бизнес

Серия наездов на опоры ЛЭП произошла в Бурятии с начала года

12:04 Политика и власть

Врио главы Бурятии встретился с губернатором Иркутской области

12:01 Экономика, бизнес

ЛВРЗ в Улан-Удэ планирует освоить ремонт новых электровозов

11:56 Экономика, бизнес

Полмиллиарда рублей инвестируют в модернизацию Улан-Удэнского ЛВРЗ

11:32 Политика и власть

Экс-главу Бурятии Вячеслава Наговицына представят к государственной награде

11:28 Происшествия

Житель Бурятии ограбил железнодорожную базу на 300 тысяч рублей

11:22 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем 6 градусов

11:14 Город

В центре Улан-Удэ на Сагаалган откроют продажу освященной продукции

11:04 Экономика, бизнес

Проект "Продовольственный сертификат" продлят в Бурятии на 2017 год

10:43 Общество

10,5 миллионов рублей отсудили потребители Бурятии в 2016 году

10:30 Культура

В Бурятии озвучили программу масленичных гуляний

10:25 Общество

21 семейная пара в Улан-Удэ сдала кровь

09:46 Город

Улан-удэнцев приглашают на Масленицу в парк Орешкова

«« Февраль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
18
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 

Александра

19.02 18:01

прописка городская, справка есть,школа 54 а обед бесплатный (пюре картоф.хлеб и чай)когда дети которые сидят за соседним столом и кушают платно ели все это  котлета =вопрос какая сумма выделяется на льготные обеды???

64 миллиона рублей выделили из бюджета на организацию горячего питания школьников Улан-Удэ

Надежда

19.02 06:37

Уважаемый Алексей Самбуевич! Так хочется, чтобы наше правительство повернулось лицом к простым учителям, которые отдают все силы для повышения образованности наших детей-детей республики. Зарплата низкая, требования высокие. Как выжить? Раньше в школу шли по призванию, а сейчас-из безысходности. Помогите!

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал о своей семье

Баир Дмитриевич

16.02 14:42

София, я как житель Бурятии, искренне не понимаю - у нас что, какие то проблемы с бурятским языком в республике? Я захотел - в любое учреждение на бурятском обратился... Свободно общаюсь на бурятском где и когда хочу. Никто мне не запретил и косо никогда не посмотрел. На всех уровнях поддержка языка. Я как этнический бурят даже слегка в недоумении - зачем бурятский является обязатетельным предметом в школе? Зачем он русским? Я, допустим, за факультативное преподавание бурятского языка.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал о своей семье

Система Orphus