Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Съезд депутатов: Бурятии нужна новая методика распределения средств муниципалитетам, считают на местах

Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем потеплеет до +8

Выборы в Бурятии

В России началась подготовка к выборам президента страны

Сельское хозяйство Бурятии

Базовые направления сельского хозяйства Бурятии рассмотрят на очередной сессии

Лесные пожары

Площадь лесных пожаров Бурятии в 2017 году сократилась на 53%

Будь бдителен

Более 500 судимых жителей Бурятии самовольно сменили место жительства

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Съезд депутатов: Бурятии нужна новая методика распределения средств муниципалитетам, считают на местах

Новости на бурятском языке | Главное

Гэмээ амсагшад һунгалтада хабаадалсаха аргатай болобо

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта newsprom.ru

Буряад орондо анханайнгаа гэмээ амсажа, сүлөөлэгдэһэн зон һунгалтада илажа, засагай тушаалнуудые эзэлхэ эрхэдэ хүртэбэ. Энээн тухай хуулиин проект апрелиин 24-дэ Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ абтаһан байна. Гүрэн түрын эмхидхэлэй, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгада болоод албанай хэрэгүүдтэ хабаатай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенкын хэлэһээр, гэмээ амсагшад һунгалтада хабаадалсаха эрхэеэ алдаһаар алдаха ёһогүй гэжэ Россиин Конституционно сүүд 2013 оной октябриин 10-да тогтооһон байгаа.

Шэнэ уголовно кодексоор хүлисэлгүй, үлүү хүндэ гэмтэ ябадалда зэмэтэй бэшэ гэжэ тоологдоһон, зүгөөр гэмээ дууһан амсажа гараһан зондо али зэргын һунгалтануудта дуугаа үгэхэ эрхыень дахяад бусааха боломжо Буряадай республикын хууляар баталагдаба гэһэн удхатай.

Тиихэдэ, Буряадай Һунгалтын комисси хүдөөгэй олонхи нютагуудай түлөөлгэтэ зургаануудай депутадуудые һунгаха хэрэгые улам нарижуулхын тула кандидадуудай түлөө гар табилгануудые суглуулдаг гуримые дунда зэргын хэмжээниинь 200-һаа дээшэ бэшэ һунгамалнуудтай зургаануудта усадхаха тухай дурадхал оруулаа.    

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
18.10.2017

11:15 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем потеплеет до +8

11:11 Происшествия

В Улан-Удэ задержали наркомана-рецидивиста

11:08 Происшествия

Безработный улан-удэнец украл из магазина алкоголь

10:26 Спорт

Студент из Бурятии привез «серебро» первенства мира по универсальному бою

10:15 Культура

Бурятская филармония приглашает на концерты в виртуальном зале

10:10 Город

ФОТО ДНЯ: Коровы снова вышли на улицы Улан-Удэ

09:52 Общество

Более 500 судимых жителей Бурятии самовольно сменили место жительства

09:38 Спорт

Анастасия Тугаринова из Бурятии стала первой на турнире по пулевой стрельбе в Иркутске

09:28 Спорт

Спортсмены из Бурятии выиграли семь медалей по тайскому боксу в Иркутской области

09:17 Общество

В Бурятии меценат подарил сиротам футбольную форму

08:50 Общество

В Бурятии с нового года поменяется порядок записи к врачу через Интернет

08:28 Культура

Театр кукол «Ульгэр» отправился в гастрольный тур по городам России

07:56 Политика и власть

Съезд депутатов: Бурятии нужна новая методика распределения средств муниципалитетам, считают на местах

07:35 Политика и власть

Ирину Смоляк назначили на новую должность в правительстве Бурятии

07:25 Общество

Жители Баргузинского района Бурятии пожаловались омбудсмену на разъезжающие по улицам груженые лесовозы

07:18 Экономика, бизнес

Программу развития электроэнергетической отрасли Бурятии рассмотрят в Народном Хурале

07:08 Происшествия

«Обещали, но не женились»: В Бурятии женщина обвинила своих ухажеров в групповом изнасиловании

07:04 Эко-Новости

Площадь лесных пожаров Бурятии в 2017 году сократилась на 53%

07:01 Экономика, бизнес

Базовые направления сельского хозяйства Бурятии рассмотрят на очередной сессии

06:37 Эко-Новости

В Улан-Удэ ОНФ обнаружил несанкционированную свалку, предположительно, с мусором после городского субботника

06:19 Конфликт

«Произвол главы»: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

06:04 Общество

Зурхай на неделю: дни для стрижки

05:58 Происшествия

В Бурятии задержали фальшивомонетчика

05:52 Общество

«Завлекал детей подарками»: В Улан-Удэ разыскиваемого педофила, возможно, видели возле одной из школ

05:44 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский ЛВРЗ принял на работу студентов

05:37 Общество

Житель Бурятии, чтобы не сесть в тюрьму, заплатил 200 тысяч рублей алиментов

05:16 Политика и власть

В Бурятии депутата Баира Цыренова оштрафовали на 10 тысяч за незаконный пикет

05:10 Общество

«Привлекательное лицо»: На пост министра туризма Бурятии предложили певицу Мэдэгму Доржиеву

04:25 Эко-Новости

Минприроды Бурятии обязали установить границы 12 заказников

04:17 Город

В Улан-Удэ отключали от тепла 14 жилых домов, детский сад и школу

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

вопрос

16.10 10:53

Сейчас этот фейковый митинг и обращение про "недостоин" везде будете повторять в связи с работой Наговицына???? По такому трафарету "Он добился решения вопроса Х для Бурятии, напомним, что против него выступили местное ЛДПР и Батодалай" :))))))))))))))

Вячеслав Наговицын занялся завершением в Бурятии строительства онкологического центра

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Система Orphus