Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

Жителей Бурятии на выходных снова ожидает сильная жара

Сельское хозяйство Бурятии

В Бурятии вслед за тушенкой на соответствие ГОСТу проверят масло

Лесные пожары

Девять новых лесных пожаров обнаружили в Бурятии за сутки

Будь бдителен

В Иркутской области молодой человек убил свою бабушку, отвез тело в лес и сжег

Новости Азии

В Улан-Удэ на помощь детям с аутизмом вновь приедет врач из Китая

Новости на бурятском языке

Цырен Доржиев: 2018 оной мүнгэн һангаа бүридхэхэдөө олзо оршодо анхаралаа хандуулха шухала

Парламентское обозрение

В Бурятии сенаторы предложили рассмотреть в Совете Федерации проблемы байкальского омуля

Новости на бурятском языке | Главное

Матвей Гершевич: Гүрэнэй дэмжэлгын ашаар Буряад орондо нарайлагшадай тоо жэл бүри дээшэлнэ.

Новости на бурятском языке 06 Июня 2014 г., 09:06

Фото: с сайта 277000.xn--p1ai

Буряадай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич Улаан-Үдэдэ Уласхоорондын XI дүгээр “Россиин айл бүлэ” гэһэн конгресс нээлгэбэ. Айл бүлэнүүдые, эхэ болоод үхи хүүгэдэй эрхэнүүдые хамгаалха талаар гүрэн түрын зүгһөө холын хараатай хэмжээ ябуулганууд, илангаяа, абтаһан хуули ёһонууд республика дотор нарайлха ушарнуудай тоо жэл бүри дээшэлүүлнэ гээд спикер мэдээсээ. “Демографическэ байдал һайжаруулха хэрэгтэ энэмнай тон ехэ хабаатай”, - гэжэ тэмдэглэхэнь зүйтэй.

Нёдонодоной баримтануудаар бүхэли жэлдээ арад зоной олошорхонь ажаглагдажа байгаа. Тиин жэлэй эсэсэй дүнгүүдээр республика 5607 хүнөөр нэмээ. Энэмнай урдахи 2012 онойхиһоо 13,5% -оор дээшэлһэн удхатай. Юрэнхыдөө, 2013 ондо 17 145 нялха нарайнүүд түрэгдөө гэхэ гү, али 179 –өөр урзанданайхиһаа дээшэлээ.

Регион дотор олон үхибүүдтэй айлнуудта онсо анхарал хандуулагдана. Жэшээнь, зургааһаа дээшэ үхибүүтэй айлда мүнгэн туһаламжа хараалагданхай, тэрэшэлэн гурбан гү, али тэрээнһээ дээшэ үхибүүдтэй айлда буусаяа бариха газарнуудые миинтээр үгэхэ, үгы һаа гэр абаха тэдхэмжэ хараалһан республикын хуулинууд абтанхай. Гадна олон үхибүүтэн эмшэлгын, һуралсалай, хүүгэдэй амаралтын талаар хүнгэлэлтэнүүдтэ хүртэхэ эрхэтэй.

- Ядаруу байдалтай айлнуудай тоо шадаал һаа үсөөрүүлхэ, амиды түрэлхидэй байхада үншэн үлбэр үлэхэ ушарнуудые усадха шухала, -гээд Гершевич тэмдэглээ.

Нёдонодо 122 үхибүүн үргэгдэжэ айлда абтаа, 4 мянган хүүгэн харгалзалгада оруулагдаа. Согсолходо, хүүгэдэй байшангуудһаа үргэмэл айлда ороһон хүүгэдэй тоо 44%-до хүрөө.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
28.07.2017

12:05 Культура

В Улан-Удэ при поддержке СУЭК открылась фотовыставка «Первозданная Россия»

