Погода

До 25 градусов выше нуля сегодня в Улан-Удэ, к вееру сильный ветер и пыльные бури

Выборы в Бурятии

Владимира Сактоева снова переизбрали ректором ВСГУТУ

Лесные пожары

Бурятию накрыло дымом от пожаров в соседних регионах

Будь бдителен

В Улан-Удэ мужчина на автомобиле вырвал сумку у женщины

Новости Азии

Иркутяне требуют прекратить строительство завода по розливу воды Байкала для Китая

День Победы

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в Улан-Удэ 4 и 6 мая

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

Народный Хурал отказал Счетной палате в увеличении штата

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо хүүгэдэй зунай амаралтада 6,4 млн. түхэриг мүнгэнэй нэмэри шэглүүлэгдэхэ болобо

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта travel-sochi.ru

Элүүржүүлгын лагерьнуудта хүүгэдэй амаралта эмхидхэлгэдэ нэмэри болгожо 6,4 млн. гаран түхэриг һомологдохо. Энээн тушаа хубилалта республикын бюджет тухай хуулида Арадай Хуралай апрелиин 24-эй сесси дээрэ оруулагдаа. Буряадай Һуралсалай болон эрдэм ухаанай министр Алдар Дамдиновай дуулгаһаар, 1 млн. түхэригынь хүүгэдые үдэрэй үнжэлгын гуримай лагерьнуудта амаруулгада шэглүүлэгдэхэ. Харин 5,3 млн. түхэриг хото городһоо гадаада элүүржүүлгын лагерьнуудые эмхихэлгэдэ гаргашалагдахаар хараалагдана.

Буряад орондо 2014 оной зунай хаһада 94 мянган үхибүү гэхэ гү, али 7-тойһоо 15-тай болотор наһанай  хүүгэдэй 90% -е амаруулхаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, Крымдэ амархаяа 300 үхибүүн республикэһээ эльгээгдэхэ гээд министр тэмдэглээ. Дамдиновай хэлэһээр,  «Артек тур» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай хамтаралтай тусхай хэлсээн энэ сагта баталагданхай юм ха. Тус эмхиин генеральна директорэй орлогшо Александр Рябинин Крым республикада хүүгэдэй, айл бүлөөрөө болон залуушуулай амаралта эмхидхэхэ талаар холбоо харилсаа тогтоохо зорилготойгоор урид ерэһэн байгаа гээд һануулая. Энэ жэл Крымай курортнууд 10-20 процентоор сэнгээ унагаанхай. Тэрээнэй хажуугаар, Москва – Симферополь хоорондын авиабиледүүд тэдхэмжэтэйгээр худалдагдаха. Жэшээнь, тиимэ билет 7,5-һаа 10 мянган түхэриг хүрэтэр мүнгөөр абажа боломоор. 21 үдэрэй амаралтын сэн 27-һоо 5 мянган түхэриг болотор зайтай байха.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
28.04.2017

05:39 Общество

В Бурятии смогли сфотографировать самку и котят снежного барса

05:22 Происшествия

Эксперты назвали возможные причины крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии

05:07 Экономика, бизнес

В Бурятии владельца неучтенного пункта приема древесины оштрафовали на 40 тысяч рублей

04:59 Общество

В Бурятии выявили больше ста нарушений при долевом строительстве

04:46 Общество

Бурятию накрыло дымом от пожаров в соседних регионах

04:37 Общество

В Бурятии мужчина пытался выдать сувенирные деньги за монеты царской эпохи

04:26 Общество

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в Улан-Удэ 4 и 6 мая

27.04.2017

21:42 Погода

До 25 градусов выше нуля сегодня в Улан-Удэ, к вееру сильный ветер и пыльные бури

12:31 Погода

В Бурятии местами небольшой дождь, ветер до 20 метров в секунду

12:17 Политика и власть

Народный Хурал отказал Счетной палате в увеличении штата

11:49 Город

Депутаты Горсовета подняли вопрос о расходах на городские пресс-службы

11:15 Политика и власть

Спикер Цырен Доржиев примет присягу у нового главы Бурятии вместо председателя Конституционного суда

