Погода

В Улан-Удэ на выходных сохранится плюсовая температура

Отопительный сезон

МЧС не разделяет оптимизма властей Бурятии по поводу отопительного сезона

Сельское хозяйство Бурятии

Сельхозпредприятия Бурятии получат компенсацию за потери от засухи

Последние новости по БайкалБанку

«Дыра» в бюджете БайкалБанка превышает шесть миллиардов рублей

Будь бдителен

Ушла к подруге и не вернулась: В Улан-Удэ ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Новости Азии

В Бурятии принимали делегацию Автономного района Внутренняя Монголия (КНР)

Новости на бурятском языке

Улаан-Үдэдэ Арадай Хуралай амаралтын һүүлээрхи түрүүшын ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Парламентское обозрение

«Огульно критиковать за то, что у депутатов «память ослабла» – неэтично»: в Хурале Бурятии прокомментировали парламентские слушания

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Олимпиин абарганууд квартирын түлөө тэдхэмжэ абадаг болохо

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 07:05

Фото: с сайта nnm.ru

Олимпиин, Параолимпиин, Сурдолимпиин болон Эдиршүүлэй олимпиин наадануудай абарганууд Буряадай һанһаа квартира худалдан абаха тэдхэмжэдэ хүртэдэг болохонь. Энээниие хараалһан заһалтануудые «Буряад республикада физическэ культурын ба спортын хүгжэлтэ тухай» хуулида Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ табадахи сесси дээрээ оруулһан байна.


Арадай Хуралай бюджедэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиевай мэдүүлһээр, тэдхэмжэдэ хүртэхэ эрхэтэдтэ 70 хоёролжон метрһээ бага бэшэ, мүн 80 хоёролжон метрһээ ехэ бэшэ гэр байра худалдажа абамаар хараанай мүнгэн нэгэмүһэн дамжуулагдаха.  Энэ хуули ёһомнай республика дотор спортын орьёлнуудта улам эршэтэйгээр эрмэлзэхые баадхахын түлөө абтаба гээшэ гээд депутат һанамжална.

Мүнгэндэ хүртэхын түлөө тамиршан Олимпиин халаанай командын бүридэлдэ заабол ороһон байха ёһотой. Ушар юуб гэхэдэ, Россиин суглуулугдамал командын гэшүүд тус тэдхэмжэдэ хүртэлсэхэ эрхэгүй болоно. Гадна, республикын бюджедэй дэмжэлгэдэ Буряад ороной дэбисхэр дээрэ 5 жэлһээ доошо бэшэ хугасаа соо ажаһууһан тамиршад хүртэхэ зэргэтэй.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

17 Марта 2016 г.

Буряад уласта квадроцикл болон саһан дээгүүр ябадаг унаануудай жолоодогшодые бэлдэлгын һургуули нээгдэжэ магад

Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой һургуули Шэнэ Элхиин һалбаринууд хоорондын техникумдэ нээгдэхэ һурагтай. Энээн тухай айлшаар бууһан Арадай Хуралай һунгамалнуудта тус техникумай зарлал Виктор Киреев мэдээсэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр нютагай засаг зургаанай талаһаа иимэ захил ороһон байна.

04 Декабря 2015 г.

Буряад Уласта «Байгалай онтохонууд» интернет-түсэл эрхилэгдэбэ

«Байкальские сказки» - «Байгалай онтохонууд» - «Baikal-tales» гэһэн мэдээсэлэй, соёл-һуралсалай шэнэ интернет-сайт Буряад орондо бии болобо. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Восток-Телеинформ» агенство энэ түсэл болбосоруулна. Түсэл зохёожо хүтэлэгшэ мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын генеральна директор Анжелика Мешковагай хөөрэһөөр, иимэ сайт байгуулха тухай һанаан үнихэнэй, үшөө буряад хэлэн дээрэ хүүгэдэй номуудые гаргажа байха үеһөө буйлуулагдажа байгаа. Айл бүхэндэ энэ сайт нээжэ үльгэр онтохонуудые хамтаараа уншажа байбал бултанай байдал нарижан һайжарха һэн. Олон үндэһэ яһатанай гуламта болохо Байгалай мужын оршондо энэ ябуулга илангаяа тааруу.

18 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ урид зүбшэгдэһэн байгаа.

14 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта Арадай Хуралай гурбан шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд элирбэ

Хоёр единорос, мүн нэгэ өөрыгөө дэбжүүлэгшэ Буряадай Арадай Хуралай шэнэ депутадууд боложо тодорбо. Һунгалтын онсо үдэртэ, сентябриин 13-да парламентада гурбан тойрогоор нэмэлтэ һунгалта үнгэрөө. Улас түрын Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин мэдээсэһээр, һунгалтанууд болбосон ёһоор үнгэрөө гээд тоологдожо, Арадай Хуралда сүлөө үлэһэн гурбан мандат эзэлэгдэбэ.

