Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

Погода

Синоптики Бурятии обещают холодный ноябрь

Выборы в Бурятии

Александр Голков: Следующие выборы мэра Улан-Удэ будут прямыми

Сельское хозяйство Бурятии

Бато Семенов: Бурятии еще не поздно развивать сельское хозяйство

Лесные пожары

В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

Будь бдителен

В Бурятии за сутки женщины попали под колеса автомобилей, обе госпитализированы

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Олимпиин абарганууд квартирын түлөө тэдхэмжэ абадаг болохо

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 07:05

Фото: с сайта nnm.ru

Олимпиин, Параолимпиин, Сурдолимпиин болон Эдиршүүлэй олимпиин наадануудай абарганууд Буряадай һанһаа квартира худалдан абаха тэдхэмжэдэ хүртэдэг болохонь. Энээниие хараалһан заһалтануудые «Буряад республикада физическэ культурын ба спортын хүгжэлтэ тухай» хуулида Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ табадахи сесси дээрээ оруулһан байна.


Арадай Хуралай бюджедэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиевай мэдүүлһээр, тэдхэмжэдэ хүртэхэ эрхэтэдтэ 70 хоёролжон метрһээ бага бэшэ, мүн 80 хоёролжон метрһээ ехэ бэшэ гэр байра худалдажа абамаар хараанай мүнгэн нэгэмүһэн дамжуулагдаха.  Энэ хуули ёһомнай республика дотор спортын орьёлнуудта улам эршэтэйгээр эрмэлзэхые баадхахын түлөө абтаба гээшэ гээд депутат һанамжална.

Мүнгэндэ хүртэхын түлөө тамиршан Олимпиин халаанай командын бүридэлдэ заабол ороһон байха ёһотой. Ушар юуб гэхэдэ, Россиин суглуулугдамал командын гэшүүд тус тэдхэмжэдэ хүртэлсэхэ эрхэгүй болоно. Гадна, республикын бюджедэй дэмжэлгэдэ Буряад ороной дэбисхэр дээрэ 5 жэлһээ доошо бэшэ хугасаа соо ажаһууһан тамиршад хүртэхэ зэргэтэй.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
24.10.2017

05:47 Происшествия

«Тойота» перевернулась в Тарбагатайском районе Бурятии, пострадал пассажир

05:40 Происшествия

В Бурятии за сутки женщины попали под колеса автомобилей, обе госпитализированы

05:27 Общество

В Улан-Удэ по именам назовут жертв политических репрессий

05:17 Город

Нештатная ситуация: На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 остановился котлогагрегат

04:46 Происшествия

Пьяный житель Бурятии с другом угнал машину у отчима

04:41 Политика и власть

118 человек в Бурятии претендует на вакантные посты министров

04:35 Территории

Поселения Хоринского района Бурятии обязали оформить на себя землю под кладбищами

04:27 Эко-Новости

Селенгинский ЦКК в Бурятии оштрафовали за хранение отходов в неположенном месте

04:19 Эко-Новости

В Бурятии глава поселения возглавил банду «черных» лесорубов и незаконно нарубил лес на 30 миллионов рублей

23.10.2017

11:44 Происшествия

В Бурятии за выходные сгорели три бани и дом

11:34 Происшествия

В Бурятии подросток получил ножом в шею от своего 33-летнего собутыльника

10:57 Здравоохранение

Кого спасать первым: Больница им. Семашко внедряет медицинскую сортировку пациентов по мировым стандартам

10:51 Происшествия

Житель Бурятии украл у прохожего мобильный телефон

10:46 Экономика, бизнес

Проблемы бизнеса обсудят на форуме в Улан-Удэ

10:42 Общество

ТГК-14 приняла участие в молодежном форуме энергетиков

10:36 Здравоохранение

В Бурятии 60% женщин страдают от избыточного веса

10:08 Общество

Лидер группы Аэросмит познакомился с «гуттаперчевыми» девочками из Бурятии

09:52 Экономика, бизнес

В Бурятии рассказали, что даст Улан-Удэ звание «Стартап-столицы России 2018»

09:40 Политика и власть

Алексей Цыденов из-за напряженного графика не успевает учить бурятский язык

09:05 Экономика, бизнес

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

08:59 Общество

Судебные приставы: В Бурятии генеральный директор-должник не взыскивал с себя алименты

08:42 Происшествия

Фура с лопнувшим колесом слетела с трассы (ФОТО)

08:38 Общество

Глава Северомуйска заявил о финансовой несостоятельности городского округа

08:21 Общество

МТС советует, как в режиме онлайн записать ребенка в детский сад и школу

08:18 Экономика, бизнес

Съезд депутатов: В 2018 году в Бурятии в нулевом чтении рассмотрят стратегию развития-2035

08:00 Экономика, бизнес

Съезд депутатов: Северным районам Бурятии срочно нужна дорога «Курумкан – Новый Уоян»

07:52 Общество

Девочка из Бурятии представила свою коллекцию одежды на неделе моды в Москве

07:43 Экономика, бизнес

Бато Семенов: Бурятии еще не поздно развивать сельское хозяйство

07:27 Общество

В Улан-Удэ выяснили, где ищут работу люди старше 55

07:23 Политика и власть

Баир Цыренов: каждый район Бурятии должен найти свою фишку для развития

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

вопрос

16.10 10:53

Сейчас этот фейковый митинг и обращение про "недостоин" везде будете повторять в связи с работой Наговицына???? По такому трафарету "Он добился решения вопроса Х для Бурятии, напомним, что против него выступили местное ЛДПР и Батодалай" :))))))))))))))

Вячеслав Наговицын занялся завершением в Бурятии строительства онкологического центра

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Система Orphus