Погода

В Бурятии в воскресенье сохранится холодная погода с ветром и осадками

Выборы в Бурятии

Федеральный политолог: самая объединяющая кандидатура на пост главы Бурятии - это Мархаев

Лесные пожары

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Забайкальского края

Будь бдителен

В Бурятии следователи установили личность девушки, труп которой был найден на Селенге

Новости Азии

Алексей Цыденов о туризме в Бурятии: «рай за забором в неухоженном поселке»

День Победы

Улан-удэнцев проверят на знание истории Великой Отечественной войны

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли участие в собрании Ассоциации депутатов и глав районов КПРФ

Новости на бурятском языке | Главное

Матвей Гершевич: Гүрэнэй дэмжэлгын ашаар Буряад орондо нарайлагшадай тоо жэл бүри дээшэлнэ.

Новости на бурятском языке 06 Июня 2014 г., 09:06

Фото: с сайта 277000.xn--p1ai

Буряадай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич Улаан-Үдэдэ Уласхоорондын XI дүгээр “Россиин айл бүлэ” гэһэн конгресс нээлгэбэ. Айл бүлэнүүдые, эхэ болоод үхи хүүгэдэй эрхэнүүдые хамгаалха талаар гүрэн түрын зүгһөө холын хараатай хэмжээ ябуулганууд, илангаяа, абтаһан хуули ёһонууд республика дотор нарайлха ушарнуудай тоо жэл бүри дээшэлүүлнэ гээд спикер мэдээсээ. “Демографическэ байдал һайжаруулха хэрэгтэ энэмнай тон ехэ хабаатай”, - гэжэ тэмдэглэхэнь зүйтэй.

Нёдонодоной баримтануудаар бүхэли жэлдээ арад зоной олошорхонь ажаглагдажа байгаа. Тиин жэлэй эсэсэй дүнгүүдээр республика 5607 хүнөөр нэмээ. Энэмнай урдахи 2012 онойхиһоо 13,5% -оор дээшэлһэн удхатай. Юрэнхыдөө, 2013 ондо 17 145 нялха нарайнүүд түрэгдөө гэхэ гү, али 179 –өөр урзанданайхиһаа дээшэлээ.

Регион дотор олон үхибүүдтэй айлнуудта онсо анхарал хандуулагдана. Жэшээнь, зургааһаа дээшэ үхибүүтэй айлда мүнгэн туһаламжа хараалагданхай, тэрэшэлэн гурбан гү, али тэрээнһээ дээшэ үхибүүдтэй айлда буусаяа бариха газарнуудые миинтээр үгэхэ, үгы һаа гэр абаха тэдхэмжэ хараалһан республикын хуулинууд абтанхай. Гадна олон үхибүүтэн эмшэлгын, һуралсалай, хүүгэдэй амаралтын талаар хүнгэлэлтэнүүдтэ хүртэхэ эрхэтэй.

- Ядаруу байдалтай айлнуудай тоо шадаал һаа үсөөрүүлхэ, амиды түрэлхидэй байхада үншэн үлбэр үлэхэ ушарнуудые усадха шухала, -гээд Гершевич тэмдэглээ.

Нёдонодо 122 үхибүүн үргэгдэжэ айлда абтаа, 4 мянган хүүгэн харгалзалгада оруулагдаа. Согсолходо, хүүгэдэй байшангуудһаа үргэмэл айлда ороһон хүүгэдэй тоо 44%-до хүрөө.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
23.04.2017

09:13 Общество

Спасатели Бурятии зафиксировали 20 ложных вызовов на пожар

08:43 Культура

Клип в стиле хип-хоп о культуре Бурятии набирает популярность в сети

08:15 Экономика, бизнес

Алексей Цыденов о туризме в Бурятии: «рай за забором в неухоженном поселке»

07:52 Образование

Шанс для Бурятии: эксперты считают, что география опорных вузов «оголила» регионы Восточной Сибири

04:17 Политика и власть

В правительстве Бурятии появился новый зампред – по безопасности

04:04 Общество

Дебоширов на транспорте занесут в черный список, рассказал Олег Калинкин

03:49 Политика и власть

Алексей Цыденов на форуме в Красноярске раскритиковал налоговую систему: "нелогичная ситуация"

03:33 Общество

Обошел двух преподавателей: Сантехник из Улан-Удэ выиграл в «Своей игре» на НТВ

03:11 Погода

В Бурятии в воскресенье сохранится холодная погода с ветром и осадками

03:06 Экономика, бизнес

Читинцы прошли переобучение на вертолет Ми-8АМТ на Улан-Удэнском авиазаводе

02:58 Экономика, бизнес

В Бурятии началось строительство второго модуля Тугнуйской обогатительной фабрики

22.04.2017

10:52 Эко-Новости

Российская делегация изучила опыт завода Мицубиси для внедрения технологии сжигания мусора в Бурятии

10:23 Погода

В Бурятии сегодня небольшие осадки в виде мокрого снега, отмечают день Земли и день рождения Ленина

09:43 Культура

Театр «Байкал» предложил улан-удэнцам обсудить дизайн будущего здания

09:02 Город

Переезд на Стеклозаводе в Улан-Удэ закроют на ночь

08:52 Происшествия

Четырехмесячный малыш умер от алкогольного отравления в Иркутской области

08:36 Общество

В Бурятии предложили ввести сбор для «диких» туристов

08:11 Политика и власть

Газифицировать Бурятию можно за счет строительства газопровода в Монголию, считает Алексей Цыденов

08:01 Происшествия

Улан-удэнец украл мобильный у сидевшей по соседству в кафе девушки

07:50 Общество

В Улан-Удэ автомотопробегом привлекли внимание к донорству

07:06 Город

Коммунальную аварию на Бурдраме в Улан-Удэ устраняли шесть часов

21.04.2017

17:18 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли участие в собрании Ассоциации депутатов и глав районов КПРФ

12:05 Погода

В Бурятии ожидаются холодные выходные

11:44 Происшествия

В Улан-Удэ снова напали на фельдшера скорой помощи

11:34 Общество

В Улан-Удэ обнаружили сваленные в кучу снаряды

11:24 Общество

Более 7,2 тысяч работников ВСЖД вакцинированы против клещевого энцефалита

11:22 Конкурсы, гранты

В Бурятии выделили 2 миллиона рублей на формирование толерантности

11:08 Происшествия

В Бурятии мужчина умер прямо на дороге

11:00 Общество

Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ВСЖД с начала года

10:50 Общество

В Бурятии следователи установили личность девушки, труп которой был найден на Селенге

«« Апрель 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Advokat

20.04 09:15

Поэтому я обычно советую сначала обращаться к юристам и уже с ними консльтироваться по поводу покупки.

Прокуратура Бурятии подала замечания на закон о долевом строительстве

Иван

20.04 04:40

"Массовые нарушения" необходимо выявить, вначале, у себя в прокуратуре, а уж потом...

Массовые нарушения выявила прокуратура в исправительной колонии Бурятии

наблюдатель

19.04 11:36

Екатеринбуржского университета нет. Уральский юридический университет имеется в виду, наверное

Школьник, написавший научную работу по самоволкам Улан-Удэ, шокировал жюри в Москве

алла

14.04 07:48

на другом сайте пишут изъяли 8,090 кг. Вообще-то даже если подумать, где 8 тыс. кг говядины в детском саду можно хранить? Не иначе в музыкальном зале.

В Бурятии из детского изъяли восемь килограммов подозрительной говядины

Система Orphus