Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

Молодые ученые Бурятии - научное поколение или современные предприниматели, обсудили в Народном Хурале

Погода

В Бурятии в МЧС предупреждает о гололедице на дороге и тонком льде на водоемах

Выборы в Бурятии

В Бурятии выбрали кандидатов на опустевшее кресло депутата Народного Хурала

Будь бдителен

В Бурятии мужчину, заступившегося за женщину, приговорили к 9 годам

Новости Азии

Жители побережья Байкала высказались резко против строительства монгольских ГЭС

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

Алексей Фишев о выдвижении в парламент Бурятии: политических амбиций у меня нет

Новости на бурятском языке | Главное

«Народная дружина» тухай хулиин проект түрүүшын уншалгаар абтаба

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта sao.mos.ru

Арадай Хуралай апрелиин сесси дээрэ олониитын эмхи журам сахилгада юрын эрхэтэдые хабаадуулха тухай хуулиин проект түрүүшын уншалгаар абтаба. Буряадай прокурорай түлөөлгэтэ болон гүйсэдхэхы зургаануудтай харилсаха талаар туһалагша Ирина Киселевагай мэдүүлһээр, тэрэ хууляар арад зоной «народно дружинануудай» эрхэ уялгнуудые гуримшуулагдаха зэргэтэй. Тэрээн зуура ямар аргаар бүридхэхэ, ямар шэглэлээр хүдэлүүлхэ тухай асуудалнууд тодорхойлогдохо болоно. Гадна, төөригдэһэн хүнүүдые бэдэрэлгэдэ һайн дуратаниие татаха заршам зохёогдохо жэшээтэй.

Дружинын гэшүүнэй олоной эмхи журам сахилгада хабаадалсаха үедөө наһа бараа һаань гү, али ехээр гэмтэжэ хохидоболынь, өөртэнь гү, али үгы һаа гэртэхиндэнь тусхай туһаламжа хараалгданхай. Парламентын сесси дээрэ тэрэ хуули һаял нэгэдэхи уншалгаар абтаа, гэхэтэй хамта үшөөл дутуу дунданууд олон. Илангаяа, мүнгөөр хангалтын асуудал хүсэд тайлбарилагдаагүй байһаниинь элиржэ гараа. Федеральна хуулиин ёһоор, дружиннигууд тусхай хубсаһаар, олоной транспортаар түлбэригүйгөөр ябаха эрхээр, амаралта тухай дүримөөр гэхэ мэтээр хангагдаһан байха зэргэтэй.

Буряад орондо олоной байра байдал хамгаалхаар шэглэлтэй арбаад эмхи бүридэл хүдэлдэг байна. Тэдэнэй ашаар полициин хүдэлмэрилэгшэдтэй хамта Улаан-Үдэдэ 3,5 мянган шахуу хуули эбдэгшэд баригдаа.  

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
23.03.2017

12:56 Экономика, бизнес

Жители побережья Байкала высказались резко против строительства монгольских ГЭС

11:43 Культура

Девушек из Бурятии приглашают на конкурс «Мисс Молодежь»

11:37 Общество

Алексей Фишев о выдвижении в парламент Бурятии: политических амбиций у меня нет

11:35 Происшествия

В центре Улан-Удэ водитель «Рено» сбил стоявшую на остановке девочку

11:27 Экономика, бизнес

На круглом столе в Бурятии обсудили вопросы тарифообразования

10:58 Эко-Новости

Сергей Шапхаев о ГЭС в Монголии: Цунами высотой в сотню метров может смыть села в Бурятии

10:58 Политика и власть

В Бурятии выбрали кандидатов на опустевшее кресло депутата Народного Хурала

10:45 Образование

Росгвардия набирает в свои вузы выпускников школ Бурятии

09:48 Происшествия

В Улан-Удэ в очередной раз напали на таксиста

09:38 Образование

В Бурятии стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

09:31 Общество

В Бурятии смертность от туберкулеза сократилась в 4,5 раза

08:45 Общество

В Улан-Удэ труп пенсионера пролежал в квартире две недели

08:21 Культура

Солист бурятского театра Ариунбаатар Ганбаатар поборется за звание лучшего молодого певца мира

