Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

Молодые ученые Бурятии - научное поколение или современные предприниматели, обсудили в Народном Хурале

Погода

В Улан-Удэ сегодня плюс 8, сегодня день рождения Колы и Тележный день

Выборы в Бурятии

В Бурятии «Единая Россия» утвердила результаты предварительных праймериз по выборам на депутатское кресло

Будь бдителен

В Бурятии проводится проверка в отношении сотрудницы полиции: обманула мать осужденного на 250 тысяч

Новости Азии

Дети с ДЦП из Бурятии смогут получить лечение в клиниках Китая

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

В Бурятии «Единая Россия» утвердила результаты предварительных праймериз по выборам на депутатское кресло

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай спортын хугжэлтын хараа шугам 2014 оной намар хэлсэгдэхэ

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 08:05

Буряад республикын физкультура, спортын 2020 он болотор хараатай хүгжэлтын түсэбэй хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тухай асуудал парламантын шагналда ерэхэ намар табигдахаар хүлеэгдэнэ. Арадай Хуралай депутат Игорь Марковецэй дуулгаһаар, элдэб һалаа һалбаринуудаар тусхай бүлэгүүд эгээл энэ сагта бүридхэгэнхэй. Зарим зүйлнүүдые һунгамалнууд өөһэдөө дали дороо абанхай гээд мэдээжэ.

Ямар бүлэгүүд бэ гэхэдэ, спортын дээдын үндэрнүүдтэ эрмэлзэһэнэй спорт, олониитын, хүүгэд-эдиршүүлэй, хүдөөгэй, үндэһэ яһатанай спорт, али үгы һаа элүүр байдал идхалгын гэхэ мэтэ һалбаринуудаар бүлэгүүд хубарилагданхай. Эдээнһээ гадна спорт хүгжөөлгын хараа шугамые һ

- Яһала һайн шанарай түсэб зохёогдонхой, гэбэшье бусад регионуудһаа үлэхэгүйн тула сагай эрилтэнүүдтэ таарама заһалта хубилалтануудые абажа байха шухала, - гээд Марковец бодомжолно. – Ямар алдуу эндүү байнаб, илангаяа, спортын орьёлнуудта эрмэлзэһэнэй талаар дутуу дундануудые саг соонь ойлгожо мэдээд, дары түргэн заһажа байбал һайн. Тиихэдэ спортивно томо-томо байшангууднай дүүрэн хүсэн соогоо ашаглагданагүй. Түрүүшын амжалтануудаа бидэ хоёр жэлэй хойно хараха ёһотойбди. Дүрбэн жэлэй саана спортын үбэлэй зүйлнүүдэй хүгжэлтэ ёһото хэмжээндээ хүрэхэ зэргэтэй.

Спортын орьёлнуудта эрмэлзэхые улам баадхахын тула Олимпиин, Параолимпиин, Сурдоолимпиин болоод Эдиршүүлэй олимпиин наадануудай абарганууд Буряадай һанһаа 70-80 хоёролжон метрэй квартирын сэнгэй хараатай тэдхэмжэдэ хүртэдэг болохо гээд мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентство урид дуулгаһан байха.

Спорт хүгжөөхэ талаар энэ хараа түсэбые хэлсэлгэдэ хабаадыт гэжэ депутадууд улад зондоо хандана. Өөрынгөө һанамжа дурадхалнуудые Арадай Хуралай Регион хоорондын холбооной, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной хаягаар оруулхада болоно.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
30.03.2017

04:06 Общество

В Бурятии определяют, является ли культурным наследием священная скала «Черепаха»

03:40 Политика и власть

Бурятия заявила о готовности запустить ТОР в Селенгинске

03:30 Экономика, бизнес

В Бурятию прибыл федеральный чиновник, чтобы проинспектировать строительство взлётной полосы в аэропорту «Байкал»

03:17 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ из-за аварии накануне отключили свет в поселке Стеклозавод

03:10 Экономика, бизнес

Прокуратура Бурятии присоединится к всероссийскому дню приема предпринимателей

03:05 Экономика, бизнес

В Сибири прокуратура нашла нарушения при проверке бизнесменов контролирующими органами

