Погода

В Бурятии с понедельника ожидается ухудшение погоды

Сельское хозяйство Бурятии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»: пять лет на агропромышленном рынке Республики Бурятия

Лесные пожары

Власти Бурятии поблагодарили Сибирский региональный центр МЧС России за помощь в период природных пожаров

Будь бдителен

В Гусиноозерске бомж убил приютившего его у себя знакомого

Новости Азии

Жителя Монголии оштрафовали в Бурятии на 700 тысяч рублей

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд багшанарай салин дээшэлүүлхые дурадхаба

Парламентское обозрение

Сам удивляюсь как это возможно: Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов получил золотой значок ГТО

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай депутат Баир Гармаев: Түлбэригүй газарнууд тухай хуулида заһалтануудай оруулагдаһанһаа мянга түмэн хүнэй һанаан амарха

Новости на бурятском языке 19 Июня 2014 г., 05:06

«Гүрэнэй гү, али муницпальна мэдэлэй газарнуудые түлбэригүйгөөр үмсэдэ үгэхэ тухай» хуулида заһалтануудай оруулагдаһые Арадай Хуралай депутат, Газарай асуудалнуудай, аграрна политикын ба эдлэгшэдэй дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Баир Гармаев тайлбарилба. Депутадай тэмдэглэһээр, «өөрын дураар эзэмдэгдэгдэһэн» газарнуудые ёһо соонь оруулха хэрэг ябажа захалаа. Үнинэй хүлеэгдэһэн данса саарһануудаа республикын мянга түмэн ажаһуугша одоошье абаха аргатай болобо. Энэ һанамжаяа тэрэ Ниитын палатын дүхэриг шэрээ дээрэ соностоһон «газар тухай хуулинууд үшөөл дутуу дундатай, абтаһан хэмжээнүүд хүсэд бэшэ» гэхэ мэтэ шүүмжэлгэнүүдтэ харюу болгон дуулгаа һэн.

Гармаевай хэлэһээр, хуулиин заһалтануудые шүүмжэлэгшэд өөһэдөө хүсэд тэрэнээ ойлгоогүй. “Бидэ, хуули зохёон абагшад, тохёолдоод байһан сагта тон лэ тэнсүү, мэргэн шиидхэбэри абаһандаа марганагүйбди. Абтаһан заһалтануудай ашаар дэмы хашуулһан зон байһан газараа ёһо руунь бүридхэлдэ оруулха одоошье эрхэтэй болоо. Газар эзэлжэ һуугаад, тэрэнэйнгээ түлөө бүхы түлбэринүүдые түлэжэл байтараа гэнтэ ойлгоходоо хуули хазагайруулагшадай тоодо орохо гээшэмнай хайшаа юм. Эд зөөри ба газар эдлэхы хүтэлбэрилгын талаар хорооной тоогоор 3780 хүн тиимээр гомдолдо ороһон байна”, - Гармаев тэмдэглээ.

Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын анхан дуулгаһаар тэдэ заһалтанууд 2014 оной хоёр дугаар һарада абтаһан байгаа. Улаан-Үдэдэ үнинэй һууһан аад, зүгөөр газараа зүб мүрөөр бүридхэлдэ оруулаагүй зондо газарнууд миинтээр үгтэхэ болонхой. «СССР-эй үеын үмсын зөөри тухай» СССР-эй хуулиин 1990 ондо гарахаһаа урид газараа эзэлжэ һууһан эрхэтэн тэрэ заһалтануудай аша туһада хүртэхэ эрхэтэй. Суглуулха саарһанууд эндэ олон хэрэгтэй бэшэ: гэр тухай дэбтэр, һуури байра тухай бүридхэлэй гэршэлгэ, архивай дансанууд гү, али газарайнгаа налог түлэһэн гэжэ гэршэ гэхэ мэтэ. Энэ заһалтануудые хуулида оруулхын тула депутадууд яһала оролдоо.Илангаяа, прокуратуратай зүбшэлгэ хүндөөр гараа.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
24.11.2017

10:15 Происшествия

В Улан-Удэ дедушка угнал BMW и устроил ДТП с автобусом

09:59 Образование

В колледжах Улан-Удэ планируют с 2018 года внедрять экзамен по стандартам Ворлдскиллс

09:56 Происшествия

Уходил от грузовика: в Улан-Удэ маршрутка в пассажирами попала в ДТП

09:48 Погода

В Бурятии с понедельника ожидается ухудшение погоды

09:46 Общество

ВСЖД проводит конкурс журналистов в честь 180-летия железных дорог

09:33 Город

«Рисованный и очень мрачный»: Рэпер Хаски из Улан-Удэ выпустил новый клип

09:30 Общество

В Бурятии школьного бухгалтера осудили за мошенничество

09:21 Образование

Более половины школьников в Бурятии изучают бурятский язык

09:21 Общество

Бурятская компания занижала в отчетах данные по эскортируемому лесу

09:16 Общество

Военные из Бурятии примут участие в чемпионате России по греко-римской борьбе

08:54 Политика и власть

Вячеслав Наговицын приехал поработать в Бурятию

08:42 Общество

ФОТО ДНЯ: В Улан-Удэ на Элеваторе появился народный регулировщик

08:40 Общество

В Улан-Удэ девушка, сбежавшая из роддома со своим младенцем, пряталась у знакомой

08:27 Город

В Улан-Удэ продолжает действовать комендантский час

08:24 Общество

В Бурятии назвали лучшие районы

08:20 Политика и власть

Сам удивляюсь как это возможно: Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов получил золотой значок ГТО

08:15 Экономика, бизнес

Председатель Байкальского банка Сбербанка встретился с главой Бурятии

08:09 Культура

В Иркутске пройдет выставка бурятского оружейника

07:45 Здравоохранение

Бурятская больница признана одной из лучших в России

06:21 Экономика, бизнес

ТГК-14 назвала злостных неплательщиков-юридических лиц

05:59 Город

2,5 тысячи улан-удэнцев за долги остались без горячей воды в этом году

05:43 Спорт

Бассейн в ФСК будет закрыт 4 декабря

05:40 Общество

Мальчик из Улан-Удэ, расследовавший нечестные выборы в школе, попал на передачу к Владимиру Соловьеву

05:27 Общество

Известный тревел-блогер в России Сергей Доля: Байкал не самое главное в Бурятии

05:20 Общество

В Иркутской области медведь украл у охотника два ружья

05:10 Город

В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло подряд два аварийных отключения света

04:59 Общество

В Бурятии поставили спектакль памяти Героя России Алдара Цыденжапова

04:56 Общество

Как работают сервисы государственных служб, обсудят сегодня в Улан-Удэ

04:37 Город

В Улан-Удэ завершили восстановление коллектора на Лебедева

04:16 Общество

В Бурятии судебные приставы восстановили на работе беременную женщину

«« Ноябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus