Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Глава Бурятии: значимость съезда депутатов всех уровней сложно переоценить

Погода

В Улан-Удэ сегодня до+11, в мире отмечают день тещи

Выборы в Бурятии

В России началась подготовка к выборам президента страны

Сельское хозяйство Бурятии

28 миллиардов рублей составят доходы АПК Бурятии в 2017 году

Лесные пожары

В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

Будь бдителен

МВД Бурятии сообщает о снижении числа преступлений

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Глава Бурятии: значимость съезда депутатов всех уровней сложно переоценить

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо нютагай өөһэдын хүтэлбэрилгын ёһо гурим хубилгаха тухай хуулин проект шүүмжэлжэ орхёо

Новости на бурятском языке 19 Июня 2014 г., 05:06

Фото: с сайта kprf.ru

Гүрэнэй Дүүмэдэ түрүүшын уншалгаар абтаһан тэрэ проектые Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гурэнэй алба хаалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко тайлбарилжа үгэбэ. “Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада Малышенко Гүрэнэй Дүүмэдэ бэеэрээ тэрэ үедэ байгааб гэжэ хөөрөө.

- Юристнуудай, депутадуудай, Свердловск хотын мэр Евгений Ройзманай гэхэ мэтэ зонуудай һанамжануудые шагнааб. Тэдэнэй дунда нэгэнииньшье һайн хубилалтанууд хэгдээ гэжэ бодомжолһон хүн үгы. Нэгэдэхи муунь гэхэдэ, бүгэдын һунгаһан депутадуудай тоо үсөөрүүлэгдэнэ. Хоёрдохинь гэбэл, мэр гү, али аймагай зүблэлэй түрүүлэгшэ гурбан зиндаагай аргаар һунгагдахадаа зонһоо холо таһархай байха. Гурбадахи муунь гэхэдэ, хото городуудай районууд амяарлагдахадаа хуу булта анги боложо хахаржа магад, - гээд Малышенко тэмдэглээ.

Гэхэ зуура, зарим тушаалтан болон депутадууд дээрэ дурдагдаһан хуулиин проектые зүб гэжэ һанамжална. Тэдэнэй бодоходо, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин байгуулалтые хубилгахада тэрэнь нютагай засаг зургаануудые хүн зондо бүри дүтэлүүлхэ, харюусалгыень дээшэлүүлхэ гээд ойлгуулха байна. Тус хуулиин хоёрдохи уншалгада регионуудай дурадхалнууд хараада абтаха жэшээтэй гээд тэмдэглэе.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
22.10.2017

04:48 Территории

На северных реках Бурятии завершилась навигация

04:44 Культура

Неделя бурятского языка стартует в Улан-Удэ 23 октября

04:34 Город

Сотрудника комбината по благоустройству Улан-Удэ могут оштрафовать за свалку в пригороде

03:50 Погода

В Улан-Удэ сегодня до+11, в мире отмечают день тещи

03:39 Образование

В Бурятии планируют построить сразу шесть школ

03:25 Город

В Улан-Удэ иномарка оставила без света две улицы

03:16 Экономика, бизнес

Глава Бурятии рассказал, почему Улан-Удэстальмост не пошел на банкротство

03:02 Экономика, бизнес

Иркутская компания купила месторождения в Бурятии

02:55 Политика и власть

Российская академия госслужбы протестирует всех кандидатов на посты министров Бурятии

02:35 Общество

Следком: В Бурятии подростков-убийц больше, чем соседних регионах

21.10.2017

12:16 Экономика, бизнес

Иркутскэнерго получило паспорт готовности к работе зимой

10:23 Политика и власть

Глава Бурятии: значимость съезда депутатов всех уровней сложно переоценить

10:19 Политика и власть

В Бурятии предложили перенести срок уплаты имущественных налогов с 1 декабря на 1 октября

09:59 Общество

Сенатор от Бурятии разрабатывает закон о запрете курения возле подъездов жилых домов

09:53 Политика и власть

В Бурятии местным бюджетам могут разрешить оставлять у себя больше НДФЛ

09:44 Общество

В Улан-Удэ в воскресенье сохранится теплая погода

09:09 Политика и власть

Цырен-Даши Доржиев: развитие местного самоуправления – приоритетная задача государственной политики

07:26 Происшествия

В Бурятии молодой человек пытался сжечь вальщиков леса, но загорелся сам

06:14 Общество

МВД Бурятии сообщает о снижении числа преступлений

05:46 Общество

В Улан-Удэ суд отказал в проведении митинга Алексея Навального в центре города

02:59 Погода

В Улан-Удэ сегодня +8, Трифон и Пелагея по народному календарю

20.10.2017

11:19 Политика и власть

Мэр Улан-Удэ Александр Голков принял участие в съезде депутатов всех уровней

11:17 Образование

В Бурятии не могут найти средства на ремонт аварийной школы в поселке Клюевка

11:00 Погода

На юге Бурятии завтра мокрый снег, днем до +10

10:40 Город

Мэр Улан-Удэ поздравил с 50-летием студенческие трудовые отряды

10:37 Экономика, бизнес

В Бурятии в связи с запретом на лов омуля разработают программу поддержки рыбохозяйственных предприятий

10:36 Общество

В Улан-Удэ объявили набор детей на Кремлевскую елку

10:35 Политика и власть

Депутат Северобайкальска Олег Усынин: нужно, чтобы КМНС не потеряли от запрета на лов омуля

10:34 Политика и власть

30 ноября в Народном Хурале Бурятии утвердят бюджет на 2018 год

10:18 Общество

В Бурятии мужчина воровал электроэнергию, говоря, что топит дом «бездымным» углем

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

вопрос

16.10 10:53

Сейчас этот фейковый митинг и обращение про "недостоин" везде будете повторять в связи с работой Наговицына???? По такому трафарету "Он добился решения вопроса Х для Бурятии, напомним, что против него выступили местное ЛДПР и Батодалай" :))))))))))))))

Вячеслав Наговицын занялся завершением в Бурятии строительства онкологического центра

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Система Orphus