Погода

В Бурятии сегодня ночью до 35 мороза

Отопительный сезон

Рабочая группа МЧС Бурятии оценит ход отопительного сезона в Муйском районе

Последние новости по БайкалБанку

В Бурятии по факту банкротства БайкалБанка возбуждено уголовное дело, виновным грозит до шести лет

Будь бдителен

В Улан-Удэ мужчина украл дорогой телефон у собутыльницы

Новости Азии

Россия и Монголия согласовали сроки общественных слушаний по строительству ГЭС на Селенге

Новости на бурятском языке

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Парламентское обозрение

Подробности: В Бурятии намерены возродить училище олимпийского резерва

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо хүүгэдэй зунай амаралтада 6,4 млн. түхэриг мүнгэнэй нэмэри шэглүүлэгдэхэ болобо

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта travel-sochi.ru

Элүүржүүлгын лагерьнуудта хүүгэдэй амаралта эмхидхэлгэдэ нэмэри болгожо 6,4 млн. гаран түхэриг һомологдохо. Энээн тушаа хубилалта республикын бюджет тухай хуулида Арадай Хуралай апрелиин 24-эй сесси дээрэ оруулагдаа. Буряадай Һуралсалай болон эрдэм ухаанай министр Алдар Дамдиновай дуулгаһаар, 1 млн. түхэригынь хүүгэдые үдэрэй үнжэлгын гуримай лагерьнуудта амаруулгада шэглүүлэгдэхэ. Харин 5,3 млн. түхэриг хото городһоо гадаада элүүржүүлгын лагерьнуудые эмхихэлгэдэ гаргашалагдахаар хараалагдана.

Буряад орондо 2014 оной зунай хаһада 94 мянган үхибүү гэхэ гү, али 7-тойһоо 15-тай болотор наһанай  хүүгэдэй 90% -е амаруулхаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, Крымдэ амархаяа 300 үхибүүн республикэһээ эльгээгдэхэ гээд министр тэмдэглээ. Дамдиновай хэлэһээр,  «Артек тур» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай хамтаралтай тусхай хэлсээн энэ сагта баталагданхай юм ха. Тус эмхиин генеральна директорэй орлогшо Александр Рябинин Крым республикада хүүгэдэй, айл бүлөөрөө болон залуушуулай амаралта эмхидхэхэ талаар холбоо харилсаа тогтоохо зорилготойгоор урид ерэһэн байгаа гээд һануулая. Энэ жэл Крымай курортнууд 10-20 процентоор сэнгээ унагаанхай. Тэрээнэй хажуугаар, Москва – Симферополь хоорондын авиабиледүүд тэдхэмжэтэйгээр худалдагдаха. Жэшээнь, тиимэ билет 7,5-һаа 10 мянган түхэриг хүрэтэр мүнгөөр абажа боломоор. 21 үдэрэй амаралтын сэн 27-һоо 5 мянган түхэриг болотор зайтай байха.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

17 Марта 2016 г.

Буряад уласта квадроцикл болон саһан дээгүүр ябадаг унаануудай жолоодогшодые бэлдэлгын һургуули нээгдэжэ магад

Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой һургуули Шэнэ Элхиин һалбаринууд хоорондын техникумдэ нээгдэхэ һурагтай. Энээн тухай айлшаар бууһан Арадай Хуралай һунгамалнуудта тус техникумай зарлал Виктор Киреев мэдээсэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр нютагай засаг зургаанай талаһаа иимэ захил ороһон байна.

04 Декабря 2015 г.

Буряад Уласта «Байгалай онтохонууд» интернет-түсэл эрхилэгдэбэ

«Байкальские сказки» - «Байгалай онтохонууд» - «Baikal-tales» гэһэн мэдээсэлэй, соёл-һуралсалай шэнэ интернет-сайт Буряад орондо бии болобо. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Восток-Телеинформ» агенство энэ түсэл болбосоруулна. Түсэл зохёожо хүтэлэгшэ мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын генеральна директор Анжелика Мешковагай хөөрэһөөр, иимэ сайт байгуулха тухай һанаан үнихэнэй, үшөө буряад хэлэн дээрэ хүүгэдэй номуудые гаргажа байха үеһөө буйлуулагдажа байгаа. Айл бүхэндэ энэ сайт нээжэ үльгэр онтохонуудые хамтаараа уншажа байбал бултанай байдал нарижан һайжарха һэн. Олон үндэһэ яһатанай гуламта болохо Байгалай мужын оршондо энэ ябуулга илангаяа тааруу.

