Погода

В Бурятии в воскресенье сохранится холодная погода с ветром и осадками

Выборы в Бурятии

Коммунисты Бурятии выдвинут Вячеслава Мархаева на выборы главы региона

Лесные пожары

Тункинский нацпарк горел в Бурятии в выходные

Будь бдителен

В Бурятии следователи установили личность девушки, труп которой был найден на Селенге

Новости Азии

Алексей Цыденов о туризме в Бурятии: «рай за забором в неухоженном поселке»

День Победы

Улан-удэнцев проверят на знание истории Великой Отечественной войны

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли участие в собрании Ассоциации депутатов и глав районов КПРФ

Новости на бурятском языке | Главное

Крымай асуудалаар Россиин президентын үүсхэл хүсэлые Буряадай Арадай Хурал дэмжэнэ

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта go-baikal.ru

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Россиин Президент Владимир Путинай, мүн Федерации Соведэй болоод Гүрэнэй Дүүмын депутадуудай Крым республикада хабаадалгатай асуудалаар зориг үүсхэлнүүдые дэмжэжэ байһан тухайгаа мэдүүлбэ. Мүнөөдэр, мартын 21-дэ Хуралай зүблөөн дээрэ һунгамалнууд тусхай тогтоол баталан абаба. Тэрээн доторнь РФ-эй президентын болон правительствын Украинада тохёолдогшо ушар үйлэнүүдтэ харюу болохо жэшээтэй хабатай шанга ябуулгануудые дэмжэлгэ тухай хэлэгэнэ. Мүн тиихэдэ хилын саагуур ажаһуугааша улад зондоо шадал соогоо туһалха арга боломжонууд хараалагдана.

2014 оной мартын 16-да автономито Крым республикада ба Севастополь хотодо үнгэргэгдэһэн бүгэдын референдум дээрэ Крымай арад түмэн федерациин субъектын эрхэтэйгээр Росси уластай хамтарха тухайгаа шиидээ гээд һануулая. Тиин мартын 18-да Крым республикые Россиин бүридэлдэ оруулха тухай хэлсээн баталагдаа һэн.

- Бидэ, Арадай Хуралай депутадууд, республикын бүхы зондо хандажа, хилын саана байгааша аха дүү арадта шадаха зэргээрээ туһалаял гэжэ уряалнабди. Украинада тохёолдоһон шахардуу байдал зүб мүртөө орохо бэзэ. Крым республикын Россиин бүридэлдэ ороһон тухай хуули ёһо түргэн мүрөөр абтаха байха гээд найданабди, - гэжэ Буряадай Арадай Хуралай гүрэн түрэ эмхидхэлгын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай болон гүрэнэй албанай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоев тэмдэглээ.

«Буряад республикын Арадай Хурал тухай» 52-дохи статьягаар Буряадай парламент гүрэн түрын бусад зургаануудай, эмхи хамтаралнуудай, тушаалтадайшье ажаябуулга тухай өөрын һанамжа мэдүүлхэ эрхэтэй. Тэрэшэлэн, республика, мүн бүхы улас ороншье дотор ушарһан байра байдал ажаглан тайлбарилха дүүрэн эрхэ депутадуудта үгтэнхэй гээд онсолмоор эндэ байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
24.04.2017

04:34 Спорт

Лучники из Бурятии выиграли медали на Кубке Европы в Греции

04:24 Политика и власть

Игорь Зураев официально представлен в качестве зампреда правительства Бурятии по экономике

04:17 Эко-Новости

Тункинский нацпарк горел в Бурятии в выходные

03:58 Эко-Новости

В Бурятии Байкальская лесная компания перепродавала арендованные под инвестпроекты лесные участки

03:50 Общество

Житель Улан-Удэ через суд добился досрочной пенсии за работу в тяжелых условиях

03:44 Происшествия

В Улан-Удэ десять домов, промзона и дачи остались без света из-за оборвавшегося на крыше провода

03:33 Политика и власть

Коммунисты Бурятии выдвинут Вячеслава Мархаева на выборы главы региона

03:23 Образование

В Северобайкальске школьников перевозили на автобусе без ограничителя скорости

23.04.2017

09:13 Общество

Спасатели Бурятии зафиксировали 20 ложных вызовов на пожар

08:43 Культура

Клип в стиле хип-хоп о культуре Бурятии набирает популярность в сети

08:15 Экономика, бизнес

Алексей Цыденов о туризме в Бурятии: «рай за забором в неухоженном поселке»

07:52 Образование

Шанс для Бурятии: эксперты считают, что география опорных вузов «оголила» регионы Восточной Сибири

04:17 Политика и власть

В правительстве Бурятии появился новый зампред – по безопасности

04:04 Общество

Дебоширов на транспорте занесут в черный список, рассказал Олег Калинкин

03:49 Политика и власть

Алексей Цыденов на форуме в Красноярске раскритиковал налоговую систему: "нелогичная ситуация"

03:33 Общество

Обошел двух преподавателей: Сантехник из Улан-Удэ выиграл в «Своей игре» на НТВ

03:11 Погода

В Бурятии в воскресенье сохранится холодная погода с ветром и осадками

03:06 Экономика, бизнес

Читинцы прошли переобучение на вертолет Ми-8АМТ на Улан-Удэнском авиазаводе

02:58 Экономика, бизнес

В Бурятии началось строительство второго модуля Тугнуйской обогатительной фабрики

22.04.2017

10:52 Эко-Новости

Российская делегация изучила опыт завода Мицубиси для внедрения технологии сжигания мусора в Бурятии

10:23 Погода

В Бурятии сегодня небольшие осадки в виде мокрого снега, отмечают день Земли и день рождения Ленина

09:43 Культура

Театр «Байкал» предложил улан-удэнцам обсудить дизайн будущего здания

09:02 Город

Переезд на Стеклозаводе в Улан-Удэ закроют на ночь

08:52 Происшествия

Четырехмесячный малыш умер от алкогольного отравления в Иркутской области

08:36 Общество

В Бурятии предложили ввести сбор для «диких» туристов

08:11 Политика и власть

Газифицировать Бурятию можно за счет строительства газопровода в Монголию, считает Алексей Цыденов

08:01 Происшествия

Улан-удэнец украл мобильный у сидевшей по соседству в кафе девушки

07:50 Общество

В Улан-Удэ автомотопробегом привлекли внимание к донорству

07:06 Город

Коммунальную аварию на Бурдраме в Улан-Удэ устраняли шесть часов

21.04.2017

17:18 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли участие в собрании Ассоциации депутатов и глав районов КПРФ

«« Апрель 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Advokat

20.04 09:15

Поэтому я обычно советую сначала обращаться к юристам и уже с ними консльтироваться по поводу покупки.

Прокуратура Бурятии подала замечания на закон о долевом строительстве

Иван

20.04 04:40

"Массовые нарушения" необходимо выявить, вначале, у себя в прокуратуре, а уж потом...

Массовые нарушения выявила прокуратура в исправительной колонии Бурятии

наблюдатель

19.04 11:36

Екатеринбуржского университета нет. Уральский юридический университет имеется в виду, наверное

Школьник, написавший научную работу по самоволкам Улан-Удэ, шокировал жюри в Москве

алла

14.04 07:48

на другом сайте пишут изъяли 8,090 кг. Вообще-то даже если подумать, где 8 тыс. кг говядины в детском саду можно хранить? Не иначе в музыкальном зале.

В Бурятии из детского изъяли восемь килограммов подозрительной говядины

Система Orphus