Новый год

Агентство лесного хозяйство подвело итоги охраны елочек в предновогодний период

Погода

В Улан-Удэ без осадков, днем до-21, отмечается Международный День эскимо

Отопительный сезон

ТГК-14: В Бурятии запасы угля на всех ТЭЦ превышают плановый норматив

Будь бдителен

В Бурятии задержали водителя Лэнд Крузера с поддельным ПТС

Новости Азии

В 2016 году Бурятия торговала с Китаем, Монголией, Украиной и Таджикистаном

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала проинспектировали АО «Молоко Бурятии», подробности

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай хото городһоо дэбжүүлэгдэгшэ депутадуудай захяануудые дүүргэхэ мүнгэн олдохо гээд Матвей Гершевич найдуулна

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 08:05

Улаан-Үдын һунгуулиин тойрогуудһаа депутатуудтаа даалгаһан захяануудые бэелүүлхэ хэрэгтэ мүнгэн бии гээд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич һая мэдүүлһэн байна. Арадай һунгамалнууд республикын толгойлогшо Вячеслав Наговицынтай уулзахадаа олоной байра байдал мүнгөөр хангаха талаар асуудал һайса зүбшэбэ.

Февралиин сесси дээрээ депутатдууд хотын засагай зургаанай мүнгэгүйгөө урдаа барин, тус хэрэгтэ мүнгэ түсэблөөгүй байһан тухай республикын толгойлолгшодо мүргөө бэлэй. Ехэнхи мүнгэниинь Улаан-Үдын 350 жэлэй ойдо бэлдэлгэдэ дамжуулагдана ха.

Мүнөө сагта хотын засаг зургаанда Арадай Хуралай депутатуудай зүгһөө 160 һунгагшадай захяа оронхой. Тэрэшэлэн, һүүлэй үедэ үшөө 220 хандалга үзэмжэдэнь дамжуулагдаһан байна. Хотын мэр Александр Голков нёдондо Арадай Хуралай депутатуудтай уулзаха дээрээ городай байра байдал зохёон эмхидхэхэ талаар үсөөн бэшэ бэрхэшээлнүүдые дурдаа бэлэй.  Гэбэшье онсо шухала хэмжээ ябуулгануудта  мүнгэнэй тодорхойлогдоо һаань яаха аргагүй тэдэниие дүүргэхэбди гээд хэлэһэн байгаа. Яагаа хээгээшье хадань, депутатууд Улаан-Үдын ажаһуугшадай захяануудые дүүргэхэ аргагүй байһанаа мэдүүлнэ һэн.

Хотын ажабайдалда шэглүүлхэ мүнгэн депутатуудай мэдэлэй гэжэ тоолоһоной дэмы. Энэмнай миин лэ юрэ иигэжэ нэрлэгдэдэг аабза. Теэд нүгөө талаһаа абахада, депутадуудай һунгагшадайнгаа захяа дүүргэхэ һэдэлгэнүүд өөрын үндэһэтэй, һанаагаа зобохонь  ойлгосотой, - гээд Арадай Хуралай спикер онсолоо. Тиин апрелиин 8-да бүхы захяанууд бүридхэгдэжэ дүүрөө. Энэ сагта тэдэнэр муниципальна, республикын болоод федеральна зиндаагай засаг зургаануудаар тараагдажа эхилэнхэй. Тэдэ захяа-хандалгануудые зургаан бүхэн оройдоол һарын туршада хаража, шиидхэмжын харюу үгэхэ ёһотой бшуу.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
24.01.2017

05:59 Общество

Бурятская таможня завела два дела по фактам незаконной продажи временно ввезенных автомобилей

05:37 Политика и власть

Отложить запрет на вылов омуля попросил Рослыболовство глава Бурятии

05:29 Город

В Бурятии запретят повсеместный выгул домашних животных

05:19 Общество

Жителям Бурятии придется регистрировать и чипировать домашних животных

04:47 Экономика, бизнес

В Бурятии лучшему экскаваторщику Тугнуйского разреза подарили новенький автомобиль

