Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В Бурятии завтра кратковременные дожди и грозы, днем до +33

Сельское хозяйство Бурятии

В Бурятии вслед за тушенкой на соответствие ГОСТу проверят масло

Лесные пожары

РАЛХ: В Бурятии не зарегистрировано ни одного лесного пожара

Будь бдителен

Прокуратура Бурятии зарегистрировала снижение преступности

Новости Азии

Дворкович: Бурятии нужно экспортировать излишки генерации в Монголию и Китай

Новости на бурятском языке

Цырен Доржиев: 2018 оной мүнгэн һангаа бүридхэхэдөө олзо оршодо анхаралаа хандуулха шухала

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии выступил за дополнительное финансирование на горячее питание учащихся хореографического колледжа

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай спортын хугжэлтын хараа шугам 2014 оной намар хэлсэгдэхэ

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 08:05

Буряад республикын физкультура, спортын 2020 он болотор хараатай хүгжэлтын түсэбэй хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тухай асуудал парламантын шагналда ерэхэ намар табигдахаар хүлеэгдэнэ. Арадай Хуралай депутат Игорь Марковецэй дуулгаһаар, элдэб һалаа һалбаринуудаар тусхай бүлэгүүд эгээл энэ сагта бүридхэгэнхэй. Зарим зүйлнүүдые һунгамалнууд өөһэдөө дали дороо абанхай гээд мэдээжэ.

Ямар бүлэгүүд бэ гэхэдэ, спортын дээдын үндэрнүүдтэ эрмэлзэһэнэй спорт, олониитын, хүүгэд-эдиршүүлэй, хүдөөгэй, үндэһэ яһатанай спорт, али үгы һаа элүүр байдал идхалгын гэхэ мэтэ һалбаринуудаар бүлэгүүд хубарилагданхай. Эдээнһээ гадна спорт хүгжөөлгын хараа шугамые һ

- Яһала һайн шанарай түсэб зохёогдонхой, гэбэшье бусад регионуудһаа үлэхэгүйн тула сагай эрилтэнүүдтэ таарама заһалта хубилалтануудые абажа байха шухала, - гээд Марковец бодомжолно. – Ямар алдуу эндүү байнаб, илангаяа, спортын орьёлнуудта эрмэлзэһэнэй талаар дутуу дундануудые саг соонь ойлгожо мэдээд, дары түргэн заһажа байбал һайн. Тиихэдэ спортивно томо-томо байшангууднай дүүрэн хүсэн соогоо ашаглагданагүй. Түрүүшын амжалтануудаа бидэ хоёр жэлэй хойно хараха ёһотойбди. Дүрбэн жэлэй саана спортын үбэлэй зүйлнүүдэй хүгжэлтэ ёһото хэмжээндээ хүрэхэ зэргэтэй.

Спортын орьёлнуудта эрмэлзэхые улам баадхахын тула Олимпиин, Параолимпиин, Сурдоолимпиин болоод Эдиршүүлэй олимпиин наадануудай абарганууд Буряадай һанһаа 70-80 хоёролжон метрэй квартирын сэнгэй хараатай тэдхэмжэдэ хүртэдэг болохо гээд мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентство урид дуулгаһан байха.

Спорт хүгжөөхэ талаар энэ хараа түсэбые хэлсэлгэдэ хабаадыт гэжэ депутадууд улад зондоо хандана. Өөрынгөө һанамжа дурадхалнуудые Арадай Хуралай Регион хоорондын холбооной, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной хаягаар оруулхада болоно.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
26.07.2017

12:09 Погода

В Бурятии завтра кратковременные дожди и грозы, днем до +33

12:07 Экономика, бизнес

В Бурятии увеличат субсидию на открытие бизнеса

11:49 Политика и власть

«Не только тратить, но и зарабатывать»: Министры Бурятии рассказали, за что они отвечают

