Погода

В Бурятии завтра без осадков, днем до +28

Сельское хозяйство Бурятии

Федеральный бюджет выделил Бурятии деньги на ликвидацию последствий засухи

Лесные пожары

В Бурятии восстановили более 50 гектаров леса

Будь бдителен

В Иркутской области 14-летнего школьника подозревают в покушении на убийство

Новости Азии

Россия и Монголия объявили о создании совместной экспертной группы по проектам монгольских ГЭС

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралда «Байгал» театрта нөөсэ жасаһаа мүнгэ гаргашалха тухай дурадхал оруулагдаба

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала участвуют в Координационном совете по развитию Байкальского региона

Новости на бурятском языке | Главное

Виктор Малышенко: Эд болбосоруулгын һалбариин предприяти эмхинүүдэй ехэнхи хубинь гүрэнэй мэдэлэй байха ёһотой

Новости на бурятском языке 01 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта nnm.me

«Россиин Федерациин промышленнэ политикэ тухай» хуули мүнөө гүрэн түрын правительствэдэ бэлдэгдэжэ байнхай. Арадай Хуралай гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко тэрэ хуулиие тайлбарилба. Эд болбосоруулгын политика хадаа гүрэнһөөрөө амяарлагдажа харагдаха ёһогүй гээд тэрэ тэмдэглэнэ. Гэбэшье, һүүлэй мэдээгээр, Россиин промышшленностиин оройдоол 8 хубиниинь гүрэнэй мэдэлдэ үлэнхэй. - Бүхы шахуу промышленностиин үмсэдэ үгтэшөөд байхада урагшаа дугшаха тухай хэлэжэ яажа болохоб? Хубиин олзотондо хандахань бэрхэтэй. Манай хуули ёһонууд энэ талаар нилээд бүрүүл. Тэдэнэрые юу гаргахабши, ямар юумэ үйлэдбэрилхэбши гэжэ зааха гүрэн шадалгүй болонхой. Олзо олохын түлөө хубиин хэрэг эрхилэгшэд ажалшадааш газаашалха дүүрэн эрхэтэй болоод байна. Жэшээнь, ЛВРЗ-дэ тохёолдоһон байдал тэрээниие гэршэлнэ бшуу. Заводай ажалшадые үсөөрүүлхэ һэдэлгыень хорихо арга гүрэн түрэдэ үлөөгдөөгүй, гансал предприятиин хүтэлбэрилхы зургаан эрхэеэ ойлгонхой, - гэжэ хорооной орлогшо тэмдэглэнэ һэн. Гэхэ зуураа, үйлэдбэрилхы эмхинүүд яагаад ажалаа зохёохо ёһотойб гээд жэшээнүүдые тэрэ дурдаа. - Хүдэлжэ байһан заводай хажуугаар тойроод бага гү, али дунда зэргын олзотой предприятинууд хангалтын ажалыень дүүргэжэ байха жэшээтэй. Дабхар-дабхар худалдаа эрхилхые дэмжээд, ехэ-ехэ предприятинуудаа хаахамнай баһал хайша бэ? Энэ үедэ эд болбосоруулгын һалбариин аюулгүй байдал хараалһан хуули тон хэрэгтэй болоод байна, - гэжэ Малышенко бодомжолно.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
22.05.2017

14:34 Образование

Жители военного городка в Бурятии обратились к врио главы с просьбой не закрывать детсад

14:14 Культура

Борис Невзоров: Мы будем вспоминать Байкал как замечательную театральную байку

12:01 Общество

Со дна Байкала волонтеры достали грузовик мусора

11:53 Спорт

Лучница из Бурятии завоевала «золото» на кубке мира в Шанхае

11:49 Погода

В Бурятии завтра без осадков, днем до +28

11:36 Экономика, бизнес

До 15 июня в Улан-Удэ высадят яблони, груши и беспуховые тополя

11:34 Город

В Улан-Удэ в этом году городские пляжи будут патрулировать студенты

11:33 Общество

500 полицейских будут охранять порядок на "последних звонках" в школах Бурятии

11:30 Общество

В Улан-Удэ назвали самые опасные места для купания этим летом

10:59 Спорт

Бурятская спортсменка Анна Щербакова стала бронзовым призером чемпионата Европы по самбо

10:44 Общество

Работники ВСЖД во время проведения экологической акции высадили 40 тысяч деревьев

10:19 Происшествия

В Бурятии виновнику ДТП пришлось заплатить за наезд на пешехода 160 тысяч

10:15 Общество

В Иркутской области 14-летнего школьника подозревают в покушении на убийство

10:14 Происшествия

Два забайкальца зарезали таксиста в Бурятии, а потом застряли в болоте на угнанном автомобиле

09:57 Город

В Улан-Удэ сегодня отключен светофор на перекрёстке Смолина - Советская

09:33 Город

В центре Улан-Удэ к 10 июня планируют открыть городской пляж

09:31 Происшествия

ФОТО ДНЯ: В Улан-Удэ под землю провалился контейнер

07:55 Культура

Выставка корейского художника, целителя и путешественника откроется в Улан-Удэ

07:39 Экономика, бизнес

Руководитель Упрдор «Южный Байкал» принял участие в дорожном форуме в Калуге

07:02 Культура

В Бурятии Морихиро Ивата провел мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов

06:30 Происшествия

В Бурятии у охотника отобрали ружье 19 века из-за отсутствия документов

06:09 Общество

В Бурятии восстановили более 50 гектаров леса

05:45 Происшествия

В Бурятии действуют пять лесных пожаров

05:36 Политика и власть

В Бурятии представили нового зампреда по инфраструктуре вместо Зубарева

04:49 Происшествия

В Бурятии за выходные подростки устроили два серьёзных ДТП

03:41 Общество

В деятельности Министерства природных ресурсов республики выявлены нарушения требований законодательства при запросе котировок

03:39 Происшествия

В Северобайкальске с нарушениями построили дома по программе переселения из аварийного жилья

21.05.2017

21:49 Погода

В Улан-Удэ днем до +19, сегодня день рождения тюбика от зубной пасты

15:12 Политика

Итоги «ста дней после приказа» подвел врио главы Бурятии

13:56 Погода

Завтра в Бурятии ожидаются дождь и мокрый снег

«« Май 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Виктория

21.05 16:22

Много бродячих собак находится в районе Саян: ул.Цыбикова( д.6 и 1,2- у школы № 25, у полиции) Надо обратить внимание, что стая больших собак бродит у школы №25( там дети идут в школу одни).

В Улан-Удэ опубликовали места отлова безнадзорных собак

Ольга

19.05 15:44

Утеряла удостоверение донора. Сейчас живу в Подмосковье. Не подскажете как восстановить?
Я - Коновалова Наталия Владимировна. Заранее спасибо

Доноры из Бурятии могут попасть в национальную карту донорства

тима

19.05 09:44

Это говорит о том, что Наговицын не обеспечивал себе тылы...  не был самостоятельным в выборе решений... теперь не нужен тем, кого обеспечивал...

СМИ: Экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын не может найти работу

Петр Бадмаевич

18.05 15:09

Давно пора пересмотреть з/п учителей. При этом нужно в обязательном порядке учесть средние нагрузки: чиновники рапортуют, что средняя з/п учителей по РБ чуть ли не 30 тыс. рублей. Кого обманывает Минобраз? Я учитель 1 квал. категории. веду 36 часов (это равно 2 ставкам, то есть 80-часовой рабочей неделе). За этот труд без качества работы (на качество не остается сил) получаю 27 тыс. рублей.

Как можно повысить зарплату учителей, обсудили в Народном Хурале Бурятии

Система Orphus