Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В Улан-Удэ днем небольшой дождь, отмечается годовщина памятника Петру Первому

Выборы в Бурятии

Бато Багдаев: Время побеждать

Сельское хозяйство Бурятии

И камыш, и ветки, и крапиву: в Бурятии подняли вопрос об альтернативных кормах для скота

Лесные пожары

В лесах четырех районов Бурятии отменили режим ЧС

Будь бдителен

Два мешка марихуаны изъяли в Бурятии

Новости Азии

100 единиц техники и 500 военных: Восточный военный округ завершил подготовку к учениям «Селенга-2017»

Парламентское обозрение

В Бурятии предложили учредить грант главы для разработок молодых ученых

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай депутадуудай тоо бүридэл үсөөрүүлхэ ябадал парламент дотор хүдөө аймагуудай түлөөлэмжэ һуладхажа магад

Новости на бурятском языке 19 Июня 2014 г., 05:06

Иигэжэ Гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гурэнэй алба хаалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко бодомжолно. Гэхэ зуураа, зарим депутадууд Арадай Хуралай тоо бүридэл үсөөрүүлхые дэмжэнэ гээшые баталан зүбшөөбэ.

-Арадай Хурал гээшэмнай ганса хуули ёһонуудые абадаг зургаан бэшэ, зүгөөр улад зоной һанаа бодол дамжуулдаг зургаан мүн болоно. Тиимэһээ депутадуудай тоо үсөөрүүлхэдээ холуур байдаг хүдөө нютагуурхидай эрхэнүүдые хашаһан удхатай. Тиигээдшье, ямар нэгэ албан эмхиин тоо бүридэл үсөөрүүлхэдөө һангай гарзануудые бага болгохотой заабол холбоотой бэшэ. Арадай Хуралай депутадуудай тоо үсөөрүүлжэ, тэрэниие мүнгэнэй хангалтада оруулжа мэргэжэлүүлхэ гээшэтнай гарзануудые бүрил ехэ болгожо магад шуу. Иимэрхүү хэмжээнүүдые одоо тэнсүүлжэ хараха шухала. Нэн түрүүн зонойнгоо һанамжа мэдэхэ ххэрэгтэй, - гээд Малышенко тайлбарина.

Улаан-Үдын хотын совет нютагаархидаа ба политик партинуудай талаһаа түлөөлгэтэй байһан һаа Арадай Хурал шэнги бэшэ шэнэ зарлалдаа ганса нютагаархидай түлөөлгэтэй һууринуудтай байха гээд дДепутат Малышенко һануулна.

- Зүб шиидхэбэри абтаа гү гэжэ саг харуулха байха. Теэд һунгалтада, политическэ партинуудта хабаатай асуудалнуудай үргэлжэ һэлгүүлэгдэжэ байхада би ходол һэжэглэгшэб. Арай шамай дадажа зонойнгоо байхада дахяад юумэнэй хубилхада хэншье гайхахал. Жэшээнь, депутадта дэбжүүлхэ һанаатан улад түмэндөө хүсэл зорилгоёо дамжуулжа үрдинэгүй бшуу, - гэхэ мэтэшэлэн коммунист Малышенко бодмжолһоноо мэдүүлөө.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
17.08.2017

12:15 Экономика, бизнес

МТС и «Лаборатории Касперского» запустили бесплатный мобильный антивирус

12:02 Город

В Аэропорту «Байкал» день воздушного флота отметят воздушными прогулками, шоу-программой и авиавыставкой

10:33 Происшествия

В Бурятии на директора детской клинической больницы Баира Балханова заведено два уголовных дела

10:32 Город

По центру Улан-Удэ разгуливало стадо коров

10:31 Общество

В Улан-Удэ отметят День Государственного флага Российской Федерации

10:27 Общество

Больная СПИДом жительница Бурятии пришла на федеральный канал, чтобы найти приемную мать своему сыну

