Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

В Народном Хурале прорабатывают механизмы внедрения научных разработок бурятских ученых в массовое применение

Погода

В Бурятии ночью до 41 градуса мороза

Выборы в Бурятии

Праймериз на главу Бурятии единороссы проведут по закрытой модели

Будь бдителен

Житель Бурятии зарезал знакомого за разбитое окно

Новости Азии

За неделю в Монголию и Китай из Бурятии вывозили муку, крупы, комбикорма и приправы

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

В Бурятии на рубль господдержки привлекли почти 25 рублей инвестиций

Новости на бурятском языке | Главное

Һунгагшадай захяа тухай хуулиие хүнгэдхэхэ байгаа гээд Арадай Хуралай депутат Виктор Малышенко тоолоно

Новости на бурятском языке 01 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта belgorod.er.ru

Иимэ һанамжаяа депутат мэдээсэлэй “Восток-Телеинформ” агентствын сурбалжалагшада интервью үгэхэдөө дуулгаа.

-Һунгагашадай захяа тухай хуулида бүхы захяануудые тааруулхань угаа хүндэ байдаг  гээд бишье, минии хамта хүдэлдэг нүхэдэшье тоолодог. Улад зондоо  туһалха гэхэдэ харша баримтануудыень хүнгэдхэхэ шухала. Тиимэһээ тэрэ хуулидаа дахяад бусаха байхабди. Энэ хэрэгэйнгээ бүтээ һаань хүнүүдэй нилээд олон захяа гүйсэдхэхэ бэлэй, - гэжэ Арадай Хуралай депутат бодомжолно.

Гүрэн түрын байгуулалтын талаар хороондо ороһон захяанууд олонхи ушартаа хүн зоной байра байдалда хабаатай байгша. Энэ хадаа зайн галай, гэр-байрын ажахын талаар, тойронхи газар талмайнуудые өөдэ татаха тухай, һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүд тушаа  болон бусад асуудалнууд болоно.

-Жэшээлхэ болобол, манай партиин нэрээр 200 гаран захяа ороо, тэдэнэй үсөөхэниинь лэ  хуулиин эрилтэнүүдтэ таарагша.  Гэбэшье һаань, ажаһуугшадайнгаа гуйлта эрилтэнүүдые саашадаашье олоор  абажа, бэелүүлхые э оролдожо байхабди, - гээд Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшын орлогшо эсэслээ.  

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
19.02.2017

05:22 Происшествия

Почти 150 бытовых пожаров произошло в Бурятии с начала года

05:00 Образование

В Бурятии 15,2 тысяч студентов учится по очной форме

04:49 Территории

На Байкале открылась еще одна ледовая дорога

04:44 Экономика, бизнес

Селенгинск получил статус ТОРа

04:36 Общество

Лудуб Очиров из Бурятии получил в Москве награду «Горячее сердце»

04:28 Город

Шесть домов в Улан-Удэ на 12,5 часов отключили от холодной воды

04:11 Происшествия

Спасатели Улан-Удэ спасли из пожара шесть человек

03:42 Происшествия

Житель Джидинского района Бурятии избил дядю кочергой

03:23 Происшествия

В Улан-Удэ водитель МАЗа сбил мужчину

17.02.2017

12:13

В Народном Хурале прорабатывают механизмы внедрения научных разработок бурятских ученых в массовое применение

11:47 Происшествия

Житель Бурятии зарезал знакомого за разбитое окно

11:43 Общество

Буроголовая гаичка-пухляк из Бурятии стала символом года птиц

11:29 Культура

В Москве в честь юбилея бурятского скульптора Даши Намдакова готовят выставку

11:17 Политика и власть

Владимир Путин встретился с экс-главой Бурятии Вячеславом Наговицыным

11:11 Экономика, бизнес

Дирекция спортивных сооружений победила в конкурсе «Лучшая услуга года» в Бурятии

11:06 Общество

Бурятия попала в середину блинного рейтинга России

10:53 Погода

В выходные в Бурятии ожидают сильный ветер и метели

10:26 Общество

В Бурятии с бывшего военного взыскали 300 тысяч за ущерб государству

10:24 Общество

ВСЖД продолжит укрепление берегов на юге Байкала

10:12 Общество

В Бурятии мужчина обокрал пенсионерку, в доме которой распивал спиртное

09:50 Экономика, бизнес

За неделю в Монголию и Китай из Бурятии вывозили муку, крупы, комбикорма и приправы

09:35 Общество

За неделю в автомобильном пункте пропуска «Кяхта» досмотрели 87 тонн экспортной продукции

09:20 Город

Точная дата запуска трамваев на кольцевой развязке Улан-Удэ пока неизвестна

09:12 Эко-Новости

Врио главы Бурятии недоволен подготовкой программы региона по сохранению Байкала

09:12 Общество

В Бурятии уничтожили 360 килограммов груш

08:49 Общество

Из Иркутска в Улан-Удэ пытались провезти мясо птицы без документов

08:37 Происшествия

На Алтай, где туристический вертолет упал в озеро, направили глубоководный аппарат

08:29 Общество

В Бурятии снова украли еду

08:21 Общество

Жителей Бурятии ожидает короткая рабочая неделя

08:14 Экономика, бизнес

По просьбе Монголии в Бурятии в начале Сагаалгана пункт пропуска «Монды-Ханх» работать не будет

«« Февраль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 

Баир Дмитриевич

16.02 14:42

София, я как житель Бурятии, искренне не понимаю - у нас что, какие то проблемы с бурятским языком в республике? Я захотел - в любое учреждение на бурятском обратился... Свободно общаюсь на бурятском где и когда хочу. Никто мне не запретил и косо никогда не посмотрел. На всех уровнях поддержка языка. Я как этнический бурят даже слегка в недоумении - зачем бурятский является обязатетельным предметом в школе? Зачем он русским? Я, допустим, за факультативное преподавание бурятского языка.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал о своей семье

вася

15.02 07:37

Цыденов д. быть доступен не только членам медиасовета, в противном случае, будет испорчен-ный телефон как всегда, народ будет вне поля игры. надо включать энергию народа бурятии.

В Бурятии предложили создать медиасовет

Оксана

15.02 02:24

А в феврале уже про Пионер говорить сильно поздно(((

Север Бурятии оказался в транспортной блокаде

Система Orphus