11:54 Общество

Жители Бурятии получают права на моторные лодки и гидроциклы

11:22 Погода

В Бурятии в субботу местами кратковременные дожди и грозы

10:41 Погода

Жителей Бурятии на выходных снова ожидает сильная жара

10:29 Город

В Улан-Удэ серийный воришка попался на неудавшейся краже

10:25 Город

Мэр Улан-Удэ ознакомился с подготовкой к отопительному сезону

10:20 Происшествия

В Бурятии пропавшую 10-летнюю девочку нашли недалеко от дома

09:57 Политика и власть

Министр природы России Сергей Донской проведет в Улан-Удэ совещание по итогам программы по охране озера Байкал

09:41 Территории

Расписание движения поездов изменится на участке Байкальск – Выдрино ВСЖД

09:34 Общество

На Бурятии на Байкале откроют первый «доступный» пляж для инвалидов

09:10 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский авиационный завод начнет собирать самолеты для региональной авиации

09:06 Общество

В Бурятии у недобросовестного квартиранта арестовали дорогие часы

07:51 Экономика, бизнес

Аналогов нет: Байкальский регион может стать локомотивом зеленой экономики

07:39 Общество

В Бурятии предлагают запретить продажу электронных сигарет

07:24 Территории

В Бурятии определили места, где можно собирать ягоды и грибы

07:04 Экономика, бизнес

В Бурятии на «Энком» возбудили уголовное дело, в офисах компании прошли обыски

05:55 Политика и власть

Дмитрий Медведев поручил «перезапустить» программу по охране озера Байкал

05:34 Эко-Новости

Девять новых лесных пожаров обнаружили в Бурятии за сутки

04:52 Происшествия

В Бурятии три человека пострадали в ДТП за сутки

03:47 Территории

25 директоров школ Заиграевского района Бурятии привлекли к ответственности за превышение объема закупок

03:35 Эко-Новости

Бурятзолото выпустило три тысячи мальков осётра в Селенгу

03:27 Происшествия

В Бурятии «черного» лесоруба оштрафовали на миллион рублей

03:18 Происшествия

Житель Бурятии отправится в колонию за ограбление продуктового магазина с ножом

27.07.2017

11:57 Политика и власть

В Бурятии обнародовали доходы кандидатов на пост главы

11:32 Погода

В Бурятии завтра кратковременные дожди, грозы

11:26 Территории

Более 70 «диких» мест купания проверили спасатели Бурятии

11:13 Происшествия

В Бурятии осудили водителя, по вине которого погибла пассажирка

10:43 Политика и власть

Врио главы Бурятии наградили медалью Петра Столыпина

10:38 Происшествия

В Улан-Удэ двое мужчин украли из дома пенсионера спиртное и закуску

10:21 Общество

В Бурятии разыскивают 11-летнюю Евгению Куксину

«« Июль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Опрос

  1. На каком наименьшем расстоянии до ближайшего рельса нужно остановиться, если вы приближаетесь к переезду без шлагбаума и там едет поезд?

Митя

25.07 13:20

Большая удача попасть в этот рейтинг! Поздравляю с победой

Цифровые сервисы Сбербанка стали лучшими в Центральной и Восточной Европе

lena

24.07 16:40

Это не заключенный, а осужденный  к обязательным работам, то есть без изоляции от общества, в уголовно-исполнительной инспекции, стоят на учете граждане, которые не отбывают наказание в колониях

В Бурятии работник УФСИН за взятку освободил заключенного

Наталья Владимировна

24.07 04:20

Здравствуйте!
В 2016 году был начать ремонт дороги в Заиграевском районе примерно от Ташелана в сторону Кижинги. По плану было отремонтировать 26 км дороги, на деле ремонт был начать- местами произведена отсыпка, дорога в ужасном состоянии, ремонт до сих пор не закончен. Прошу пояснить будет ли продолжаться ремонт дороги и когда?

На трассе Улан-Удэ – Заиграево появятся новые остановки и освещение

Надежда

23.07 18:51

Что толку уже нет билетов.  Не успели рекламировать расхватали свои. Так получается!

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы Москва - Улан-Удэ за 999 рублей

Система Orphus