07:45 Происшествия

В Улан-Удэ мужчина-домработник обокрал пенсионера

07:15 Общество

В Бурятии нашли сбежавших из центра помощи подростков

07:13 Политика и власть

Врио главы Бурятии решил проблему открытия спортивного центра в Северомуйске

07:05 Культура

Диана Гурцкая поддержала девочку из Бурятии на федеральном конкурсе талантов

06:29 Общество

Россельхознадзор просит жителей Бурятии сообщать о некачественных семенах

06:19 Происшествия

В детском саду Улан-Удэ нашли неизвестную крупу

06:16 Политика и власть

Северобайкальцы попросили у Алексея Цыденова врачей по программе «Земский доктор»

06:03 Политика и власть

Врио главы Бурятии обсудил с японцами строительство мусоросжигательного завода в Улан-Удэ

05:28 Политика и власть

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов занял первое место в рейтинге губернаторов Сибири

05:12 Общество

В Бурятии начали закрывать ледовые переправы

05:11 Экономика, бизнес

Сбербанк предоставил компании CARCADE кредитную линию для автолизингового финансирования

05:10 Происшествия

Накануне вечером в Бурятии произошло землетрясение

04:57 Происшествия

В Бурятии автомобиль сбил пьяного, выскочившего на проезжую часть

04:54 Происшествия

В Улан-Удэ сбили третьеклассника, мальчик госпитализирован с переломом

04:34 Экономика, бизнес

В Бурятии завели уголовное дело на директора коммунальной организации, не выплачивавшего зарплату работникам

04:15 Общество

СУСК Бурятии рассказал подробности захвата полицейского и попытки побега заключенных

04:09 Общество

В Бурятии женщину, наварившую гашиш, привлекли к ответственности

«« Март 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Елена Выговская

23.03 10:59

По программе Земский доктор вероятнее всего специалисты  будут приглашены в Северобайкальский район, на город программа не распространяется, так как программа действует только для сельских местностей и поселков.

Северобайкальцы попросили у Алексея Цыденова врачей по программе «Земский доктор»

Николай

22.03 19:02

ВСЕ ПРАВИЛЬНО, СЛИШКОМ МНОГО МНОГО НА СЕБЯ БЕРУТ ЭТИ уполномоченные.  И таких факторов далеко не мало, ВЫБИВАЯ ИЗ ТЕХ КОГО НЕ НАДО!!! ПРИКРЫВАЯ СВОЕ  НИЖНЕЕ ЧАСТЬ ТЕЛА, ИЛИ СПЕЦИАЛЬНО. ОЧЕНЬ МНОГО СЛУЧАЕВ С ЭЛЕКТРОШКОКЕРОМ. ПОЧЕМУ ЖЕ НЕТ НАКАЗАНИЯ. НУ И ЧТО ЧТО ОН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОНА, ДАК ТЫ РАЗБЕРИСЬ СНАЧАЛА ПА.......ЛА А ПОТОМ КАЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ...

В Бурятии полицейский пытал подростка электрошокером

Арслан

22.03 13:16

Сколько реки из Россий течуться в Северно ледовитый океан. Сколько там в реке ГЭС-ий. Северно ледовитый океан это международный (Канад, Грийнланд, Исланд, Норвегия) океан.

Артур Алибеков: Россия должна предложить Монголии альтернативы строительству ГЭС

Мила

22.03 11:00

О, отлично))
А я могу забрать свой fan-id вместе с папиным и брата?
Они работают просто и им некогда ехать за ним(
Что мне для этого нужно?

Первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA – 2017 поступила в Бурятии

Система Orphus