Лента новостей
22.10.2016

09:02 Происшествия

В Бурятии 17-летняя девушка вонзила нож в грудь своему мужу

05:52 Экономика, бизнес

Из Бурятии вывезено почти 46 тысяч кубометров контрабандного леса

05:45 Экономика, бизнес

Бурятская таможня отмечает сокращение внешнеторгового оборота

05:32 Город

В Улан-Удэ заменили четыре метра аварийного трубопровода

05:22 Территории

Житель Улан-Удэ кидается на соседку с топором

05:08 Происшествия

Пьяный улан-удэнец порезал ножом себя и полицейского

04:52 Экономика, бизнес

Правительство России полностью профинансирует строительство взлетно-посадочной полосы в улан-удэнском аэропорту

04:44 Экономика, бизнес

Строители новой взлетной полосы в Улан-Удэ отстали от графика

04:16 Политика и власть

В Бурятии Тимура Цыбикова путают с Алдаром Дамдиновым

04:00 Город

Жители сотых кварталов из-за земляных работ накануне остались без света

21.10.2016

11:15 Экономика, бизнес

В Бурятии тарифы на электроэнергию снизятся еще на 27 копеек

10:58 Происшествия

Ушла к подруге и не вернулась: В Улан-Удэ ищут пропавшую 15-летнюю девочку

10:42 Общество

В Улан-Удэ за неделю подорожали колбаса и сыр

10:39 Культура

В Русском драмтеатре Улан-Удэ покажут спектакль о конфликте поколений

10:35 Экономика, бизнес

Продажа арестованного автомобиля обернулась для жителя Бурятии уголовным наказанием

10:24 Общество

В Улан-Удэ отметят 80-летие легендарного пеше-лыжного перехода Улан-Удэ – Москва

10:21 Общество

Экономист лучше всех в Улан-Удэ написал изложение на бурятском языке

10:16 Политика и власть

Замминистра транспорта России обсудит с Вячеславом Наговицыным реконструкцию аэропорта Улан-Удэ

10:07 Политика и власть

«Огульно критиковать за то, что у депутатов «память ослабла» – неэтично»: в Хурале Бурятии прокомментировали парламентские слушания

10:06 Общество

В Бурятии начальницу городского Энергосбыта признали виновной в самоуправстве

09:57 Экономика, бизнес

Оценить эффективность предоставляемых в Бурятии налоговых льгот предложил глава бюджетного комитета Народного Хурала

09:56 Город

Москвичей угостят знаменитой улан-удэнской тушенкой и байкальским омулем

09:51 Политика и власть

Зоригто Цыбикмитов: Собственные доходы республики уменьшились на 1,7 млрд. рублей. Нам предстоит тяжелый 2017 год.

09:45 Экономика, бизнес

В Бурятии эксперты обсудили стратегию развития до 2030 года

09:34 Экономика, бизнес

Сельхозпредприятия Бурятии получат компенсацию за потери от засухи

09:29 Погода

В Улан-Удэ на выходных сохранится плюсовая температура

09:28 Политика

Спикер Народного Хурала пригласил сахалинцев на Байкальскую рыбалку

08:05 Город

Власти Улан-Удэ начали подготовку к Новому Году

08:03 Город

ТГК-14 продолжает замену поврежденного участка трубы на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ

07:45 Политика и власть

В Бурятии принимали делегацию Автономного района Внутренняя Монголия (КНР)

«« Октябрь 2016 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Zinaida

15.10 21:40

у меня трое приемных детей..мамаша их купила на мат капитал комнату...живет там..а дети не имеют вообще регистрации..подала заявление в милицию..отказали возбуждать дело..якобы не нашли мошенничества...а тут ерунда ..просто надо было статистику не нарушать...

В Бурятии женщину обязали вернуть незаконно полученный материнский капитал

Роман

15.10 13:52

Если кому-то интересно, расскажу как мы решили "проблему горячей воды":

У нас стоит Супер Душ, и мы на стояке горячую воду перекрыли. Шестой месяц держим г.воду перекрытой, с момента возобновления её подачи. Выглядит этот Супер Душ как лейка от душа, только в 2,5 раза больше. Вместо душевой лейки прикручивается к шлангу и крепится на душевой стойке. На даче такой же Душ греет воду от бочки находящейся немного выше него. Т.е. вода из бочки течёт в Душ самотёком, поднимает мембрану с расположенной на ней группой контактов, контакты замыкаются и на нагрев.элемент подаётся питание, а из душа начинает течь горячая вода. Главное, чтобы душ был заземлён и подключен через диф.автомат, обычно так для любого водоногревателя делается, т.е. в плане подключения нет ничего нового.
Выходит хорошо и комфортно можно мыться без водопровода или бани!
Я пришёл к выводу, что дешевле пользоваться холодной водой, нагревая её током в Супер Душе, чем платить за горячую.
Цена, как для такого эффективного водонагревателя, вполне доступна, а хорошую сборку и качество используемых материалов трудно не заметить, сразу видно - устройство фирменное.
Хочу отметить одну особенность:
Нагревательный элемент Душа, так же как и обыкновенная лампочка, предназначен для простой замены в домашних условиях - принцип замены аналогичен. Элемент нагрева для замены, можно купить отдельно, там же, где и устройство. Тип элемента нагрева спиральный и за 6 месяцев на нём необразовалось накипи. А  воду греет и струи создаёт на очень высоком уровне. Душем приятно пользоваться, каждый раз думаю: "Какая же, по всем параметрам, прикольная штуковина!".
Их в Бразилии вроде делают, точно не помню, но в интернете найти можно.

Массовые отключения: В Улан-Удэ еще 6,5 тысяч человек могут лишиться горячей воды за долги

Ангелина Петровна

15.10 10:05

Как приятно, что наконец то уделили внимание водителям маршрутного такси. Устроили для них конкурсы. Мы , а это наша семья и все наши родственники  благодарны водителю маршрутного такси №29 Сергею. За его отзывчивость, внимание, понимание В настоящее время таких людей очень мало.Здоровья тебе и всей твоей семье. Больших тебе успехов и победы в конкурсе.

Власти Улан-Удэ запретили гей-парад, ЛГБТ подали в суд на мэрию

Бо

13.10 09:54

Я прямо в отделении Сбера подавал заявку, одобрили через три дня право на жильё, а раньше конечно это всё дольше длилось.

В Бурятии сделки с недвижимостью перевели в онлайн

Система Orphus