Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем до -17

Отопительный сезон

Пресс-служба ВВО: На котельные военных городков в Бурятии начал поступать уголь

Последние новости по БайкалБанку

Проверка выявила вывод активов БайкалБанка на 4,2 миллиарда рублей

Будь бдителен

В Бурятии во время уроков покончила жизнь самоубийством 15-летняя девочка

Новости Азии

Российско-монгольские учения «Селенга-2017» пройдут в Монголии

Новости на бурятском языке

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии попросит Счетную палату проверить эффективность работы фонда капремонта

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо оюутадай болон аспирантнуудай стипенди нэмээгдэбэ

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Буряадай аспирант, студентнуудай стипендиин хэмжээн ехэ болохонь. Энээн тухай хубилалта Арадай Хуралай апрелиин 24-нэй сесси дээрэ «Буряад республикада шагнал ба стипендинүүд тухай» хуулида оруулагдаа. Буряадай Һуралсалай болон эрдэм ухаанай министр Алдар Дамдиновай хэлэһээр, энэ хэрэгтэ республикын һанһаа 116,6 мянган түхэриг гаргашалагдаха болоно. Тиин гаргашын хэмжээн хамта дээрээ 583,2 мянган түхэриг бүридүүлхэ байна.

Тодорхойлбол, дунда болоод дээдэ мэргэжэлэй оюутадай стипенди 300 түхэригөөр нэмэхэ. Ажалай мэргэжэлдэ һургадаг дунда һургуулинуудай шабинарта 240 түхэригэй нэмэри хараалагдаба. Аспирантнууд – 360 түх. дээшэ абадаг болохо. Энээнһээ урагша аспирантнуудай урмашуулгын стипенди 1440 түхэриг, оюутадайхи 1200 түхэриг бүридүүлдэг байгаа. Мэргэжэл ехэтэй ажалшадые ба албатадые бэлдэлгын программаар һурагшадай стипенди 960 түхэриг байба. Гүрэнэй академическэ стипендиин хэмжээн эдэнэрһээ нэгэ бага дээшэ һэн. Дээдэ һургуулиин оюутадай стипенди 1340 түх., дунда мэргэжэлэйхидынь – 487 түх., багша мэргэжэлтэдые бэлдэлгын программаар һурадаг аспирантнууд – 2637 түх., техническэ болон байгаали шэнжэлгын программаар һурагшад – 6330 түх., ординаторнууд – 6717 түхэриг бүридүүлдэг байһан байгаа.

Тэдхэмжын хэмжээн Буряад орондо 2011 онһоо 2014 он болотор тохёолдоһон инфляциин индексын зэргэ  үндыһэн удхатай. Энээнһээ сааша стипендинүүд энэ мэтээр жэл бүри нэмээгдэжэ байха. 2010 онһоо мүнөө болотор хэмжээниинь хубилаагүй байгаа гээд тэмдэглэе.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

17 Марта 2016 г.

Буряад уласта квадроцикл болон саһан дээгүүр ябадаг унаануудай жолоодогшодые бэлдэлгын һургуули нээгдэжэ магад

Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой һургуули Шэнэ Элхиин һалбаринууд хоорондын техникумдэ нээгдэхэ һурагтай. Энээн тухай айлшаар бууһан Арадай Хуралай һунгамалнуудта тус техникумай зарлал Виктор Киреев мэдээсэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр нютагай засаг зургаанай талаһаа иимэ захил ороһон байна.

04 Декабря 2015 г.

Буряад Уласта «Байгалай онтохонууд» интернет-түсэл эрхилэгдэбэ

«Байкальские сказки» - «Байгалай онтохонууд» - «Baikal-tales» гэһэн мэдээсэлэй, соёл-һуралсалай шэнэ интернет-сайт Буряад орондо бии болобо. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Восток-Телеинформ» агенство энэ түсэл болбосоруулна. Түсэл зохёожо хүтэлэгшэ мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын генеральна директор Анжелика Мешковагай хөөрэһөөр, иимэ сайт байгуулха тухай һанаан үнихэнэй, үшөө буряад хэлэн дээрэ хүүгэдэй номуудые гаргажа байха үеһөө буйлуулагдажа байгаа. Айл бүхэндэ энэ сайт нээжэ үльгэр онтохонуудые хамтаараа уншажа байбал бултанай байдал нарижан һайжарха һэн. Олон үндэһэ яһатанай гуламта болохо Байгалай мужын оршондо энэ ябуулга илангаяа тааруу.

18 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ урид зүбшэгдэһэн байгаа.

