Погода

В Бурятии в пятницу сохранится неустойчивая погода, снег и морозы

Отопительный сезон

Иркутскэнерго получило паспорт готовности к отопительному сезону

Сельское хозяйство Бурятии

Зампред по АПК правительства Бурятии: Мы неравнодушны к развитию АПК нашей республики

Последние новости по БайкалБанку

«Дыра» в бюджете БайкалБанка превышает шесть миллиардов рублей

Будь бдителен

В Улан-Удэ студенту грозит тюрьма за кражу аккумулятора из спортивного магазина

Новости Азии

Циклон из Монголии принесет в Бурятию резкое похолодание

Новости на бурятском языке

Улаан-Үдэдэ Арадай Хуралай амаралтын һүүлээрхи түрүүшын ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Парламентское обозрение

Депутаты Хурала о программе социально-экономического развития Бурятии за пять лет: стабильности нет

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо моногородтохи олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ налогой хүнгэлэлтэ хараалагдаба.

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта vmurmanske.ru

Республикын моногородуудай дэбисхэр дээрэ үйлэдбэриин ажал үүсхөөшэ хубиин олзо эрхилэгшэдтэ, мүн  бусадшье инвесторнуудта эд зөөриин болон олзо оршын налогой 4,5 процентын хүнгэлэлтэ хараалһан хуулиин проект һая баталагдаба. Моно-город гээшэмнай ори ганса үйлэдбэриин эмхи тойрон бодоһон тосхон, хото мүн гээд ойлгосотой.

Буряадай Промышленностиин ба худалдаа наймаанай министр Александр Гребенщиковай апрелиин 24-дэ Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ элидхэһэнэй ёһоор, энэ мэтэ хэмжээ ябуулганууд эд буйлуулгын болоод нарин технологиин үйлэдбэринүүдэй хүгжэлтэ эршэдүүлхэ жэшээтэй. Тэрэ тоодо анхан хүдэлжэ байгааша предприятинуудые  һэргээжэ магад. Тиин республика руу инвестици таталгые, ажалайшье шэнэ һууринуудые бии болгон дэлгэрүүлхые баадхаха аабза. Гадна, хүн зоной байра байдалай бэрхэшээлнүүдые усадхалгын аша туһада, аймаг нютагай экономико тогтонижоруулха хэрэгтэ өөрсэ үрэнүүдээ асархань лабтай.  

Буряад республикын моно-хотонуудые хүгжөөлгын программанууд гүрэн түрын талаһаа али зэргын туһаламжада хүртэжэ магад гэһэн хараатайгаар тус тустаа федеральна зиндаагай министерстэнүүдэй үзэмжэдэ шэглүүлэгдэхэнь гэжэ  2013 оной декабрь һарада дуулгаа бэлэйбди. Энээн мэтэ ажаябуулганууд дахяад эрхилэгдэхэнь. Мүнөөдэрэй байдалаар, республикын моно-хотонуудай тоодо Гусиноозерск, Северобайкальск, Селенгинск, Каменск, Закаменск хотонууд, Сагаан Нуур, Зэдэ, Таловка, Окино-Ключи тосхонгууд оролсоно.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

17 Марта 2016 г.

Буряад уласта квадроцикл болон саһан дээгүүр ябадаг унаануудай жолоодогшодые бэлдэлгын һургуули нээгдэжэ магад

Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой һургуули Шэнэ Элхиин һалбаринууд хоорондын техникумдэ нээгдэхэ һурагтай. Энээн тухай айлшаар бууһан Арадай Хуралай һунгамалнуудта тус техникумай зарлал Виктор Киреев мэдээсэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр нютагай засаг зургаанай талаһаа иимэ захил ороһон байна.

04 Декабря 2015 г.

