Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Съезд депутатов: Бурятии нужна новая методика распределения средств муниципалитетам, считают на местах

Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

Выборы в Бурятии

В России началась подготовка к выборам президента страны

Сельское хозяйство Бурятии

Базовые направления сельского хозяйства Бурятии рассмотрят на очередной сессии

Лесные пожары

Площадь лесных пожаров Бурятии в 2017 году сократилась на 53%

Будь бдителен

В Бурятии пьяная беременная женщина убила сожителя и пыталась выдать это за суицид

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Съезд депутатов: Бурятии нужна новая методика распределения средств муниципалитетам, считают на местах

Новости на бурятском языке | Главное

Агрохолдинг Буряад орондо хоёрдохи найтаагаа нээбэ

Новости на бурятском языке 29 Октября 2014 г., 08:10

Фото: с сайта krasproc.ru

Вице-спикер Бато Семенов түрүүтэй Арадай Хуралай бүлэг һунгамалнууд «Захааминай мяхан» гэһэн агрохолдингын тусхайта хоёрдохи наймаа нээлгын ёһололдо хабаадалсаа. Республикын парламентын хэблэлэй албанай мэдэсэһээр, агрохолдингын түрүүшын наймаа Улаан-Үдэ хотын Железнодорожно райондо оршодог. Худалдаа наймаанһаа олдоһон мүнгэн малайнгаа тоо толгой олошоруулгада, хоол тэжээл тэдээндээ бэлдэхэ, мүн тусхайта наймаануудые нээхэ хэрэгтэ дамжуулагдаха.

Агрохолдингын хүтэлбэрилэгшэ Бэликто Гомбожаповай һанамжаар, худалдаа наймаанай иимэ газар Захааминай мал ажахынхидай оньһон арга боложо үгөө. Мяха үйлэдбэрилэгшэд олохон жэлэй туршада мяхаяа тушааха, худалдаха бэрхэшээлтэй тэмсэһээр. Сэнгыень хотын бүхы шахуу дэлгүүр наймаануудые эзэмдэһэн дам худалдаашад гол түлэб тогтоодог гуримтай аагша. Тэдэ хүдөөгэй зониие дүтэш хүргэдэгүй гээд мэдээжэ. Тиимэһээл мал ажахы эрхилэгшэд хамтарха гэжэ бодоһон байгаа. Тиин, мүнөө болоходо “Үлэгшэн” , “Захаамин” хамтаралнууд, гадна Санага, Енгорбой, Бортой, Шара-Азарга нютагуудай зон тэндэ оролсонхой.

Гомбожаповай хэлэһээр, иимэ түхэлэй агромаркет олондо һайшаагдаһан захааминай мяханай нэрэ һүлдые мүн лэ хамгаалха үүргэтэй бшуу.  

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
18.10.2017

08:50 Общество

В Бурятии с нового года поменяется порядок записи к врачу через Интернет

08:28 Культура

Театр кукол «Ульгэр» отправился в гастрольный тур по городам России

07:56 Политика и власть

Съезд депутатов: Бурятии нужна новая методика распределения средств муниципалитетам, считают на местах

07:35 Политика и власть

Ирину Смоляк назначили на новую должность в правительстве Бурятии

07:25 Общество

Жители Баргузинского района Бурятии пожаловались омбудсмену на разъезжающие по улицам груженые лесовозы

07:18 Экономика, бизнес

Программу развития электроэнергетической отрасли Бурятии рассмотрят в Народном Хурале

07:08 Происшествия

«Обещали, но не женились»: В Бурятии женщина обвинила своих ухажеров в групповом изнасиловании

07:04 Эко-Новости

Площадь лесных пожаров Бурятии в 2017 году сократилась на 53%

07:01 Экономика, бизнес

Базовые направления сельского хозяйства Бурятии рассмотрят на очередной сессии

06:37 Эко-Новости

В Улан-Удэ ОНФ обнаружил несанкционированную свалку, предположительно, с мусором после городского субботника

06:19 Конфликт

«Произвол главы»: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

06:04 Общество

Зурхай на неделю: дни для стрижки

05:58 Происшествия

В Бурятии задержали фальшивомонетчика

05:52 Общество

«Завлекал детей подарками»: В Улан-Удэ разыскиваемого педофила, возможно, видели возле одной из школ

05:44 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский ЛВРЗ принял на работу студентов

05:37 Общество

Житель Бурятии, чтобы не сесть в тюрьму, заплатил 200 тысяч рублей алиментов

05:16 Политика и власть

В Бурятии депутата Баира Цыренова оштрафовали на 10 тысяч за незаконный пикет

05:10 Общество

«Привлекательное лицо»: На пост министра туризма Бурятии предложили певицу Мэдэгму Доржиеву

04:25 Эко-Новости

Минприроды Бурятии обязали установить границы 12 заказников

04:17 Город

В Улан-Удэ отключали от тепла 14 жилых домов, детский сад и школу

04:16 Политика и власть

В России началась подготовка к выборам президента страны

03:59 Экономика, бизнес

Бурятия купит Як-40 для новой региональной авиакомпании

03:53 Экономика, бизнес

Улан-Удэ объявлен стартап-столицей 2018 года

03:46 Происшествия

В Улан-Удэ педофилом оказался пожилой мужчина

03:43 Происшествия

В Улан-Удэ автоледи за рулем Лексуса сбила на переходе девушку

03:34 Общество

В Бурятии еще одну пьющую мать лишили родительских прав

17.10.2017

11:55 Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

11:49 Происшествия

Улан-удэнец избил и ограбил друга

11:29 Экономика, бизнес

Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам

11:11 Территории

В Бурятии директоров лесхозов и лесничеств отчитали за пьянство на работе

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

вопрос

16.10 10:53

Сейчас этот фейковый митинг и обращение про "недостоин" везде будете повторять в связи с работой Наговицына???? По такому трафарету "Он добился решения вопроса Х для Бурятии, напомним, что против него выступили местное ЛДПР и Батодалай" :))))))))))))))

Вячеслав Наговицын занялся завершением в Бурятии строительства онкологического центра

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Система Orphus