11:10 Общество

Жителей Бурятии перед майскими праздниками предупреждают о клещах

11:01 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала отклонили законопроект о сокращении ВИП-пенсий

10:42 Политика и власть

Николай Будуев предложил депутатам Хурала Бурятии поддержать сокращение ВИП-пенсий, ему посоветовали начать с себя

10:37 Общество

Иркутская бабушка, рассуждающая о ситуации в стране, вызвала восторг пользователей Интернета

10:12 Общество

Количество браков увеличилось в Бурятии с начала года

09:34 Общество

В Бурятии снизилась рождаемость

09:05 Город

В Улан-Удэ проведут ярмарку для мигрантов

08:58 Культура

В Улан-Удэ презентовали книгу о герое Советского Союза Илье Балдынове

08:53 Общество

В Бурятии проживают более 10 тысяч ветеранов войны

07:57 Политика и власть

Депутат НХ РБ Михаил Гергенов о ВИП-пенсиях: вынужден буду пойти против решения фракции

07:51 Происшествия

В Бурятии подросток украл велосипед с выставочной площадки торгового центра

07:46 Город

В аэропорту Улан-Удэ задержали пассажира рейса из Москвы

07:29 Экономика, бизнес

В Бурятии фермеры могут бесплатно получить от 3 до 20 гектаров земли

07:14 Происшествия

В Улан-Удэ вор аккумуляторов пытался спрятаться от полицейских за грузовиком

07:00 Общество

В Бурятии женщина скиталась без жилья, пока брат разводил в ее комнате собак

06:58 Политика и власть

В Бурятии увеличили доплаты к пенсиям ВИП-пенсионеров от сельского хозяйства

06:57 Происшествия

В Забайкальском крае китаянка пыталась вывезти в нижнем белье 11 килограммов нефрита

06:49 Образование

В Улан-Удэ основной период сдачи ЕГЭ стартует 29 мая

«« Апрель 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
29
30
 
 
 
 
 
 
 

гость

26.04 10:07

Отремонтируйте ДК ЛВРЗ по новому проекту с расширением сцены и зала до 1000 мест и запросите здание у города как базу для театра, а то хилая самодеятельность будет там заниматься, да эстрадно- танцевально-цирковые номера студии "Пелея" выдавать за высокое искусство.

Какой ценой «Байкал» добивается всемирной славы, подробности

Миша

25.04 15:24

Спасателей представить к награде, рыбаков - к штрафу, чтоб неповадно было.

На Байкале оторвало льдину с рыбаками (Обновлено)

НеправДА

22.04 10:15

Посоветую всем работникам, аппарата Президента и Правительства РБ, членам НХ РБ, а так же сотрудников правоохранительных и надзорных органов занимающихся данной проблемой обманутых дольщиков, досконально изучить №214-ФЗ и всю судебную и юридическую практику. Прекратить крышевание данного "бизнеса". И не надо будет придумывать законы. Законодатель в лице ГД и СФ все нормы и диспозиции уже расписал в своих правовых актах и законах. Бес предел, обман, коррупция и бесчестите идёт от Вас самих. Если вы не прекратить обманывать самих себя и к тому же верить в собственное враньё вы приведёте свой же лектор ат, который когда-то отдал за вас свои голоса к социальному взрыву. В Республике есть достаточное количество здраво мыслящих специалистов экспертов знающих как разрешить эту проблему. Если разрешать эту проблему теми же людьми кто её преднамеренно создал результат будет предсказуемый.

Прокуратура Бурятии подала замечания на закон о долевом строительстве

Advokat

20.04 09:15

Поэтому я обычно советую сначала обращаться к юристам и уже с ними консльтироваться по поводу покупки.

Прокуратура Бурятии подала замечания на закон о долевом строительстве

Система Orphus