02:57 Экономика, бизнес

В Джидинском районе Бурятии завышали цены на детское питание

02:54 Общество

В Бурятии сотрудники Росприроднадзора выписывали поддельные штрафы за браконьерство на реке

02:47 Общество

В Бурятии директора курорта «Аршан» наказализа нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

02:43 Происшествия

В Бурятии сотрудница изолятора обманывала мать осужденного, вымогая у той продукты и деньги

29.03.2017

11:58 Общество

В Бурятии проводится проверка в отношении сотрудницы полиции: обманула мать осужденного на 250 тысяч

11:42 Политика и власть

В Бурятии «Единая Россия» утвердила результаты предварительных праймериз по выборам на депутатское кресло

11:38 Экономика, бизнес

В Иркутске обсудили актуальные задачи железнодорожного транспорта

11:33 Экономика, бизнес

В Бурятии штрафы за нарушения земельного законодательства могут перейти муниципалитетам

11:25 Политика и власть

Коммунист Вячеслав Мархаев прокомментировал заявление Миронова о едином кандидате от оппозиции в Бурятии

11:20 Образование

В Бурятии досрочные ЕГЭ по химии и истории прошли без нарушений

11:16 Экономика, бизнес

Благодаря Сбербанку предприниматели стали получать электронную подпись за пять минут

11:06 Здравоохранение

Дети с ДЦП из Бурятии смогут получить лечение в клиниках Китая

10:27 Образование

Фракция КПРФ в Народном Хурале Бурятии предлагает пересмотреть систему оплаты труда учителей

10:14 Культура

Улан-Удэнский рэпер Хаски занял первую строчку в хит-параде MTV

09:38 Политика и власть

Уехавшая из Бурятии Оксана Чебунина может стать председателем по тарифам и ценам в Карелии

09:07 Общество

Видео из Бурятии, посвященное международной акции «Час Земли», заняло первое место WWF

08:55 Общество

На Байкале состоялся экологический ледовый переход «Шаг в чистое будущее»

08:19 Происшествия

В Улан-Удэ из-за подозрительного мешка оцепили автовокзал

07:57 Политика и власть

Коммунист Вячеслав Мархаев может стать единым кандидатом от оппозиции на выборах главы Бурятии

07:30 Общество

Долой ВИП-пенсии: Николай Будуев подал в суд с требованием отменить золотые парашюты

07:15 Происшествия

В Улан-Удэ студент после попытки сделать селфи на мосту скончался от удара током

07:10 Происшествия

В Улан-Удэ задержали подростка с другом, подозреваемых в двойном грабеже

06:40 Общество

В больнице Бурятии, где из окна выпала пенсионерка, снимут ручки с окон и поставят решетки

06:27 Общество

Роспотребнадзор продлит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

«« Март 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
31
 
 

Опрос

  1. Будете ли Вы пользоваться мобильным приложением Интернет-магазин Мегатитан?

Сказка

24.03 06:43

хахах видимо везде кроме Главпочтамта, там он сломан уже больше полугода

Почта России внедряет электронные очереди в отделениях Улан-Удэ

Иван

24.03 04:12

Ерунда!
Это было мое обращение. Лесхоз вообще обнаглел. Им вообще на все и на всех наплевать, ломают изгороди, уничтожают имущество людей. Это какой-то беспредел. Ни полиция, ни прокуратура, ни агентство лесного хозяйства, никто никаких мер не принимает. Говорят, что нарушений нет. Я даже через депутата хурала обращался во ВСЕ структуры в республике, отреагировал только минсельхоз. Я не заметил, чтоб кто-то понес наказание. Все очень нагло себя ведут!

В Бурятии наказали начальника лесхоза, который завалил участок местного жителя бревнами

Сем

23.03 13:03

Мила, можешь
Но для этого нужна доверенность
Просто так тебе не отдадут чужие паспорта болельщика

Первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA – 2017 поступила в Бурятии

Система Orphus