Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

Молодые ученые Бурятии - научное поколение или современные предприниматели, обсудили в Народном Хурале

Погода

В Улан-Удэ сегодня плюс 8, сегодня день рождения Колы и Тележный день

Выборы в Бурятии

В Бурятии «Единая Россия» утвердила результаты предварительных праймериз по выборам на депутатское кресло

Будь бдителен

В Бурятии проводится проверка в отношении сотрудника полиции

Новости Азии

Дети с ДЦП из Бурятии смогут получить лечение в клиниках Китая

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

В Бурятии «Единая Россия» утвердила результаты предварительных праймериз по выборам на депутатское кресло

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо моногородтохи олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ налогой хүнгэлэлтэ хараалагдаба.

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта vmurmanske.ru

Республикын моногородуудай дэбисхэр дээрэ үйлэдбэриин ажал үүсхөөшэ хубиин олзо эрхилэгшэдтэ, мүн  бусадшье инвесторнуудта эд зөөриин болон олзо оршын налогой 4,5 процентын хүнгэлэлтэ хараалһан хуулиин проект һая баталагдаба. Моно-город гээшэмнай ори ганса үйлэдбэриин эмхи тойрон бодоһон тосхон, хото мүн гээд ойлгосотой.

Буряадай Промышленностиин ба худалдаа наймаанай министр Александр Гребенщиковай апрелиин 24-дэ Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ элидхэһэнэй ёһоор, энэ мэтэ хэмжээ ябуулганууд эд буйлуулгын болоод нарин технологиин үйлэдбэринүүдэй хүгжэлтэ эршэдүүлхэ жэшээтэй. Тэрэ тоодо анхан хүдэлжэ байгааша предприятинуудые  һэргээжэ магад. Тиин республика руу инвестици таталгые, ажалайшье шэнэ һууринуудые бии болгон дэлгэрүүлхые баадхаха аабза. Гадна, хүн зоной байра байдалай бэрхэшээлнүүдые усадхалгын аша туһада, аймаг нютагай экономико тогтонижоруулха хэрэгтэ өөрсэ үрэнүүдээ асархань лабтай.  

Буряад республикын моно-хотонуудые хүгжөөлгын программанууд гүрэн түрын талаһаа али зэргын туһаламжада хүртэжэ магад гэһэн хараатайгаар тус тустаа федеральна зиндаагай министерстэнүүдэй үзэмжэдэ шэглүүлэгдэхэнь гэжэ  2013 оной декабрь һарада дуулгаа бэлэйбди. Энээн мэтэ ажаябуулганууд дахяад эрхилэгдэхэнь. Мүнөөдэрэй байдалаар, республикын моно-хотонуудай тоодо Гусиноозерск, Северобайкальск, Селенгинск, Каменск, Закаменск хотонууд, Сагаан Нуур, Зэдэ, Таловка, Окино-Ключи тосхонгууд оролсоно.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
29.03.2017

11:58 Общество

В Бурятии проводится проверка в отношении сотрудника полиции

11:42 Политика и власть

В Бурятии «Единая Россия» утвердила результаты предварительных праймериз по выборам на депутатское кресло

11:38 Экономика, бизнес

В Иркутске обсудили актуальные задачи железнодорожного транспорта

11:33 Экономика, бизнес

В Бурятии штрафы за нарушения земельного законодательства могут перейти муниципалитетам

11:25 Политика и власть

Коммунист Вячеслав Мархаев прокомментировал заявление Миронова о едином кандидате от оппозиции в Бурятии

11:20 Образование

В Бурятии досрочные ЕГЭ по химии и истории прошли без нарушений

11:16 Экономика, бизнес

Благодаря Сбербанку предприниматели стали получать электронную подпись за пять минут

11:06 Здравоохранение

Дети с ДЦП из Бурятии смогут получить лечение в клиниках Китая

10:27 Образование

Фракция КПРФ в Народном Хурале Бурятии предлагает пересмотреть систему оплаты труда учителей

10:14 Культура

Улан-Удэнский рэпер Хаски занял первую строчку в хит-параде MTV

09:38 Политика и власть

Уехавшая из Бурятии Оксана Чебунина может стать председателем по тарифам и ценам в Карелии

09:07 Общество

Видео из Бурятии, посвященное международной акции «Час Земли», заняло первое место WWF

08:55 Общество

На Байкале состоялся экологический ледовый переход «Шаг в чистое будущее»

08:19 Происшествия

В Улан-Удэ из-за подозрительного мешка оцепили автовокзал

07:57 Политика и власть

Коммунист Вячеслав Мархаев может стать единым кандидатом от оппозиции на выборах главы Бурятии

07:30 Общество

Долой ВИП-пенсии: Николай Будуев подал в суд с требованием отменить золотые парашюты

07:15 Происшествия

В Улан-Удэ студент после попытки сделать селфи на мосту скончался от удара током

07:10 Происшествия

В Улан-Удэ задержали подростка с другом, подозреваемых в двойном грабеже

06:40 Общество

В больнице Бурятии, где из окна выпала пенсионерка, снимут ручки с окон и поставят решетки

06:27 Общество

Роспотребнадзор продлит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

06:24 Здравоохранение

У жителей Бурятии появится возможность проконсультироваться с московскими врачами

06:16 Образование

Школьникам Бурятии организуют экскурсии на подстанции МРСК

06:09 Общество

Бурят-монгольский зурхай с 29 марта по 4 апреля

06:03 Общество

В психоневрологическом диспансере Улан-Удэ организовали учебный пожар

05:55 Образование

В Улан-Удэ пройдет конкурс бурятского языка среди представителей не бурятской национальности

05:47 Общество

В Бурятии наркомана лишили через суд водительских прав

05:25 Регионы СФО

В Иркутской области из-за вспышки африканской чумы у населения изъяли 1053 свиньи

05:20 Политика и власть

В Бурятии хотят увеличить число лесных инспекторов

05:07 Происшествия

В Улан-Удэ ищут молодых людей, укравших штаны в магазине спорттоваров

04:55 Политика и власть

Перспективы развития теплоэнергетического комплекса рассмотрят на очередной сессии Хурала

«« Март 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
30
31
 
 

Опрос

  1. Будете ли Вы пользоваться мобильным приложением Интернет-магазин Мегатитан?

Сказка

24.03 06:43

хахах видимо везде кроме Главпочтамта, там он сломан уже больше полугода

Почта России внедряет электронные очереди в отделениях Улан-Удэ

Иван

24.03 04:12

Ерунда!
Это было мое обращение. Лесхоз вообще обнаглел. Им вообще на все и на всех наплевать, ломают изгороди, уничтожают имущество людей. Это какой-то беспредел. Ни полиция, ни прокуратура, ни агентство лесного хозяйства, никто никаких мер не принимает. Говорят, что нарушений нет. Я даже через депутата хурала обращался во ВСЕ структуры в республике, отреагировал только минсельхоз. Я не заметил, чтоб кто-то понес наказание. Все очень нагло себя ведут!

В Бурятии наказали начальника лесхоза, который завалил участок местного жителя бревнами

Сем

23.03 13:03

Мила, можешь
Но для этого нужна доверенность
Просто так тебе не отдадут чужие паспорта болельщика

Первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA – 2017 поступила в Бурятии

Система Orphus