Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В Улан-Удэ сегодня до +18, отмечается годовщина Курской битвы и День рождения копенгагенской русалочки

Выборы в Бурятии

Алексей Цыденов: «Предвыборные лозунги не нужны никому»

Сельское хозяйство Бурятии

И камыш, и ветки, и крапиву: в Бурятии подняли вопрос об альтернативных кормах для скота

Лесные пожары

Бурятия покинула список лидеров по числу лесных пожаров

Будь бдителен

В Бурятии мужчина угнал автомобиль знакомого после совместной попойки

Новости Азии

Жителям Бурятии покажут технику владения китайскими тростевыми куклами

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии сыграют в футбол в честь дня российского флага

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Олимпиин абарганууд квартирын түлөө тэдхэмжэ абадаг болохо

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 07:05

Фото: с сайта nnm.ru

Олимпиин, Параолимпиин, Сурдолимпиин болон Эдиршүүлэй олимпиин наадануудай абарганууд Буряадай һанһаа квартира худалдан абаха тэдхэмжэдэ хүртэдэг болохонь. Энээниие хараалһан заһалтануудые «Буряад республикада физическэ культурын ба спортын хүгжэлтэ тухай» хуулида Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ табадахи сесси дээрээ оруулһан байна.


Арадай Хуралай бюджедэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиевай мэдүүлһээр, тэдхэмжэдэ хүртэхэ эрхэтэдтэ 70 хоёролжон метрһээ бага бэшэ, мүн 80 хоёролжон метрһээ ехэ бэшэ гэр байра худалдажа абамаар хараанай мүнгэн нэгэмүһэн дамжуулагдаха.  Энэ хуули ёһомнай республика дотор спортын орьёлнуудта улам эршэтэйгээр эрмэлзэхые баадхахын түлөө абтаба гээшэ гээд депутат һанамжална.

Мүнгэндэ хүртэхын түлөө тамиршан Олимпиин халаанай командын бүридэлдэ заабол ороһон байха ёһотой. Ушар юуб гэхэдэ, Россиин суглуулугдамал командын гэшүүд тус тэдхэмжэдэ хүртэлсэхэ эрхэгүй болоно. Гадна, республикын бюджедэй дэмжэлгэдэ Буряад ороной дэбисхэр дээрэ 5 жэлһээ доошо бэшэ хугасаа соо ажаһууһан тамиршад хүртэхэ зэргэтэй.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
23.08.2017

06:41 Культура

В Бурятии проходит конкурс НКО

06:41 Происшествия

В Бурятии восьмилетний мальчик отравился алкогольным коктейлем

06:37

Алексей Цыденов: «Предвыборные лозунги не нужны никому»

06:31 Общество

В Улан-Удэ самой убитой дорогой стала дорога между 102 и 122 кварталом

06:26 Экономика, бизнес

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН Улан-Удэнского авиазавода представили на военно-техническом форуме «Армия-2017»

06:24 Общество

Бурят–монгольский зурхай на неделю: дни для стрижки

06:12 Общество

Школьники из Улан-Удэ примут участие во Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»

06:02 Происшествия

Врио главы Бурятии начал рабочую поездку в Селенгинский район

05:30 Происшествия

Бурятия покинула список лидеров по числу лесных пожаров

05:28 Происшествия

На севере Бурятии зарегистрировано землетрясение

05:20 Общество

89 рейдов в лесах провел РАЛХ за последние сутки

05:17 Общество

Судебные приставы Бурятии взыскивают долг и собирают средства в пользу пострадавшего в ДТП мальчика

05:14 Политика и власть

Алексей Цыденов в Селенгинском районе Бурятии посетит праздник кумыса

04:45 Происшествия

В Улан-Удэ автомобиль врезался в мост и загорелся, погибли два человека

04:30 Здравоохранение

Фонд Валентины Терешковой передал Улан-Удэ две современные палаты для ветеранов

04:15 Общество

Дом Быта в Улан-Удэ обязали установить пандусы

03:45 Город

В Улан-Удэ в честь Дня города пройдут шахматные турниры и акции

03:06 Город

В Улан-Удэ городские трамваи и автобусы продолжают оснащать видеорегистраторами

02:40 Общество

В Бурятии МЧС готово к возможному подтоплению

02:15 Погода

В Улан-Удэ сегодня до +18, отмечается годовщина Курской битвы и День рождения копенгагенской русалочки

22.08.2017

12:01 Экономика, бизнес

На ВСЖД появились билеты на сентябрь со скидкой 40% в плацкарте

11:09 Общество

50% жителей Бурятии готовы голосовать за Алексея Цыденова на выборах главы

10:54 Город

Мэр города Улан-Удэ Александр Голков поздравил горожан с Днем Государственного флага России

10:41 Общество

В Улан-Удэ вор потерял похищенное, при попытке скрыться с места происшествия

10:39 Общество

В Бурятии мужчина угнал автомобиль знакомого после совместной попойки

10:13 Погода

В Бурятии в ближайшие сутки до 17 градусов тепла

09:47 Общество

На бурятской ферме впервые пройдет праздник кумыса

09:29 Общество

1,5 миллиарда долларов требуется в Бурятии на запуск Озерного ГОКа

09:00 Общество

В Улан-Удэ строительный мусор сваливали за поселком Энергетик

08:30 Общество

ВСЖД сообщает о росте благодарностей в их адрес от пассажиров

«« Август 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Борис

16.08 10:36

Только после статьи вышли на уборку городские власти ....правда убрались только со стороны лестницы ...другую часть забыли ...;))))

Житель Улан-Удэ возмущен многолетней свалкой в самом центре города

Вера Николаевна

15.08 14:12

Если не говорят результаты конкретно по каждому производителю,значит это кому-то нужно...А что покупает и ест покупатель никого не интересует.

В Бурятии один из девяти образцов тушёнки соответствует ГОСТу

виктор

10.08 12:09

К сожалению в давние времена выполненные тампонажные работы не устранили накопление воды на дне карьера.трубки МИР

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Людмила

10.08 09:07

Этого выходца из Бурятии надо выпороть публично за это интервью. Как можно делать вывод о том, что четверо горняков "скорее всего погибли". Да и Восток-Телеинформ зачем публикует бред. Ведь, как официальные источники, так и неофициальные подтверждают, что местоположение пропавших горняков найдено на уровнях -210 и -310. Я на сайте ОК в группе "мирный" ищу и публикую материалы о благополучных исходах аварий на шахтах разных стран. Шахтеры выживали и после 6, 17, 23 дней заточения под землей, и без воды, и стоящие по пояс в холодной воде.

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Система Orphus