Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В Бурятии завтра до +28, дожди, возможен град

Сельское хозяйство Бурятии

В Бурятии вслед за тушенкой на соответствие ГОСТу проверят масло

Лесные пожары

В восьми районах Бурятии снят режим ЧС, введенный в связи с лесными пожарами

Будь бдителен

В Улан-Удэ еще 17 нерегулируемых пешеходных переходов оснастят камерами

Новости Азии

Бурятская кинокомпания снимает фильм с участием несовершеннолетних осужденных

Новости на бурятском языке

Цырен Доржиев: 2018 оной мүнгэн һангаа бүридхэхэдөө олзо оршодо анхаралаа хандуулха шухала

Парламентское обозрение

Бурятия направит в Госдуму поправки в закон о защите прав дольщиков

Новости на бурятском языке | Главное

Хүдөөгэй спорт Арадай Хуралай онсо хиналта доро орохонь

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта fedpress.ru

Буряадай Арадай Хурал хүдөөгэй спорт хүгжөөхэ асуудалые өөрын хатуу хиналта доро абаба. Энэмнай түрүүшын даабаринуудай тоодо орохо ёһотой гээд Экономикын политикын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Кушнарёв парламентын зүблөөн дээрэ, мартын 21-дэ тэмдэглээ.

- Аймаг бүхэнэй түбэй тосхондо хажуудаа өөрын стадионтой спортын мүнөөнэй комплекснууд баригдаха ёһотой. Залуушуулайнгаа сүлөө сагаа миин дэмыдэ һалгахаһаа ажаһуугшаднай ондоо тэшээ зөөхэ баатай болоно. Зониие һамааруулха олоной хабаадалгатай спорт хүгжөөхэ шухала, - гээд тэрэ һанамжална.

Буряадай Арадай Хуралай Регион хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай, залуушуулай политикын талаар хороон табадахи зарлалай бүридхэгдэһөөр спорт хүгжөөхэ хэрэгые яһала эдэбхитэйгээр ябуулжа байнхай. Депутадууд спортын федерацинуудтай хэды уулзалга үнгэргөө. Хүндүүлхэй асуудалнууд тэндэ һайса үзэгдөөд, шиидхэмээр арганууд зүбшөөгдөө. 2020 он болотор республика дотор спорт хүгжөөхэ талаар хараа шэглэл хэлсээндэ хэды табигдаһан байна гээд тэмдэглэе.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
20.07.2017

12:16 Происшествия

В Бурятии неизвестные украли дорогостоящие материалы для ортезов

12:08 Политика и власть

Бурятия направит в Госдуму поправки в закон о защите прав дольщиков

11:37 Территории

Более 9 миллионов рублей направит ВСЖД на ремонт железнодорожных переездов

11:31 Общество

300 жителей Бурятии окончили школу замещающих родителей

11:19 Погода

В Бурятии завтра до +28, дожди, возможен град

11:08 Экономика, бизнес

Бурятия заняла 37 место в рейтинге туристической привлекательности регионов России

10:55 Город

Мэр Улан-Удэ поздравил работников торговли с профессиональным праздником

10:50 Экономика, бизнес

В Бурятии семь застройщиков жилых домов отнесли к «проблемным»

10:20 Город

В Улан-Удэ в здании Национального банка предложить разместить детский техноцентр

10:17 Происшествия

В Бурятии рядом с колонией снова поймали человека с арбалетом

09:56 Происшествия

В Улан-Удэ утонул работник речного порта

09:49 Общество

Улан-удэнские студенты стали больше заботиться о будущем

09:45 Погода

Штормовое предупреждение: В Бурятии передают сильные ливни, местами град

09:33 Общество

Буузы, бухлер и хушууры: Бурятию отметили на «вкусной карте России»

09:27 Политика и власть

В Бурятии избирком назвал приглашения на митинг «За честные выборы» незаконной агитацией

09:06 Общество

В Бурятии нашли мужчину, объявленного родственниками в федеральный розыск

08:37 Происшествия

В Улан-Удэ задержали вора, ограбившего за ночь две квартиры

08:02 Спорт

В Бурятии стартует военно-спортивная игра, посвященная российскому казачеству

07:34 Город

В Улан-Удэ на две недели отключат горячую воду

06:41 Общество

В Бурятии продавец нелегального автомобиля вернул более 280 тысяч рублей

06:32 Территории

Прокуратура Бурятии внесла представление директору фонда поддержки предпринимательства

06:27 Общество

Минкульт Бурятии неправомерно раздавал гранты

06:24 Происшествия

В Улан-Удэ пьяный грабитель отобрал у женщины сумку с телефоном

06:16 Экономика, бизнес

Улан-Удэ примет всероссийский бизнес-форум

06:08 Происшествия

В Бурятии на перевале КАМАЗ из-за неисправных тормозов раздавил иномарку

05:46 Общество

Житель Улан-Удэ отсудил у Евросети 23 тысячи рублей за некачественный смартфон

05:37 Экономика, бизнес

Бурятия покажет свой потенциал бизнесменам из Индии

05:30 Экономика, бизнес

UTair возьмет на опытную эксплуатацию вертолеты Улан-Удэнского авиазавода

05:18 Город

В Улан-Удэ еще 17 нерегулируемых пешеходных переходов оснастят камерами

05:05 Происшествия

В Бурятии наркоторговца поймали на улице

«« Июль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Опрос

  1. Если вы застряли на переезде, сигналом остановки для машиниста поезда служит следующее расположение руки или рук (днем с лоскутом яркой материи или каким-нибудь хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или фонарем):

анатолий

20.07 04:44

во-во, правильно ! Предлагаю администрации президента и штабу Цыденова допустить Мархаева на выборы главы. И убедительной победой на предвыборных дебатах на ТВ , показать весь потенциал Цыденова. Избиратели увидят все достоинства кандидата. А идти на выборы с политиком-клоуном, это значит показывать, что выборы - ЦИРК!

СМИ: Вячеслав Мархаев откажется от выборов главы в пользу выборов в Народный Хурал

Ольга

16.07 07:31

В цивилизованных странах бездомным собакам организуют кормушки и питье,у нас сейчас такая дикая жара,несчастные животные мучаются от жары жажды и голода,и результат вполне понятен

В Бурятии выросло число жалоб на укусы животных

Система Orphus