14 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта Арадай Хуралай гурбан шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд элирбэ

Хоёр единорос, мүн нэгэ өөрыгөө дэбжүүлэгшэ Буряадай Арадай Хуралай шэнэ депутадууд боложо тодорбо. Һунгалтын онсо үдэртэ, сентябриин 13-да парламентада гурбан тойрогоор нэмэлтэ һунгалта үнгэрөө. Улас түрын Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин мэдээсэһээр, һунгалтанууд болбосон ёһоор үнгэрөө гээд тоологдожо, Арадай Хуралда сүлөө үлэһэн гурбан мандат эзэлэгдэбэ.

Лента новостей
09.12.2016

12:02 Город

Пресс-служба ВВО: На котельные военных городков в Бурятии начал поступать уголь

12:00 Общество

В Бурятии полицейские поймали БОМЖа с наркотиками

11:40 Политика и власть

В Бурятии на встрече с Вячеславом Наговицыным молодым бизнесменам подарили сертификаты

11:32 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем до -17

11:25 Общество

В Бурятии во время уроков покончила жизнь самоубийством 15-летняя девочка

11:25 Экономика, бизнес

В Бурятии обсудили увеличение поставок продукции местного производства в районы

11:20 Экономика, бизнес

Вячеслав Наговицын и глава Муйского района обсудили помощь в закупке угля

10:49 Город

Жителей Улан-Удэ предлагают наказывать за балконы и покраску фасадов

10:34 Политика и власть

Дмитрий Ивайловский вновь возглавил Избирком Бурятии

10:25 Общество

30% населения понятия не имеют, какой праздник отмечается в России 12 декабря

10:07 Культура

Русский драматический театр приглашает жителей Бурятии на «Ночь в театре»

09:57 Культура

В Улан-Удэ стартовал Международный фестиваль хорового искусства

09:45 Политика и власть

В Бурятии ужесточат борьбу с экстремизмом в интернете

09:30 Общество

Российско-монгольские учения «Селенга-2017» пройдут в Монголии

09:18 Происшествия

В Бурятии с 2013 года идет рост числа убийств

09:10 Экономика, бизнес

УФАС проверило работу АО «Разрез Тугнуйский», нарушений нет

08:58 Экономика, бизнес

Народный Хурал Бурятии попросит Счетную палату проверить эффективность работы фонда капремонта

08:05 Общество

Московские ученые нашли уникальные полезные микробы в молоке из Бурятии

07:46 Происшествия

В Бурятии во время пожара во временном доме в Таксимо погибла женщина

07:45 Происшествия

В Бурятии бывший сожитель украл у женщины сумку с паспортом и деньгами

07:30 Экономика, бизнес

Проверка выявила вывод активов БайкалБанка на 4,2 миллиарда рублей

07:27 Общество

Новый график движения электричек запускает ВСЖД в это воскресенье, 11 декабря

07:04 Общество

Полковника Руслана Галицкого из Улан-Удэ, погибшего в Сирии, наградили посмертно орденом мужества

06:02 Общество

В Бурятии для профилактики ящура запретили ввоз сельхозживотных из Забайкальского края

06:00 Экономика, бизнес

В Бурятии решили почти в три раза увеличить объем господдержки малого и среднего бизнеса

05:50 Общество

Бурятстат приступил к обработке материалов сельхозпереписи

05:28 Экономика, бизнес

В Бурятии фирму за пряники с фразой «Денег нет, но вы держитесь!» наградили за лучший пиар

05:19 Экономика, бизнес

На ВСЖД отмечают увеличение объёма погрузки

05:15 Происшествия

В Бурятии супружеская пара ограбила собутыльника, инсценировав драку

05:12 Происшествия

В Улан-Удэ двое мужчин пытались перекинуть на территорию колонии наркотики и телефон

«« Декабрь 2016 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Редакция

08.12 10:39

Спасибо за информацию, авторство указали.

2012: шаман из Бурятии рассказал, будет ли конец света

лена

07.12 08:44

ни че не знает наше командование,пнули туда солдат  на пушечное мясо ,какгого-то асада защищать ,на хрен нам он нужен,путь дума воююет,

В Сирии погиб командир танковой воинской части из Улан-Удэ

Олег Кузнецов

06.12 03:40

Это фотография была сделана мною в Агинском бурятском округе Забайкальского края, вами взята с сайта Забайкальского краеведческого музея, где была размещена информация о моей фото выставке. Раз уж размещаете на своем сайте должны указать авторство

2012: шаман из Бурятии рассказал, будет ли конец света

Система Orphus