Погода

В Бурятии завтра ожидается дождь, днем +27

Сельское хозяйство Бурятии

Федеральный бюджет выделил Бурятии деньги на ликвидацию последствий засухи

Лесные пожары

В Бурятии на утро 29 мая зарегистрировано два лесных пожара

Будь бдителен

Полиция Бурятии снова изъяла марихуану

Новости Азии

Джейсона Стетхема и Клаудию Шиффер в Бурятии попросили присоединиться к марафону против строительства ГЭС

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралда «Байгал» театрта нөөсэ жасаһаа мүнгэ гаргашалха тухай дурадхал оруулагдаба

Парламентское обозрение

Создание нового расчетного центра по сбору платежей вызвало дискуссию в Народном Хурале Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралда социальна-экономическэ хүгжэлтын программын хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тоосоонууд шагнагдахань

Новости на бурятском языке 16 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта forum.ribca.net

2011-2015 онуудта хүн зоной ажабайдал һайжаруулха хэмжээнүүдые хараалһан түсэбүүдые баталһан тус программые Арадай Хуралай үзэмжэдэ регионой толгойлогшо Вячеслав Наговицын дурадхаха юм ха. Энэ үйлэ хэрэг июниин 17-до зарлагданхай. Заншалта ёһоороо Арадай хуралай һунгамалнуудһаа гадна аймаг хотонуудай түлөөлэгшэд, правительствын, яаман зургаануудай тушаалтад, мүн олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сурбалжалагшад тэндэ байлсаха.

Энээнэй урда тээ СЭР гэгдэдэг Буряадай энэ программа федеральна зиндаагай тиимэ программатай зүрилдэнгүй таарамжатай гээшэ гү гэжэ шэнжэлэлгын хэлсэлгэ Зүүн зүгэй – Сибириин технологи болон хүтэлбэрилгын гүрэнэй университедэй дэргэдэхи докторнуудай соведтэ болоһон байна. Мэргэжэлтэдэй һанамжаар, алдуу эндүүнүүд үзэгдүүгүй, зүгөөр гүрэнэй президентын майн зарлалнууд гэжэ нэршэһэн даабаринууд эндэ барагсаан оруулагданхай. Тэрэшэлэн нэмэри индикаторнууд оруулагдаа. Тэрэ тоодо 32 индикатор дунда хугасагай гэжэ, мүн 29 индикатор холын хараагай гээд программада нэмэгдэһэн байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
30.05.2017

04:48 Происшествия

Житель Бурятии насмерть разбился на тракторе

03:47 Экономика, бизнес

В Бурятии за своевременный ремонт дорог Алексей Цыденов пообещал вручить орден

03:29 Экономика, бизнес

Бурятэнерго расклеило «стрелы жизни» на трансформаторных будках

03:16 Общество

Японцы хотят перезахоронить предков, похороненных в Бурятии

03:12 Образование

В Бурятии тестовую часть исключили из 11 предметов ЕГЭ-2017

03:07 Общество

Незаконная торговля спиртным и нетрезвые подростки: Полиция Бурятии подвела итоги «Последнего звонка»

02:54 Общество

Жителя Улан-Удэ приговорили к 2,5 годам за пропаганду запрещенного религиозного движения

29.05.2017

13:05 Город

В Улан-Удэ в пятницу стартует ремонт на ул. Бабушкина

12:56 Общество

Делегация из Японии посетила в Бурятии места захоронения японских военнопленных

11:59 Погода

В Бурятии завтра ожидается дождь, днем +27

11:57 Общество

Около тысячи улан-удэнцев пробежали Зеленый марафон Сбербанка

11:41 Экономика, бизнес

В Бурятии страховые компании вместе с ОСАГО продолжают навязывать дополнительные услуги

11:37 Культура

Музей природы Бурятии может остаться в прежнем здании

10:54 Происшествия

Жительница Улан-Удэ родила ребенка и утопила его в реке

10:30 Общество

Алексей Цыденов взял под личный патронаж юного певца из Бурятии Лудуба Очирова

10:24 Общество

В Бурятии завтра отметят День республики

10:17 Культура

В Улан-Удэ выпустят книгу детских сказок и возродят имя бурятского писателя

09:56 Образование

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов встретился с педагогами

09:50 Происшествия

Жители Улан-Удэ нашли на набережной труп женщины

09:46 Происшествия

Улан-удэнец украл инвалидную коляску

09:31 Город

В Улан-Удэ на ночь перекроют переезд в микрорайоне Горького

09:08 Общество

Джейсона Стетхема и Клаудию Шиффер в Бурятии попросили присоединиться к марафону против строительства ГЭС

09:04 Экономика, бизнес

В Бурятии из резервного фонда добавят на зарплату учителей, медиков и работников культуры

08:54 Экономика, бизнес

Алексей Цыденов пообещал лично следить за развитием добычи вольфрама в Закаменском районе Бурятии

08:47 Спорт

В Бурятии могут ввести спортивные звания по национальным видам спорта

08:37 Город

Улан-удэнцев просят воздержаться от купания

08:31 Экономика, бизнес

В аэропорту Байкал прокомментировали ситуацию с лоукостером «Победа»

08:21 Город

Предпринимателей Улан-Удэ за мусор с начала года оштрафовали на миллион рублей

08:11 Происшествия

Водитель «Тойоты» насмерть разбился в ДТП в Джидинском районе Бурятии

08:02 Общество

«Кто где, а мы уже в Улан Удэ»: Филипп Киркоров прибыл в столицу Бурятии

«« Май 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
 
 
 
 

Антон

22.05 20:50

Смена инвестора произошла в Бурятии при реализации проекта, заключенного с Фондом моногородов который курирует Шувалов.Всего в Селенгинске запланирована реализация 4 инвестпроектов на 10 млрд рублей, самое большое финансирование предусмотрено - 7 млрд рублей - на строительство птицефабрике

Итоги «ста дней после приказа» подвел врио главы Бурятии

Виктория

21.05 16:22

Много бродячих собак находится в районе Саян: ул.Цыбикова( д.6 и 1,2- у школы № 25, у полиции) Надо обратить внимание, что стая больших собак бродит у школы №25( там дети идут в школу одни).

В Улан-Удэ опубликовали места отлова безнадзорных собак

Ольга

19.05 15:44

Утеряла удостоверение донора. Сейчас живу в Подмосковье. Не подскажете как восстановить?
Я - Коновалова Наталия Владимировна. Заранее спасибо

Доноры из Бурятии могут попасть в национальную карту донорства

тима

19.05 09:44

Это говорит о том, что Наговицын не обеспечивал себе тылы...  не был самостоятельным в выборе решений... теперь не нужен тем, кого обеспечивал...

СМИ: Экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын не может найти работу

Система Orphus