Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В эти выходные в Бурятии ожидается до +40

Сельское хозяйство Бурятии

Депутат Баир Гармаев: Мы по-прежнему очень мало выделяем на сельское хозяйство

Лесные пожары

700 человек тушат 25 лесных пожаров в Бурятии, сообщает РАЛХ

Будь бдителен

«Тщательно спланировано»: В Иркутской области многодетная мать расчленила мужа

Новости Азии

В Бурятии руководители туротраслей России, Монголии и Китая заложили камень дружбы и посадили деревья в «Байкальской Гавани»

Новости на бурятском языке

Цырен Доржиев: 2018 оной мүнгэн һангаа бүридхэхэдөө олзо оршодо анхаралаа хандуулха шухала

Парламентское обозрение

Депутат Баир Гармаев: Мы по-прежнему очень мало выделяем на сельское хозяйство

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалагша бии болохонь

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Арадай Хуралай апрелиин 24-дэ үнгэрһэн ээлжээтэ сесси дээрэ Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалдаг дүүрэн эрхэтэ тушаалтан тухай Хуули абтаһан байна. Буряадай Промышленностиин ба худалдаа наймаанай талаар министр Александр Гребенщиковай мэдээгээр, тус тушаалтанай гол уялга, эрхэнүүд  хуулиин ёһоор одоошье тодорхойлогдобо. Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй өөр талые гүрэн түрын зүгһөө сэхэ сэсэнээр сахижа байха уялгатан тушаалда томилогдохо зэргэтэй болоно. Хуулиин проект зохёолгодо Россиин  бусад регионуудай дүй дүршэл хэрэглэгдээ. Тэрэ тоодо, үни заяанһаа үнөөхи хуули баримталдаг Эрхүү, Новосибирск, Калуга гэхэ мэтын можонуудай, Удмурт республикын, Алтайн хизаарай болон бусадай зарим тэды ушарнуудые нэрлэе. Юрэнхыдөө, иимэрхүү шэглэлтэй Хуули Россиин 55 региондо абтанхай.  

Тусхай эрхэтэ  тушаалтан Арадай Хуралһаа томилогдодог байха. Гэхэтэй хамта, тэрэ хүниинь   республикын парламентда дурадхахагдаһаа урид РФ-гэй президентын дэргэдэхи Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалагшын зүбшөөл абаһан байха жэшээтэй. Энэ тушаал нэбтэрүүлэе гэһэн үүсхэл Буряадай Промышленнигуудай ба Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй холбоонһоо һабагшатай гээд тэмдэгдлэхэ шухала.  

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
23.06.2017

10:01 Политика и власть

Зампред правительства Бурятии Мордовской раскритиковал работу спасателей

09:50 Экономика, бизнес

Министры Бурятии, Китая и Монголии констатировали увеличение взаимного турпотока

09:40 Политика и власть

Народный Хурал: законопроект об УСНО будет стимулировать местные власти активнее работать над доходами

09:28 Культура

В Бурятии объявили конкурс субсидий для съемок кино

09:20 Экономика, бизнес

Фонд «Озеро Байкал» объявил конкурс инициатив по развитию Байкальского региона

08:50 Экономика, бизнес

Жители Бурятии стали больше копить

08:45 Экономика, бизнес

ИТ-специалисты и маркетологи играют в Улан-Удэ в футбол на работе

08:39 Экономика, бизнес

Главу Ростуризма в Бурятии прокатили на коне

08:35 Спорт

Бурятия примет участие во Всероссийском олимпийском дне

08:20 Общество

Учения ФСБ: В Бурятии террористы «захватили» аэропорт

08:10 Происшествия

В Иркутской области мужчина утонул, спасая тонущего сына

07:49 Культура

В Бурятию привезут Петрова-Водкина: выставка репродукций известных художников пройдет этим летом

07:46

Депутат Баир Гармаев: Мы по-прежнему очень мало выделяем на сельское хозяйство

06:59 Происшествия

В карьере поселка Тулунжа в Улан-Удэ утонул 32-летний мужчина

06:55 Общество

В Бурятии у «черного лесоруба» забрали трактор и топор

06:51 Город

Мэрия Улан-Удэ во время внезапной проверки капремонта теплосетей не обнаружила на месте рабочих

06:38 Экономика, бизнес

Запуск туристского поезда «Пекин-Улан-Батор-Улан-Удэ» обсудили на встрече трех министров в Улан-Удэ

06:22 Культура

Даша Гаузер рассказала, чем ее поразили работы юного дизайнера из Улан-Удэ

06:06 Общество

700 человек тушат 25 лесных пожаров в Бурятии, сообщает РАЛХ

04:30 Экономика, бизнес

Сбербанк выиграл еще одну награду Каннского фестиваля – Бронзового льва

03:40

Аркадий Цыбиков: закону о ВИП-пенсиях нужна серьезная реформа

03:08 Экономика, бизнес

В Бурятии доля отказов при регистрации прав к концу 2017 года должна составить не более 1,2%

02:59 Происшествия

В Бурятии разыскивают мужчин, ограбивших подростка

02:51 Экономика, бизнес

В Бурятии компанию наказали за то, что шахтные воды размыли мост и подтопили дворы Закаменска

02:44 Общество

Жителю Бурятии за оскорбление судьи добавили срок

02:38 Экономика, бизнес

В Бурятии прокуратура через суд заставила компанию выплатить работникам зарплату

02:23 Экономика, бизнес

Житель Кижингинского района привлечен к ответственности за непредставление декларации о сделках с древесиной

02:09 Погода

Аномально сильную жару обещают в Бурятии в ближайшие дни

22.06.2017

13:07

Депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев: Кому-то за державу обидно, а мне за Бурятскую сельхозакадемию

13:06 Политика и власть

Улан-Удэ презентовал свои туристические возможности руководителям туриндустрии России, КНР и Монголии

«« Июнь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Ольга

22.06 07:19

Девочка утопилась сама, из0за того что завалила егэ по физике....одноклассники и родители теперь сами практически ищут тело...говорят сама вошла в воду и просто ушла подводу

Девочка-подросток утонула в Селенге в Улан-Удэ

ЕлКи

19.06 10:31

Минус учению- могли поставить сотрудников ГАИ для перераспределения потоков автомобилей после моста ул.Революции,32(муз.школа)  и не допускать скопления уже около ЖД вокзала  ул.Революции,51(централизованная бухгалтерия КО), где разъехаться уже практически не возможно было.

В Улан-Удэ железнодорожный вокзал в Улан-Удэ оцепили из-за учений

тима

18.06 13:34

вчера вечером, пока ждала 21 маршрутку, которые закончили работу и им пофиг, что уехать на Восточный запоздавшие не могут без пересадок и потере времени - 1,5 часа добиралась :( (это для городской власти), разговорилась с молодыми ребятами о фонариках: оказывается, что у них вместо огня эл.лампочка. Говорю им, что то, что провозгласили - загадай желание, отправь по воде и оно исполниться - не работает, так как информация о желании уходит в космос-желаний от живого огня, и что это шоу - туфта... не знаю, как восприняли мою инфу, но сели на другую маршрутку, тоже не стали ждать 21, когда одна проскочила мимо...

Общественница Дора Хамаганова пожаловалась Алексею Цыденову на фестиваль водных фонариков в Улан-Удэ

Система Orphus