Буряад Уласта «Байгалай онтохонууд» интернет-түсэл эрхилэгдэбэ

«Байкальские сказки» - «Байгалай онтохонууд» - «Baikal-tales» гэһэн мэдээсэлэй, соёл-һуралсалай шэнэ интернет-сайт Буряад орондо бии болобо. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Восток-Телеинформ» агенство энэ түсэл болбосоруулна. Түсэл зохёожо хүтэлэгшэ мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын генеральна директор Анжелика Мешковагай хөөрэһөөр, иимэ сайт байгуулха тухай һанаан үнихэнэй, үшөө буряад хэлэн дээрэ хүүгэдэй номуудые гаргажа байха үеһөө буйлуулагдажа байгаа. Айл бүхэндэ энэ сайт нээжэ үльгэр онтохонуудые хамтаараа уншажа байбал бултанай байдал нарижан һайжарха һэн. Олон үндэһэ яһатанай гуламта болохо Байгалай мужын оршондо энэ ябуулга илангаяа тааруу.

18 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ урид зүбшэгдэһэн байгаа.

14 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта Арадай Хуралай гурбан шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд элирбэ

Хоёр единорос, мүн нэгэ өөрыгөө дэбжүүлэгшэ Буряадай Арадай Хуралай шэнэ депутадууд боложо тодорбо. Һунгалтын онсо үдэртэ, сентябриин 13-да парламентада гурбан тойрогоор нэмэлтэ һунгалта үнгэрөө. Улас түрын Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин мэдээсэһээр, һунгалтанууд болбосон ёһоор үнгэрөө гээд тоологдожо, Арадай Хуралда сүлөө үлэһэн гурбан мандат эзэлэгдэбэ.

Лента новостей
20.10.2016

11:40 Общество

В Бурятии работника Гусиноозерской ГРЭС убило выскочившее стопорное кольцо

11:26 Погода

В Бурятии в пятницу сохранится неустойчивая погода, снег и морозы

11:13 Город

В день рождения КВН в Улан-Удэ пошутят на бурятском языке

11:06 Общество

В Иркутской области, несмотря на снег, продолжают гореть торфяники

10:59 Общество

В Бурятии невесте пришлось выйти замуж с синяками и зашитой губой

10:45 Общество

В Бурятии девушке, родившей в тюрьме, отсрочили наказание на 14 лет

10:34 Происшествия

В Забайкалье десятилетний мальчик спас годовалую сестру из горящего дома

10:21 Культура

В Улан-Удэ споет уроженка Канзас-Сити, джаз-дива Sweet Baby J’ai

09:37 Общество

Сибирские спасатели предупреждают о гололеде на дорогах и дают советы водителям

09:27 Общество

В Бурятии с начала года произошло 153 поджога имущества

09:22 Общество

На Байкале и реках Бурятии завершается навигационный период

09:12 Общество

В Улан-Удэ житель Верхней Березовки построил забор поперек соседнего участка

08:59 Общество

В Бурятии на 23-летнюю мать, попавшую летом под поезд с маленькими детьми, завели два уголовных дела

08:46 Общество

Играли на путях: две тысячи детей поймали на железной дороге в Сибири сотрудники транспортной прокуратуры

08:37 Экономика, бизнес

В Бурятии, кроме Байкальской гавани, развивают туристические кластеры, куда направлено 290 миллионов рублей

08:11 Город

В реанимацию БСМП доставили мальчика, упавшего со школьного чердака

08:10 Происшествия

В Бурятии за сутки произошло пять пожаров, сообщает МЧС

08:02 Общество

В Бурятии полиция задержала преступника, находившегося в федеральном розыске

07:48 Общество

В Бурятии судебные приставы взыскали моральный вред за испорченную свадьбу

07:27 Экономика, бизнес

В Бурятии за пять лет увеличилось поголовье овец, КРС и свиней, но сократилось количество лошадей

07:21 Происшествия

В Бурятии водитель «Хонды» насмерть сбил пенсионера

07:17 Общество

Жители Бурятии получат налоговые уведомления по электронной почте

06:32 Экономика, бизнес

Зампред по АПК правительства Бурятии: Мы неравнодушны к развитию АПК нашей республики