04:37 Происшествия

27 аварий и более 700 нарушений ПДД зарегистрировано в Бурятии за сутки

04:34 Происшествия

В Бурятии задержали водителя Лэнд Крузера с поддельным ПТС

04:27 Город

11,5 миллионов на отлов шести тысяч собак получит Комбинат по благоустройству Улан-Удэ

04:08 Общество

13 юных звездочетов Бурятии приняли участие в олимпиаде по астрономии

03:37 Общество

В школе Бурятии, где покончила с собой девушка, выявили нарушения в работе по профилактике детских суицидов

03:20 Экономика, бизнес

В Бурятии завели уголовное дело за задержку зарплаты

02:59 Экономика, бизнес

Начальник ФКУ «Южный Байкал» Александр Николаев посетил Малайзию в составе российской делегации

02:58 Погода

В Улан-Удэ без осадков, днем до-21, отмечается Международный День эскимо

23.01.2017

11:08 Политика и власть

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын проведет "прямую линию" с населением

11:03 Погода

По Бурятии сегодня ночью ожидается 32 мороза

10:57 Общество

На 14 лет отправили в колонию мужчину, изнасиловавшего дочь своей сожительницы-сестры, в Бурятии

10:53 Политика и власть

Владимир Павлов: «Единая Россия» готова к открытой и честной конкуренции на выборах

10:43 Культура

Бурятская команда КВН «Хара Морин» вошла в состав высшей лиги

10:37 Экономика, бизнес

«Сибирский цемент»: в 2017 году ситуация на цементном рынке Сибири останется сложной

10:34 Экономика, бизнес

В 2016 году Бурятия торговала с Китаем, Монголией, Украиной и Таджикистаном

10:24 Спорт

На Байкале пройдет турнир по ледовому гольфу

10:21 Общество

Иркутский курсант на полигоне военного училища выстрелил себе в голову

10:17 Общество

В Бурятии вынесли приговор женщине, ложно обвинившей троих мужчин в изнасиловании

09:05 Общество

ЦРУ рассекретило документы о Бурятии: данные об этнических группах и военных объектах

08:53 Общество

В Бурятии создали Байкальскую экологическую коалицию

08:19 Город

Мужчине, которого задержали с боеприпасами на вокзале Улан-Удэ, дали год

08:06 Политика и власть

В Бурятии увеличат дотации районным бюджетам

07:50 Экономика, бизнес

ТГК-14: В Бурятии запасы угля на всех ТЭЦ превышают плановый норматив

07:39 Политика и власть

Александр Чепик прокомментировал свой возможный уход с поста зампреда по экономике в Бурятии

07:35 Происшествия

В Улан-Удэ отсидевший рецидивист изнасиловал женщину, которая шла на работу

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Вильгельм

24.01 04:08

Всё как всегда - у нас в России кто виноват? Кризис, форс-мажор и классный руководитель!

В школе Бурятии, где покончила с собой девушка, выявили нарушения в работе по профилактике детских суицидов

Аларелий Гимаев

23.01 15:54

Ура друзья! Наконец-то у этого Чепика хватило духа признать, что своими действиями или скорее противодействиями довёл нашу Республику до экономического краха. Наговицин добрый человек и не мог за ним уследить конечно, просто он ему почему-то доверял, но зря. Дальше , если Чепик уйдёт, то у Наговицина есть шанс пройти на новый срок и свои обещания выполняить.

Александр Чепик прокомментировал свой возможный уход с поста зампреда по экономике в Бурятии

Слава Недавака

23.01 12:27

Интересно, сколько людей пошлют его куда - подальше?

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын проведет "прямую линию" с населением

Людмила Тимофеева

20.01 05:19

Уважаемый Арнольд Кириллович! Я глубоко уважаю Вашу активную деятельность в высших эшелонах власти! Выражаю благодарность за высокую оценку Вашей  работы. Горда за всю Бурятию! Ждём у себя на Родине. Международный форум, который пройдёт в июле на Байкале, даст новый импульс к развитию нашей республики!  

Арнольд Тулохонов: Я не Барак Обама

Система Orphus