Новый год

В новогодние каникулы поездами воспользовались пять миллионов человек

Погода

В Бурятии предстоящей ночью до 42 градусов мороза

Отопительный сезон

В Бурятии выделят миллион на котел для котельной Тарбагатая

Будь бдителен

В Иркутской области нашли тело мужчины, завернутое в ковер

Новости Азии

СМИ: В Монголии создали первый космический спутник

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Редактор «Восток-Телеинформ» награждена почетной грамотой Народного Хурала Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Бату Хасиков: Буряад орон намай одоо баясуулаа

Новости на бурятском языке 06 Июня 2014 г., 09:06

Кикбоксингоор дэлхэйн абарга Бату Хасиков Улаан-Үдэдэ ерэнхэй. Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевичтэй уулзахадаа урилгын ушараар баяраа хүргэхэ зуураа, саашадаашье харилсаха найдалтайгаа мэдүүлээ.

- Буряад орон ерэхэһээ урид үнихэнэй иимэ баясхалан үзөөгүй байгааб. Танай республикада заншал түүхэдээ, элинсэг хулинсагуудтаа,бусадшье үндэһэ яһатанда хэнһээш онсо ондоогоор хандадаг байна. Энээниие ерэһээр ойлгооб. Энээхэн хэды саг соохоно Буряад орон нютаг намай одоо дурлуулжа үрдеэ, - гээд тамиршан тэмдэглээ һэн.

Өөрын талаһаа Арадай Хуралай спикер Матвей Гершевич Бату Хасиков ганса Буряадай залуу тамиршадай һажаан эрмэлзэхэ жэшээ бэшэ, зүгөөр политикыншье зам шэлэгшэдые урмашуулан дугшуулха амиды жэшээ мүн гээд тэмдэглээ. “Бату манай региондэ нэгэтэ бэшэ айлшалха аабза. Нэрэ солотой энэ тамиршаниие республика дотор үнгэрдэг ехэ-ехэ мүрысөөнүүдэй үедэ харадаг лэ байха найдамтайбди”, - гэжэ Гершевич нэмээ.

Хасиков Буряад орон руу харгылхадаа ганса тамиршанай хүндэдэ гэжэ буугаа бэшэ, харин “Зүүн, Баруун зүгүүдэй дайшалхы ба спортын тэмсээн: түүхэ, мүнөө саг, хараа шэглэл” гэһэн эрдэмэй-практическэ уласхоородын хуралдаанда Россиин Федерациин Соведэй Хальмаг ороной сенаторай тушаал нэрэһээ түлөөлгэтэй. Тэрэнэй хэлэһээр, регион хоорондын харилсаа, илангаяа, тулалдаа тэмсээнүүдые хүгжөөхэ, мүн Орос гүрэнэйнгөө нэрэ хүндые хамгаалан ябадаг тамиршадые дэмжэхэ арга боломжонуудые хуралдаан дээрэ зүбшэн хэлсэхэ хүсэл бии.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
16.01.2017

12:14 Погода

В Бурятии предстоящей ночью до 42 градусов мороза

12:11 Город

В Улан-Удэ поблагодарили участников ликвидации коммунальной аварии

12:06 Территории

В Бурятии выделят миллион на котел для котельной Тарбагатая

11:55 Общество

В бутылки с байкальской водой предлагают добавлять пищевой газ

11:50 Монголия

СМИ: В Монголии создали первый космический спутник

11:48 Спорт

Ирина Ологонова стала заслуженным мастером спорта России

11:45 Происшествия

Семь человек спасли из огня спасатели Бурятии

11:38 Общество

В Бурятии количество уведомлений должникам за тепло сократили до одного

11:17 Экономика, бизнес

Глава Бурятии попросил Германа Грефа сохранить филиалы Сбербанка в селах

11:11 Эко-Новости

В Бурятии проверят результативность разведения омуля

10:41 Актуально

Власти Бурятии выступают против запрета на лов омуля, подробности

09:58 Политика и власть

В марте состоятся в Бурятии общественные слушания по строительству ГЭС в Монголии

09:55 Экономика, бизнес

Проезд в поездах РЖД с января подорожал почти на 4%

09:27 Общество

В новогодние каникулы поездами воспользовались пять миллионов человек

09:26 Город

Жители Улан-Удэ сообщают об эксгибиционисте

09:16 Общество

50 тысяч человек в 2016 году воспользовались Wi-Fi на вокзалах ВСЖД

09:07 Город

В Улан-Удэ откроется международная ярмарка “Город Мастеров”

08:31 Здравоохранение

Роспотребнадзор: вспышку ОРВИ в Бурятии зарегистрировали немного раньше

08:20 Территории

Житель Бурятии нарубил сосны на 200 тысяч рублей

08:15 Происшествия

В Бурятии подросток со старшим братом украли корову

08:12 Происшествия

В Улан-Удэ мужчина с «белой» горячкой выпал из окна

08:07 Здравоохранение

Гонконгским гриппом в Бурятии заболело 11 человек

08:05 Происшествия

В Бурятии девушка с ножом похитила у пенсионерки кошелек

07:51 Происшествия

У иркутянина украли сумку с 22 миллионами рублей

07:46 Спорт

Лучники из Забайкалья увезли «золото» бурятского турнира

07:19 Происшествия

В МЧС Бурятии рассказали, как тушили пожар, в котором погибло два человека

06:49 Происшествия

В Улан-Удэ полицейская машина попала в ДТП

06:49 Общество

Жителей Бурятии предупреждают о мошенниках, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда

06:36 Культура

В Улан-Удэ в четвертый раз выступят стипендиаты фонда Владимира Спивакова

06:33 Политика и власть

Глава Бурятии предложил купить медицинский вертолет

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

костя

12.01 04:52

вам же сказали виноват хозяин , чего вы испугались!
Причиной пожара стало нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств, виновным лицом оказался сам хозяин

Три пожара произошло в Улан-Удэ за минувшие сутки

Надежда Аюшевна

11.01 18:02

Здравствуйте
9 января утром по каналу Россия 1 около 10 утра была передача с участием гостей из ВЬЕТНАМА.
Один из гостей интересовался судьбой сына вьетнамского поэта  Нгуена ВАН Маня.
Я очень хочу найти этих людей из Вьетнама.я знаю этого сына.он уже большой и не знает ничего об отце.
если есть возможность помогите связаться с ними
     с уважением
        Иринчеева Надежда Аюшевна  тел 89148439705

В марте в Улан-Удэ прилетит певец Стас Михайлов

Лёля

11.01 15:11

А что они сделали,чтобы наша жизнь улучшилась?Ровным счётом ничего.А их,таких, миллионы.Им тоже  назначить пенсию в 10-15 тыс.руб.совесть поимели бы,ещё вздумали судиться!От жадности,презрения к простому народу жёлчь их разъедает изнутри.Мы тоже всю жизнь работали и с пользой,а за это-мизер пенсия.

В Бурятии вип-пенсионеры через суд хотят вернуть сокращенные доплаты

Система Orphus