18 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ урид зүбшэгдэһэн байгаа.

14 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта Арадай Хуралай гурбан шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд элирбэ

Хоёр единорос, мүн нэгэ өөрыгөө дэбжүүлэгшэ Буряадай Арадай Хуралай шэнэ депутадууд боложо тодорбо. Һунгалтын онсо үдэртэ, сентябриин 13-да парламентада гурбан тойрогоор нэмэлтэ һунгалта үнгэрөө. Улас түрын Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин мэдээсэһээр, һунгалтанууд болбосон ёһоор үнгэрөө гээд тоологдожо, Арадай Хуралда сүлөө үлэһэн гурбан мандат эзэлэгдэбэ.

Лента новостей
08.12.2016

12:30 Политика и власть

БГСХА попросит объясниться Федора Бураева по фактам плагиата научной публикации

12:25 Общество

В Бурятии незадачливый вор был пойман с украденным товаром на выходе из магазина

12:00 Погода

В Бурятии сегодня ночью до 35 мороза

11:57 Происшествия

Житель Бурятии заманил шестилетнюю девочку в баню и изнасиловал

11:45 Экономика, бизнес

Гусиноозерская ГРЭС опровергла информацию о взрыве на станции

11:22 Политика

Подробности: В Бурятии намерены возродить училище олимпийского резерва

10:56 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ мужчина украл дорогой телефон у собутыльницы

10:44 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ курсанты автошколы подали в суд на несостоявшегося участника праймериз

10:29 Здравоохранение

В Бурятии врачи провели сложнейшую операцию по удалению опухоли на мозге пенсионера

10:17 Общество

В Бурятии намерены возродить училище олимпийского резерва

09:55 Экономика, бизнес

Рабочая группа МЧС Бурятии оценит ход отопительного сезона в Муйском районе

09:46 Образование

Глава Бурятии наградил молодых предпринимателей

09:40 Общество

Роспотребнадзор Бурятии предупреждает о мошенниках, которые работают от имени управления

09:20 Экономика, бизнес

Олег Сафонов: Бурятия «в нынешнем году не подвела Ростуризм» с кластерами

08:50 Экономика, бизнес

Руководитель Ростуризма назвал работу по развитию отрасли в Бурятии «достаточно активной»

08:40 Общество

Жители Бурятии могут поучаствовать в «Фестивале снежинок»

08:20 Происшествия

В Забайкалье китаец избил гранёным стаканом пассажирку поезда

08:15 Общество

В Иркутскую область прибыл медицинский поезд «Академик Фёдор Углов»

08:15 Политика и власть

Вячеслав Наговицын направил телеграмму родным и близким погибшего в Сирии полковника Руслана Галицкого

08:00 Общество

В Улан-Удэ стали известны новые подробности инцидента с поджогом пункта полиции в центре города

07:57 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала Бурятии обратятся к иркутским коллегам по поводу выравнивания тарифов в регионах

07:50 Общество

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

07:45 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщает о новом расписании движения электричек на 2016-2017 годы

07:44 Культура

В Улан-Удэ набирают студентов в школу актерского мастерства для съемок в комедии «Студвесна»

07:38 Общество

В Бурятии с 2012 года число детей-сирот снизилось на 53,5 процента

07:25 Спорт

В Бурятии стало известно, сколько денег получат спортивные федерации в 2017 году

07:15 Экономика, бизнес

ВСЖД разместило график движения электрички на участке Посольская – Мысовая 11 декабря

07:11 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала Бурятии утвердили повестку декабрьской сессии

07:00 Экономика, бизнес

Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

06:44 Общество

Российско-американский сферический фильм о Байкале покажут на Дубайском кинофестивале

«« Декабрь 2016 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Редакция

08.12 10:39

Спасибо за информацию, авторство указали.

2012: шаман из Бурятии рассказал, будет ли конец света

лена

07.12 08:44

ни че не знает наше командование,пнули туда солдат  на пушечное мясо ,какгого-то асада защищать ,на хрен нам он нужен,путь дума воююет,

В Сирии погиб командир танковой воинской части из Улан-Удэ

Олег Кузнецов

06.12 03:40

Это фотография была сделана мною в Агинском бурятском округе Забайкальского края, вами взята с сайта Забайкальского краеведческого музея, где была размещена информация о моей фото выставке. Раз уж размещаете на своем сайте должны указать авторство

2012: шаман из Бурятии рассказал, будет ли конец света

Система Orphus