06:25 Происшествия

В Улан-Удэ студенту грозит тюрьма за кражу аккумулятора из спортивного магазина

05:58 Общество

В Бурятии утвердили новую кадастровую стоимость недвижимости

05:29 Происшествия

В Бурятии поймали вора-карманника, промышлявшего в автобусах

05:24 Территории

В Тункинском районе Бурятии ветеринаров забыли привить от сибирской язвы

05:23 Общество

Бурятэнерго сокращает сроки заключения договоров техприсоединения

05:12 Общество

Житель Бурятии после десяти дней запоя «заминировал» железную дорогу

05:09 Общество

В Бурятии опекун присвоила деньги подростка

«« Октябрь 2016 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Zinaida

15.10 21:40

у меня трое приемных детей..мамаша их купила на мат капитал комнату...живет там..а дети не имеют вообще регистрации..подала заявление в милицию..отказали возбуждать дело..якобы не нашли мошенничества...а тут ерунда ..просто надо было статистику не нарушать...

В Бурятии женщину обязали вернуть незаконно полученный материнский капитал

Роман

15.10 13:52

Если кому-то интересно, расскажу как мы решили "проблему горячей воды":

У нас стоит Супер Душ, и мы на стояке горячую воду перекрыли. Шестой месяц держим г.воду перекрытой, с момента возобновления её подачи. Выглядит этот Супер Душ как лейка от душа, только в 2,5 раза больше. Вместо душевой лейки прикручивается к шлангу и крепится на душевой стойке. На даче такой же Душ греет воду от бочки находящейся немного выше него. Т.е. вода из бочки течёт в Душ самотёком, поднимает мембрану с расположенной на ней группой контактов, контакты замыкаются и на нагрев.элемент подаётся питание, а из душа начинает течь горячая вода. Главное, чтобы душ был заземлён и подключен через диф.автомат, обычно так для любого водоногревателя делается, т.е. в плане подключения нет ничего нового.
Выходит хорошо и комфортно можно мыться без водопровода или бани!
Я пришёл к выводу, что дешевле пользоваться холодной водой, нагревая её током в Супер Душе, чем платить за горячую.
Цена, как для такого эффективного водонагревателя, вполне доступна, а хорошую сборку и качество используемых материалов трудно не заметить, сразу видно - устройство фирменное.
Хочу отметить одну особенность:
Нагревательный элемент Душа, так же как и обыкновенная лампочка, предназначен для простой замены в домашних условиях - принцип замены аналогичен. Элемент нагрева для замены, можно купить отдельно, там же, где и устройство. Тип элемента нагрева спиральный и за 6 месяцев на нём необразовалось накипи. А  воду греет и струи создаёт на очень высоком уровне. Душем приятно пользоваться, каждый раз думаю: "Какая же, по всем параметрам, прикольная штуковина!".
Их в Бразилии вроде делают, точно не помню, но в интернете найти можно.

Массовые отключения: В Улан-Удэ еще 6,5 тысяч человек могут лишиться горячей воды за долги

Ангелина Петровна

15.10 10:05

Как приятно, что наконец то уделили внимание водителям маршрутного такси. Устроили для них конкурсы. Мы , а это наша семья и все наши родственники  благодарны водителю маршрутного такси №29 Сергею. За его отзывчивость, внимание, понимание В настоящее время таких людей очень мало.Здоровья тебе и всей твоей семье. Больших тебе успехов и победы в конкурсе.

Власти Улан-Удэ запретили гей-парад, ЛГБТ подали в суд на мэрию

Бо

13.10 09:54

Я прямо в отделении Сбера подавал заявку, одобрили через три дня право на жильё, а раньше конечно это всё дольше длилось.

В Бурятии сделки с недвижимостью перевели в онлайн

Система Orphus