11:34 Территории

Юрий Чайка назначил прокурора Еравнинского района Бурятии

11:21 Территории

В Бурятии оштрафовали предпринимателя за самовольно занятый земельный участок

11:16 Город

В Улан-Удэ несколько районов остались без электричества

10:53 Общество

Житель Бурятии проведет год в тюрьме за незаконную рубку леса

10:36 Общество

Бурятские Амазонки доедут на автомобилях до Мадрида

10:29 Экономика, бизнес

Тысячу молодых людей в Бурятии отберут для федеральной бизнес-программы

10:13 Политика и власть

Избирком Бурятии официально зарегистрировал трех кандидатов на выборы главы

10:10 Общество

В Бурятии спасли жизнь мальчику, голову которого изрубил топором маньяк

09:51 Спорт

Борец Александр Цоктоев стал бронзовым призером Сурдлимпийсикх игр

09:29 Культура

Улан-удэнцы смогут посмотреть на работы лучших фотографов-натуралистов России

09:11 Экономика, бизнес

Дворкович: Бурятии нужно экспортировать излишки генерации в Монголию и Китай

08:36 Город

Улан-удэнский аэропорт принял четыре самолета, летевших до Иркутска

08:28 Политика и власть

Народный Хурал Бурятии выступил за дополнительное финансирование на горячее питание учащихся хореографического колледжа

08:15 Общество

В Бурятии один человек скончался от клещевого энцефалита

07:40 Экономика, бизнес

В Бурятии Гусиноозерская ГРЭС уменьшила выработку электроэнергии и увеличила отпуск тепла

07:00 Город

В Улан-Удэ из-за медленного капремонта затопило квартиры

06:48 Политика и власть

Правительство Бурятии начали обучать малазийской системе госуправления

06:31 Экономика, бизнес

Бурятский фермер взял премию «Бизнес Успех»

06:24 Территории

Приставы обязали наладить старую канализацию в одном из сел Бурятии

06:06 Экономика, бизнес

РЖД вернется к проекту железной дороги Могзон – Новый Уоян в Бурятии

05:59 Город

Перспективы развития энергетики Улан-Удэ обсудили на ТЭЦ-2

05:51 Экономика, бизнес

Глава МРСК Сибири: Источники финансирования для покупки сетей в районах Бурятии найдены

05:18 Экономика, бизнес

В Бурятии продолжают расти долги по зарплате

05:02 Общество

Бурятский сериал «Зачетная весна» покажут на престижном кинофестивале «Киношок» в Анапе

04:59 Происшествия

В Бурятии мужчина с ножом ограбил женщину в ее собственном доме

04:53 Происшествия

Прокуратура Бурятии зарегистрировала снижение преступности

04:32 Происшествия

В Бурятии трактор на встречной врезался в Тойоту, пострадали два человека

«« Июль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Опрос

  1. На каком наименьшем расстоянии до ближайшего рельса нужно остановиться, если вы приближаетесь к переезду без шлагбаума и там едет поезд?

Митя

25.07 13:20

Большая удача попасть в этот рейтинг! Поздравляю с победой

Цифровые сервисы Сбербанка стали лучшими в Центральной и Восточной Европе

lena

24.07 16:40

Это не заключенный, а осужденный  к обязательным работам, то есть без изоляции от общества, в уголовно-исполнительной инспекции, стоят на учете граждане, которые не отбывают наказание в колониях

В Бурятии работник УФСИН за взятку освободил заключенного

Наталья Владимировна

24.07 04:20

Здравствуйте!
В 2016 году был начать ремонт дороги в Заиграевском районе примерно от Ташелана в сторону Кижинги. По плану было отремонтировать 26 км дороги, на деле ремонт был начать- местами произведена отсыпка, дорога в ужасном состоянии, ремонт до сих пор не закончен. Прошу пояснить будет ли продолжаться ремонт дороги и когда?

На трассе Улан-Удэ – Заиграево появятся новые остановки и освещение

Надежда

23.07 18:51

Что толку уже нет билетов.  Не успели рекламировать расхватали свои. Так получается!

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы Москва - Улан-Удэ за 999 рублей

Система Orphus