10:14 Монголия

100 единиц техники и 500 военных: Восточный военный округ завершил подготовку к учениям «Селенга-2017»

09:50 Экономика, бизнес

И.о. министра экономики Зандра Сангадиев об инновациях: Бурятии нужны проекты с быстрой отдачей

09:42 Погода

В Бурятии в пятницу местами дожди и грозы

09:38 Происшествия

В Бурятии мужчина получил отравление на пожаре

09:28 Общество

В Сибири завершили подготовку к российско-монгольскому военному учению «Селенга-2017»

09:23 Общество

Хотел покормить сгущенкой: В Иркутской области медведь откусил руку пьяному посетителю кафе

08:48 Общество

Судебные приставы Бурятии сняли хоррор о должниках и мании преследования

08:30 Здравоохранение

Фонд, возглавляемый Валентиной Терешковой, передаст Улан-Удэ две современные палаты для ветеранов

07:55 Общество

Житель Улан-Удэ сдал внаем съемную квартиру, в которой жил

07:30 Экономика, бизнес

Дмитрию Рогозину в Улан-Удэ продемонстрируют новейший многоцелевой вертолет Ми-171А2

07:30 Общество

В Джидинском районе Бурятии пресекли незаконную добычу рыбы

07:05 Экономика, бизнес

Минспорта Бурятии: Для идей молодых ученых необходимо госазадание

07:04 Общество

В Бурятии ремонт дорог в Иволгинском районе идет с опережением графика, сообщают подрядчики

07:00 Экономика, бизнес

Жители Бурятии пожаловались на перебои с электроэнергией

07:00

Бато Багдаев: Время побеждать

06:54 Культура

Русский драматический театр Улан-Удэ готовится к открытию нового сезона

06:39 Экономика, бизнес

Очистные сооружения в Баргузинском районе Бурятии начнут строить в 2017 году

06:33 Общество

В Баргузинском районе Бурятии на нерестовый период запретят моторные лодки

06:19 Общество

В Бурятии глава сельского поселения заплатил штрафы за счет бюджета

06:05 Экономика, бизнес

17% улан-удэнцев ежедневно испытывают стресс на работе

06:00 Экономика, бизнес

ВСЖД предлагает билеты по цене рубль за километр

05:54 Общество

В лесах четырех районов Бурятии отменили режим ЧС

05:43 Общество

В Бурятии продолжает гореть Забайкальский нацпарк

04:41 Город

Жителей микрорайона Стеклозавод из-за аварии отключили от горячей воды

«« Август 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

виктор

10.08 12:09

К сожалению в давние времена выполненные тампонажные работы не устранили накопление воды на дне карьера.трубки МИР

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Людмила

10.08 09:07

Этого выходца из Бурятии надо выпороть публично за это интервью. Как можно делать вывод о том, что четверо горняков "скорее всего погибли". Да и Восток-Телеинформ зачем публикует бред. Ведь, как официальные источники, так и неофициальные подтверждают, что местоположение пропавших горняков найдено на уровнях -210 и -310. Я на сайте ОК в группе "мирный" ищу и публикую материалы о благополучных исходах аварий на шахтах разных стран. Шахтеры выживали и после 6, 17, 23 дней заточения под землей, и без воды, и стоящие по пояс в холодной воде.

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Дари

09.08 13:56

Можно ли ещё подать заявку? Я могу стать организатором

В Бурятии не нашлось желающих провести национальный сойотский праздник «Улаг-Даг»

Владимир

08.08 10:27

В наших детях культ жестокости, безучастности к жизни другого человека, воспитывается с 90 годов. Это целенаправленная политика, которая внедряется через радио, телевидение, кино и игры. В этих продуктах (в основном американского производства) убить человека, это то же самое, что раздавить муху. А что показывает НТВ. Ведь это бесконечные "пукалки", уродуют наших детей.Власти Государства Российского, где вы, куда подевались?

Руководство МВД взяло под контроль расследование убийства Юрия Власко

Система Orphus