Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баир Цыренов: каждый район Бурятии должен найти свою фишку для развития

Погода

Синоптики Бурятии обещают холодный ноябрь

Выборы в Бурятии

Александр Голков: Следующие выборы мэра Улан-Удэ будут прямыми

Сельское хозяйство Бурятии

28 миллиардов рублей составят доходы АПК Бурятии в 2017 году

Лесные пожары

В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

Будь бдителен

МВД Бурятии сообщает о снижении числа преступлений

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Баир Цыренов: каждый район Бурятии должен найти свою фишку для развития

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай депутадуудай тоо бүридэл үсөөрүүлхэ ябадал парламент дотор хүдөө аймагуудай түлөөлэмжэ һуладхажа магад

Новости на бурятском языке 19 Июня 2014 г., 05:06

Иигэжэ Гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гурэнэй алба хаалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко бодомжолно. Гэхэ зуураа, зарим депутадууд Арадай Хуралай тоо бүридэл үсөөрүүлхые дэмжэнэ гээшые баталан зүбшөөбэ.

-Арадай Хурал гээшэмнай ганса хуули ёһонуудые абадаг зургаан бэшэ, зүгөөр улад зоной һанаа бодол дамжуулдаг зургаан мүн болоно. Тиимэһээ депутадуудай тоо үсөөрүүлхэдээ холуур байдаг хүдөө нютагуурхидай эрхэнүүдые хашаһан удхатай. Тиигээдшье, ямар нэгэ албан эмхиин тоо бүридэл үсөөрүүлхэдөө һангай гарзануудые бага болгохотой заабол холбоотой бэшэ. Арадай Хуралай депутадуудай тоо үсөөрүүлжэ, тэрэниие мүнгэнэй хангалтада оруулжа мэргэжэлүүлхэ гээшэтнай гарзануудые бүрил ехэ болгожо магад шуу. Иимэрхүү хэмжээнүүдые одоо тэнсүүлжэ хараха шухала. Нэн түрүүн зонойнгоо һанамжа мэдэхэ ххэрэгтэй, - гээд Малышенко тайлбарина.

Улаан-Үдын хотын совет нютагаархидаа ба политик партинуудай талаһаа түлөөлгэтэй байһан һаа Арадай Хурал шэнги бэшэ шэнэ зарлалдаа ганса нютагаархидай түлөөлгэтэй һууринуудтай байха гээд дДепутат Малышенко һануулна.

- Зүб шиидхэбэри абтаа гү гэжэ саг харуулха байха. Теэд һунгалтада, политическэ партинуудта хабаатай асуудалнуудай үргэлжэ һэлгүүлэгдэжэ байхада би ходол һэжэглэгшэб. Арай шамай дадажа зонойнгоо байхада дахяад юумэнэй хубилхада хэншье гайхахал. Жэшээнь, депутадта дэбжүүлхэ һанаатан улад түмэндөө хүсэл зорилгоёо дамжуулжа үрдинэгүй бшуу, - гэхэ мэтэшэлэн коммунист Малышенко бодмжолһоноо мэдүүлөө.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
23.10.2017

07:52 Общество

Девочка из Бурятии представила свою коллекцию одежды на неделе моды в Москве

07:43 Экономика, бизнес

Бато Семенов: Бурятии еще не поздно развивать сельское хозяйство

07:27 Общество

В Улан-Удэ выяснили, где ищут работу люди старше 55

07:23 Политика и власть

Баир Цыренов: каждый район Бурятии должен найти свою фишку для развития

07:02 Политика и власть

«Удочка с оснасткой»: на съезде депутатов всех уровней обсудили, где районам Бурятии взять деньги

06:54 Происшествия

Житель Бурятии продал украденный ноутбук, чтобы купить подарок подруге

06:49 Происшествия

Житель Бурятии перевозил на крыше машины свыше килограмма марихуаны

06:25 Экономика, бизнес

Долги по зарплате на предприятиях Улан-Удэ за месяц выросли почти на 3 миллиона рублей

06:11 Экономика, бизнес

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» принял участие в выставке племенного животноводства

05:50 Погода

Синоптики Бурятии обещают холодный ноябрь

05:34 Погода

В Улан-Удэ потеплеет до +13, отмечается международный день снежного барса

05:20 Политика и власть

Оставлять на местах больше налога на добычу полезных ископаемых попросили районы Бурятии

05:10 Экономика, бизнес

ТГК-14 снова дарит подарки добросовестным потребителям в Улан-Удэ

05:04 Происшествия

В Бурятии один человек погиб, еще один травмирован в ДТП за минувшие сутки

04:54 Политика и власть

Александр Голков: Следующие выборы мэра Улан-Удэ будут прямыми

04:42 Политика и власть

Председатель Тункинского райсовета Аламжи Сыренов: Нам приходится уговаривать людей стать депутатами

04:34 Происшествия

В Улан-Удэ горели «Жигули»

04:21 Общество

Улан-удэнцы не могут уехать за границу из-за долгов за тепло

04:14 Происшествия

В Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбил на регулируемом переходе пожилую женщину

04:07 Территории

В Бурятии на директора СТО возбудили дело за незаконное трудоустройство бывшего пристава

03:59 Общество

Жителя Бурятии почти на год посадили в тюрьму за «пьяную» езду

03:52 Происшествия

В Бурятии будут судить мужчину, по вине которого сгорел дачный поселок

22.10.2017

04:48 Территории

На северных реках Бурятии завершилась навигация

04:44 Культура

Неделя бурятского языка стартует в Улан-Удэ 23 октября

04:34 Город

Сотрудника комбината по благоустройству Улан-Удэ могут оштрафовать за свалку в пригороде

03:50 Погода

В Улан-Удэ сегодня до+11, в мире отмечают день тещи

03:39 Образование

В Бурятии планируют построить сразу шесть школ

03:25 Город

В Улан-Удэ иномарка оставила без света две улицы

03:16 Экономика, бизнес

Глава Бурятии рассказал, почему Улан-Удэстальмост не пошел на банкротство

03:02 Экономика, бизнес

Иркутская компания купила месторождения в Бурятии

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

вопрос

16.10 10:53

Сейчас этот фейковый митинг и обращение про "недостоин" везде будете повторять в связи с работой Наговицына???? По такому трафарету "Он добился решения вопроса Х для Бурятии, напомним, что против него выступили местное ЛДПР и Батодалай" :))))))))))))))

Вячеслав Наговицын занялся завершением в Бурятии строительства онкологического центра

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Система Orphus