Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

Погода

Синоптики Бурятии обещают холодный ноябрь

Выборы в Бурятии

Александр Голков: Следующие выборы мэра Улан-Удэ будут прямыми

Сельское хозяйство Бурятии

Бато Семенов: Бурятии еще не поздно развивать сельское хозяйство

Лесные пожары

В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

Будь бдителен

В Бурятии за сутки две женщины попали под колеса автомобилей, обе госпитализированы

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

Новости на бурятском языке | Главное

Виктор Малышенко: Эд болбосоруулгын һалбариин предприяти эмхинүүдэй ехэнхи хубинь гүрэнэй мэдэлэй байха ёһотой

Новости на бурятском языке 01 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта nnm.me

«Россиин Федерациин промышленнэ политикэ тухай» хуули мүнөө гүрэн түрын правительствэдэ бэлдэгдэжэ байнхай. Арадай Хуралай гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко тэрэ хуулиие тайлбарилба. Эд болбосоруулгын политика хадаа гүрэнһөөрөө амяарлагдажа харагдаха ёһогүй гээд тэрэ тэмдэглэнэ. Гэбэшье, һүүлэй мэдээгээр, Россиин промышшленностиин оройдоол 8 хубиниинь гүрэнэй мэдэлдэ үлэнхэй. - Бүхы шахуу промышленностиин үмсэдэ үгтэшөөд байхада урагшаа дугшаха тухай хэлэжэ яажа болохоб? Хубиин олзотондо хандахань бэрхэтэй. Манай хуули ёһонууд энэ талаар нилээд бүрүүл. Тэдэнэрые юу гаргахабши, ямар юумэ үйлэдбэрилхэбши гэжэ зааха гүрэн шадалгүй болонхой. Олзо олохын түлөө хубиин хэрэг эрхилэгшэд ажалшадааш газаашалха дүүрэн эрхэтэй болоод байна. Жэшээнь, ЛВРЗ-дэ тохёолдоһон байдал тэрээниие гэршэлнэ бшуу. Заводай ажалшадые үсөөрүүлхэ һэдэлгыень хорихо арга гүрэн түрэдэ үлөөгдөөгүй, гансал предприятиин хүтэлбэрилхы зургаан эрхэеэ ойлгонхой, - гэжэ хорооной орлогшо тэмдэглэнэ һэн. Гэхэ зуураа, үйлэдбэрилхы эмхинүүд яагаад ажалаа зохёохо ёһотойб гээд жэшээнүүдые тэрэ дурдаа. - Хүдэлжэ байһан заводай хажуугаар тойроод бага гү, али дунда зэргын олзотой предприятинууд хангалтын ажалыень дүүргэжэ байха жэшээтэй. Дабхар-дабхар худалдаа эрхилхые дэмжээд, ехэ-ехэ предприятинуудаа хаахамнай баһал хайша бэ? Энэ үедэ эд болбосоруулгын һалбариин аюулгүй байдал хараалһан хуули тон хэрэгтэй болоод байна, - гэжэ Малышенко бодомжолно.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
24.10.2017

08:28 Территории

В Иволгинском районе открыли отремонтированные дороги

08:26 Территории

Пожарные поезда ВСЖД с начала года 47 раз поднимались по тревоге

08:21 Общество

Бурятский поэт-сатирик Юрий Ботоев сочинил стих про главу-супермена

08:14 Политика и власть

Зандра Сангадиев назначен советником главы Бурятии

08:02 Общество

«Ростелеком» в Бурятии поблагодарили за участие в стипендиальной программе

07:57 Экономика, бизнес

В Бурятии впервые пройдет инфраструктурный форум

07:21 Происшествия

В Улан-Удэ продолжают искать педофила

07:11 Происшествия

В Бурятии спасли туриста, обморозившего ноги

06:59 Город

В микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ ТГК-14 высадила 120 саженцев ели

06:50 Общество

Ангарчанка чуть не стала жертвой мошенников при продаже дома в Улан-Удэ

06:43 Здравоохранение

Врачи Бурятии извлекли семечку из легких 1,5-годовалой девочки

06:32 Город

Итоги конкурса: Самый лучший водитель автобуса в Улан-Удэ работает на 29-м маршруте

06:23 Город

В Улан-Удэ планируется масштабное плановое отключение света

05:47 Происшествия

«Тойота» перевернулась в Тарбагатайском районе Бурятии, пострадал пассажир

05:40 Происшествия

В Бурятии за сутки две женщины попали под колеса автомобилей, обе госпитализированы

05:27 Общество

В Улан-Удэ по именам назовут жертв политических репрессий

05:17 Город

Нештатная ситуация: На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 остановился котлогагрегат

04:46 Происшествия

Пьяный житель Бурятии с другом угнал машину у отчима

04:41 Политика и власть

118 человек в Бурятии претендует на вакантные посты министров

04:35 Территории

Поселения Хоринского района Бурятии обязали оформить на себя землю под кладбищами

04:27 Эко-Новости

Селенгинский ЦКК в Бурятии оштрафовали за хранение отходов в неположенном месте

04:19 Эко-Новости

В Бурятии глава поселения возглавил банду «черных» лесорубов и незаконно нарубил лес на 30 миллионов рублей

23.10.2017

11:44 Происшествия

В Бурятии за выходные сгорели три бани и дом

11:34 Происшествия

В Бурятии подросток получил ножом в шею от своего 33-летнего собутыльника

10:57 Здравоохранение

Кого спасать первым: Больница им. Семашко внедряет медицинскую сортировку пациентов по мировым стандартам

10:51 Происшествия

Житель Бурятии украл у прохожего мобильный телефон

10:46 Экономика, бизнес

Проблемы бизнеса обсудят на форуме в Улан-Удэ

10:42 Общество

ТГК-14 приняла участие в молодежном форуме энергетиков

10:36 Здравоохранение

В Бурятии 60% женщин страдают от избыточного веса

10:08 Общество

Лидер группы Аэросмит познакомился с «гуттаперчевыми» девочками из Бурятии

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

вопрос

16.10 10:53

Сейчас этот фейковый митинг и обращение про "недостоин" везде будете повторять в связи с работой Наговицына???? По такому трафарету "Он добился решения вопроса Х для Бурятии, напомним, что против него выступили местное ЛДПР и Батодалай" :))))))))))))))

Вячеслав Наговицын занялся завершением в Бурятии строительства онкологического центра

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Система Orphus