Погода

В Улан-Удэ сегодня +22, отмечается День пожарной охраны

Выборы в Бурятии

Владимира Сактоева снова переизбрали ректором ВСГУТУ

Лесные пожары

В Бурятии погорельцев поселка Черемушки разместили в отеле

Будь бдителен

В Бурятии на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» снова запустили "умные" камеры

Новости Азии

В Улан-Удэ пройдет автоквест в защиту Байкала

День Победы

В Улан-Удэ стартует акция «Георгиевская ленточка»

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

В Народном Хурале отклонили законопроект о сокращении ВИП-доплат, подробности

Новости на бурятском языке | Главное

«Народная дружина» тухай хулиин проект түрүүшын уншалгаар абтаба

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта sao.mos.ru

Арадай Хуралай апрелиин сесси дээрэ олониитын эмхи журам сахилгада юрын эрхэтэдые хабаадуулха тухай хуулиин проект түрүүшын уншалгаар абтаба. Буряадай прокурорай түлөөлгэтэ болон гүйсэдхэхы зургаануудтай харилсаха талаар туһалагша Ирина Киселевагай мэдүүлһээр, тэрэ хууляар арад зоной «народно дружинануудай» эрхэ уялгнуудые гуримшуулагдаха зэргэтэй. Тэрээн зуура ямар аргаар бүридхэхэ, ямар шэглэлээр хүдэлүүлхэ тухай асуудалнууд тодорхойлогдохо болоно. Гадна, төөригдэһэн хүнүүдые бэдэрэлгэдэ һайн дуратаниие татаха заршам зохёогдохо жэшээтэй.

Дружинын гэшүүнэй олоной эмхи журам сахилгада хабаадалсаха үедөө наһа бараа һаань гү, али ехээр гэмтэжэ хохидоболынь, өөртэнь гү, али үгы һаа гэртэхиндэнь тусхай туһаламжа хараалгданхай. Парламентын сесси дээрэ тэрэ хуули һаял нэгэдэхи уншалгаар абтаа, гэхэтэй хамта үшөөл дутуу дунданууд олон. Илангаяа, мүнгөөр хангалтын асуудал хүсэд тайлбарилагдаагүй байһаниинь элиржэ гараа. Федеральна хуулиин ёһоор, дружиннигууд тусхай хубсаһаар, олоной транспортаар түлбэригүйгөөр ябаха эрхээр, амаралта тухай дүримөөр гэхэ мэтээр хангагдаһан байха зэргэтэй.

Буряад орондо олоной байра байдал хамгаалхаар шэглэлтэй арбаад эмхи бүридэл хүдэлдэг байна. Тэдэнэй ашаар полициин хүдэлмэрилэгшэдтэй хамта Улаан-Үдэдэ 3,5 мянган шахуу хуули эбдэгшэд баригдаа.  

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
30.04.2017

16:04 Актуально

В Народном Хурале отклонили законопроект о сокращении ВИП-доплат, подробности

08:21 Политика и власть

В Бурятии погорельцев поселка Черемушки разместили в отеле

05:50 Здравоохранение

Как вести себя при задымлении воздуха

05:47 Происшествия

В Бурятии любители шашлыка стали виновниками крупного лесного пожара

05:22 Город

В Улан-Удэ горела Верхняя Березовка

05:09 Город

В Улан-Удэ пройдет автоквест в защиту Байкала

04:30 Территории

В Бурятии действует 20 лесных пожаров

03:47 Общество

Сантехник из Улан-Удэ в третий раз победил в «Своей игре» на НТВ

03:31 Общество

Вконтакте заблокировал «Аноним03»

03:03 Политика и власть

Путин поручил помочь пострадавшим от пожара в Бурятии

02:55 Погода

В Улан-Удэ сегодня +22, отмечается День пожарной охраны

02:07 Общество

В Бурятии главу сгоревшего поселения подозревают в халатности

29.04.2017

16:51 Политика

В Бурятии прошла очередная сессия Народного Хурала, подробности

16:10 Общество

В Бурятии пострадавшим от пожара в селе Черемушки выделят материальную помощь

15:57 Политика и власть

Владимир Пучков отправил главу Роспотребнадзора Бурятии жить вместе с погорельцами Черемушек

10:39 Общество

Алексей Цыденов высоко оценил мужество людей, защищавших от огня село Черемушки в Бурятии

10:32 Происшествия

Виновником пожара, из-за которого сгорело село Черемушки в Бурятии, мог стать рыбак

10:12 Общество

В Улан-Удэ сегодня пройдёт благотворительный марафон в помощь жителям сгоревших Черемушек

08:10 Город

В Улан-Удэ прошел субботник

08:03 Общество

Врио главы Бурятии обратился к населению по поводу ЧС

07:40 Политика и власть

В Бурятии подписан указ о введении режима ЧС

07:23 Происшествия

В Бурятии за сутки выросло вдвое число лесных пожаров, горит Тункинский нацпарк

07:09 Политика и власть

Глава МЧС России вместе с врио Бурятии облетели на вертолете пожароопасные участки Бурятии

06:47 Экономика, бизнес

В полигоне Улан-Удэ сегодня, в день городского субботника, мусор принимают бесплатно

06:29 Общество

В Улан-Удэ стартует акция «Георгиевская ленточка»

06:22 Погода

В Бурятии сохранится жаркая погода, до 22 градусов выше нуля

05:25 Политика и власть

Мэр Улан-Удэ отчитался о пяти миллионах рублей доходов за 2016 год

05:01 Общество

В Бурятии собирают вещи для погорельцев из села Черемушки на Котокеле

04:52 Происшествия

Более 6 тысяч человек тушат пожары в сибирских регионах

04:40 Происшествия

В СФО из-за природных пожаров ввели режим ЧС, в Бурятии и Иркутской области наращивают группировку

«« Май 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Тимофей Иванов

30.04 05:55

Правильное решение! Анонимов в сети быть не должно. Чай не 37-й год. Зачем поощрять завистников, трусов, бездельников, изливающих свой яд?

Вконтакте заблокировал «Аноним03»

виктор

30.04 04:45

Считаю,что по состоянию на 28.05.17г. это самое удачное назначение Алексея Самбуевича.
Балта Балданович настоящий государственник и присущие ему истинный патриотизм и высокое чувство ответственности помогут эффективно решать стоящие перед республикой задачи.

Представитель МИД России в Улан-Удэ перешел на работу в правительство Бурятии

джон

28.04 18:40

приказ о запрете ловли хариуса в устья рек бурятии .в 2012-2016 было можно .....................

В Бурятии установили сроки запрета на рыбалку в весенне–летний период

гость

26.04 10:07

Отремонтируйте ДК ЛВРЗ по новому проекту с расширением сцены и зала до 1000 мест и запросите здание у города как базу для театра, а то хилая самодеятельность будет там заниматься, да эстрадно- танцевально-цирковые номера студии "Пелея" выдавать за высокое искусство.

Какой ценой «Байкал» добивается всемирной славы, подробности

Система Orphus