Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Как ослабить гнет контрольных органов на местное самоуправление, обсудят на съезде депутатов в Народном Хурале

Погода

В Улан-Удэ сегодня передают мокрый снег, днем до+12, отмечается международный день мира и день рождения Стивена Кинга

Выборы в Бурятии

Владимир Путин встретится с победившим на выборах главы Бурятии Алексеем Цыденовым

Сельское хозяйство Бурятии

«Недофинансированные сельхозвузы»: в Госдуме обсудили финансирование отраслевых вузов

Лесные пожары

В Улан-Удэ противопожарный режим продлили до конца сентября

Будь бдителен

Житель Бурятии убил сожителя своей сестры и выбросил его тело на свалку

Новости Азии

В Улан-Удэ обсуждают создание экономического коридора между Китаем и Россией

Парламентское обозрение

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралда социальна-экономическэ хүгжэлтын программын хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тоосоонууд шагнагдахань

Новости на бурятском языке 16 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта forum.ribca.net

2011-2015 онуудта хүн зоной ажабайдал һайжаруулха хэмжээнүүдые хараалһан түсэбүүдые баталһан тус программые Арадай Хуралай үзэмжэдэ регионой толгойлогшо Вячеслав Наговицын дурадхаха юм ха. Энэ үйлэ хэрэг июниин 17-до зарлагданхай. Заншалта ёһоороо Арадай хуралай һунгамалнуудһаа гадна аймаг хотонуудай түлөөлэгшэд, правительствын, яаман зургаануудай тушаалтад, мүн олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сурбалжалагшад тэндэ байлсаха.

Энээнэй урда тээ СЭР гэгдэдэг Буряадай энэ программа федеральна зиндаагай тиимэ программатай зүрилдэнгүй таарамжатай гээшэ гү гэжэ шэнжэлэлгын хэлсэлгэ Зүүн зүгэй – Сибириин технологи болон хүтэлбэрилгын гүрэнэй университедэй дэргэдэхи докторнуудай соведтэ болоһон байна. Мэргэжэлтэдэй һанамжаар, алдуу эндүүнүүд үзэгдүүгүй, зүгөөр гүрэнэй президентын майн зарлалнууд гэжэ нэршэһэн даабаринууд эндэ барагсаан оруулагданхай. Тэрэшэлэн нэмэри индикаторнууд оруулагдаа. Тэрэ тоодо 32 индикатор дунда хугасагай гэжэ, мүн 29 индикатор холын хараагай гээд программада нэмэгдэһэн байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
21.09.2017

11:59 Культура

В Улан-Удэ открылась уникальная выставка восковых фигур Чингисхана

11:50 Экономика, бизнес

Депутаты Народного Хурала Бурятии решили не отменять льготы по налогу для предприятий

11:38 Спорт

Тхэквондист из Бурятии стал первым в истории четырехкратным чемпионом мира

11:33 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ пройдет сельскохозяйственная ярмарка

11:24 Культура

В русском драматическом театре Улан-Удэ - новая актриса

10:27 Культура

В Бурятии покажут фильм «Послание Хамбо ламы Этигэлова»

10:20 Культура

В Бурятии деятели литературы и искусства получат государственные стипендии

10:10 Общество

В Бурятии с виновника ДТП, в котором умер пожилой мужчина, взыскали 600 тысяч рублей

09:47 Происшествия

Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор улан-удэнке, устроившей поножовщину на остановке

09:45 Культура

В Бурятии пройдет праздник Хамбо ламы Этигэлова

09:38 Экономика, бизнес

В Бурятии проходит выставка инновационного оборудования связи

09:32 Общество

Житель Иркутской области погиб в Сирии

08:38 Общество

СМИ: мэр Улан-Удэ Александр Голков выдает замуж дочь

08:12 Экономика, бизнес

Жители Бурятии задолжали 700 миллионов рублей налогов на имущество

08:11 Происшествия

Житель Бурятии убил сожителя своей сестры и выбросил его тело на свалку

08:00 Экономика, бизнес

Спасатели Сибири готовы вылететь на помощь Мексике

07:02 Происшествия

В Бурятии на Байкале задержали браконьеров

07:00 Общество

Владимир Путин поддержал предложение выделить сэкономленные на тушении пожаров Черёмушках средства жителям Северомуйска

06:46 Общество

В Бурятии с женщины, ранившей сожителя, взыскали деньги на его лечение

06:30 Экономика, бизнес

Бурятия презентовала туристический потенциал жителям и инвесторам Китая

06:15 Экономика, бизнес

Сбербанк запускает для клиентов бесплатную CRM-систему

06:15 Политика и власть

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй

06:00 Политика и власть

«Улан-Удэстальмост» гүрэн түрын хэмжээндэ харюусалгата эмхи зургаа байгуулха тухай Арадай Хуралда дурадхаба

05:45 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщает об изменении расписания ряда пригородных поездов

05:32 Происшествия

В Бурятии за сутки пострадали трое человек в ДТП с мотоциклами

05:30 Политика и власть

Дороги, Интернет и Черемушки: Алексей Цыденов отчитался перед Владимиром Путиным

05:30 Спорт

Сотрудники «ТГК-14» приняли участие в сдаче норм ГТО

05:19 Экономика, бизнес

В Бурятии полицейские нашли мешки с марихуаной на крыльце дома наркомана

05:09 Происшествия

В Бурятии слетел с трассы мотоциклист, двое в больнице

05:05 Происшествия

В Бурятии мотоцикл разбился о бетонный блок

«« Сентябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Гость

21.09 07:33

мой знакомый контрагент Читаэнергосбыт, они ему не платят, так же он узнал что они никому не платят: ни сетевым ни контагентам, даже за арендованое здание, этот нужен для вывода денег для дальнейшего банкроства, так что ждите скоро МРСК станет гарантирующим поставщиком на год пока не пройдут выборы нового гарантирующего поставщика. И как всегда будут при смене ГП трудности с переводом показаний приборов учета, зависанием (двойным взысканием) авансовых платежей.

В Бурятском филиале «Читаэнергосбыта» меняется руководство

Сергей

19.09 07:36

Дада, именно потому, что г.Тинлей и Далай-Лама в дружеских отношениях, г.Тинлей никак не принимал участия в подготовке / проведении ежегодных Учений Далай-Ламы для буддистов России в Индии. И на этих Учениях не присутствовал, в отличие от, скажем, Еше Лодой Ринпоче или Тэло Тулку Ринпоче.

Жители Бурятии обеспокоены возможным появлением новой секты

Геннадий

15.09 06:06

Главное чтобы вернули на место информационное табло. Ждешь поезд и не знаешь на какой перрон идти, а то что возле справочного стоит индукционная катушка, я по ней ничего не слышу, пробовал переключать слуховой аппарат в разные режимы. А так если вышел не на тот путь, то перейти на другой это проблема, надо вернуться обратно на вокзал, подняться на высоту третьего этажа и спустится вниз. С чемоданами очень трудно. Вот в Иркутске все сделано для людей. Не глубокий подземный переход прямо напротив входа, а над ним информационное табло, сразу видно куда идти.

ВСЖД обновит железнодорожный вокзал Улан-Удэ до 2019 года

Система Orphus