Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В Улан-Удэ сегодня +16, возможен дождь, в этот день наши предки начинали готовить валенки на зиму

Выборы в Бурятии

В Улан-Удэ избирательные участки недоступны для инвалидов

Сельское хозяйство Бурятии

И камыш, и ветки, и крапиву: в Бурятии подняли вопрос об альтернативных кормах для скота

Лесные пожары

В Бурятии потушили пожары в Забайкальском нацпарке, новых пожаров не обнаружено

Будь бдителен

В Улан-Удэ возросло количество грабежей, краж телефонов и изнасилований

Новости Азии

Депутат Госдумы Алдар Дамдинов встретился с делегацией Монголии

Парламентское обозрение

«Лучше поздно, чем никогда»: В Народном Хурале выберут комитет, отвечающий за науку

Новости на бурятском языке | Главное

«Народная дружина» тухай хулиин проект түрүүшын уншалгаар абтаба

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта sao.mos.ru

Арадай Хуралай апрелиин сесси дээрэ олониитын эмхи журам сахилгада юрын эрхэтэдые хабаадуулха тухай хуулиин проект түрүүшын уншалгаар абтаба. Буряадай прокурорай түлөөлгэтэ болон гүйсэдхэхы зургаануудтай харилсаха талаар туһалагша Ирина Киселевагай мэдүүлһээр, тэрэ хууляар арад зоной «народно дружинануудай» эрхэ уялгнуудые гуримшуулагдаха зэргэтэй. Тэрээн зуура ямар аргаар бүридхэхэ, ямар шэглэлээр хүдэлүүлхэ тухай асуудалнууд тодорхойлогдохо болоно. Гадна, төөригдэһэн хүнүүдые бэдэрэлгэдэ һайн дуратаниие татаха заршам зохёогдохо жэшээтэй.

Дружинын гэшүүнэй олоной эмхи журам сахилгада хабаадалсаха үедөө наһа бараа һаань гү, али ехээр гэмтэжэ хохидоболынь, өөртэнь гү, али үгы һаа гэртэхиндэнь тусхай туһаламжа хараалгданхай. Парламентын сесси дээрэ тэрэ хуули һаял нэгэдэхи уншалгаар абтаа, гэхэтэй хамта үшөөл дутуу дунданууд олон. Илангаяа, мүнгөөр хангалтын асуудал хүсэд тайлбарилагдаагүй байһаниинь элиржэ гараа. Федеральна хуулиин ёһоор, дружиннигууд тусхай хубсаһаар, олоной транспортаар түлбэригүйгөөр ябаха эрхээр, амаралта тухай дүримөөр гэхэ мэтээр хангагдаһан байха зэргэтэй.

Буряад орондо олоной байра байдал хамгаалхаар шэглэлтэй арбаад эмхи бүридэл хүдэлдэг байна. Тэдэнэй ашаар полициин хүдэлмэрилэгшэдтэй хамта Улаан-Үдэдэ 3,5 мянган шахуу хуули эбдэгшэд баригдаа.  

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
24.08.2017

13:02 Экономика, бизнес

Сбербанк выдал более триллиона рублей розничных кредитов

11:50 Общество

«Лучше поздно, чем никогда»: В Народном Хурале выберут комитет, отвечающий за науку

11:29 Происшествия

В Бурятии спасатели по телефону вывели из леса заблудившуюся женщину

10:55 Происшествия

Жительница Бурятии украла у знакомой заготовки на зиму

10:45 Образование

Депутат Госдумы Алдар Дамдинов встретился с делегацией Монголии

10:38 Происшествия

Улан-удэнка, познакомившись с мужчиной около кафе, обокрала его в гостинице

10:24 Культура

Худрук Русского драматического театра из Улан-Удэ посвятит премьеру арестованному Кириллу Серебренникову

10:17 Здравоохранение

В Бурятии начали ставить прививки против гриппа

10:05 Общество

Улан-удэнец, снявший по поддельному паспорту полмиллиона рублей, получил 3,5 года условно

09:51 Город

В Улан-Удэ возросло количество грабежей, краж телефонов и изнасилований

09:37 Образование

Фоторепортаж: Руководитель Рособрнадзора проинспектировал вторую школу в Улан-Удэ

09:28 Общество

На границе с Монголией за неделю досмотрено 1770 кубометров лесоматериалов

09:24 Общество

В Бурятии ищут женщину и ее восьмилетнюю дочь

09:13 Происшествия

Троих улан-удэнцев поймали после переработки и употребления наркотиков

08:58 Здравоохранение

40 маленьких пациентов из Бурятии примут участие в «Операции Улыбка»

08:27 Образование

Частным детсадам Бурятии решено доплачивать из бюджета за каждого ребенка

08:19 Политика

Врио главы Бурятии завершил ознакомительный тур по районам

08:01 Общество

В Бурятии собирают деньги на строительство пандуса к дацану

07:20 Общество

127 тысяч рублей заплатила больница в Бурятии бывшей пациентке за неправильный диагноз

06:58 Общество

В Бурятии приостановили деятельность кафе «Степной кочевник»

06:48 Политика и власть

Алексей Цыденов завершил ознакомительные рабочие поездки по районам Бурятии

06:41 Общество

Следственный Комитет России проведет проверку по халатности врачей в Бурятии

06:14 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский авиазавод поставит три вертолета авиации спецназначения России

06:06 Общество

«По дороге декабристов»: В Бурятии откроют новый туристический маршрут

05:47 Общество

В Бурятии прошла детская экологическая экспедиция при поддержке СУЭК

05:35 Политика и власть

Врио главы Бурятии в очередной раз попросили построить мост

05:16 Политика и власть

Врио главы Бурятии встретился с генеральным директором АО «Читаэнергосбыт»

04:45 Происшествия

В Бурятии потушили пожары в Забайкальском нацпарке, новых пожаров не обнаружено

02:56 Погода

В Улан-Удэ сегодня +16, возможен дождь, в этот день наши предки начинали готовить валенки на зиму

02:40 Происшествия

В Бурятии обнаружили захоронение вакцины против ящура, заведено уголовное дело

«« Август 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Борис

16.08 10:36

Только после статьи вышли на уборку городские власти ....правда убрались только со стороны лестницы ...другую часть забыли ...;))))

Житель Улан-Удэ возмущен многолетней свалкой в самом центре города

Вера Николаевна

15.08 14:12

Если не говорят результаты конкретно по каждому производителю,значит это кому-то нужно...А что покупает и ест покупатель никого не интересует.

В Бурятии один из девяти образцов тушёнки соответствует ГОСТу

виктор

10.08 12:09

К сожалению в давние времена выполненные тампонажные работы не устранили накопление воды на дне карьера.трубки МИР

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Людмила

10.08 09:07

Этого выходца из Бурятии надо выпороть публично за это интервью. Как можно делать вывод о том, что четверо горняков "скорее всего погибли". Да и Восток-Телеинформ зачем публикует бред. Ведь, как официальные источники, так и неофициальные подтверждают, что местоположение пропавших горняков найдено на уровнях -210 и -310. Я на сайте ОК в группе "мирный" ищу и публикую материалы о благополучных исходах аварий на шахтах разных стран. Шахтеры выживали и после 6, 17, 23 дней заточения под землей, и без воды, и стоящие по пояс в холодной воде.

Выходец из Бурятии рассказал, как идет спасение шахтеров в Якутии

Система Orphus